nuacht

Aistear Ama – Acmhainn Staire Nua don Chéad Bhliain

Acmhainn staire don chéad bhliain scríofa ag Edel Ní Loingsigh.

Tá 9 gcaibidil ar fáil agus tá tagairt do ‘Príomhthoradh Foghlama’ agus ‘Torthaí Foghlama Ábhartha Eile’ i ngach caibidil.

Ar fáil ar an Tairseach. Cliceáil anseo.

M.Oid. san Oideachas Lán-Ghaeilge agus Gaeltachta

Coláiste na Tríonóide

Is do mhúinteoirí agus do cheannairí i suíomhanna scoile lán-Ghaeilge agus Gaeltachta an cúrsa seo, bídís ina múinteoirí nó ina gceannairí bunscoile nó iar-bhunscoile. Tugann an cúrsa an deis do rannpháirtithe ardchaighdeán feabhais a bhaint amach ina gcleachtais oideachais agus ina n-inniúlacht teanga.

 

Dáta tosaithe an chúrsa

Tosóidh an cúrsa seo i mí Mheán Fómhair 2023. Osclófar an córas iarratais go luath.

 Bileog Eolais ar fáil anseo.

Teangmháil

Emily Barnes: [email protected]

Comórtas Náisiúnta SCILEANNA GAIRME 2023 ó SaolOibre agus AIB

Comórtas Náisiúnta SCILEANNA GAIRME 2023 ó SaolOibre agus AIB le tacaíocht ó COGG

An bhfuil tú ag déanamh na hldirbhliana nó na hArdteiste?

Inis duinn faoi na scileanna Gairme a d’aimsigh tú i rith do chuid taithí oibre agus féadfaidh tú duaiseanna iontacha a bhuachan, ina measc ríomhairí gluine MacBook Air, Camera GoPro agus 1,000 do do scoil.
Baineann an comórtas iontach seo le do chuid taithí Oibre agus tugann sé luach saothair do thaighde ghairme. Tabharfaidh sé deis duit macnamh a dhéanamh ar na scileanna gairme a d’fhorbair tú agus a thaispeáint conas a d’fhéadhfadh na scileanna seo dul chun tairbhe duit i do ghairm amach anseo.

1ú duais – MacBook Air & €1,000 don scoil.

Glacaimid le hiontrálacha vlog anois freisin.

Spriocdháta: 20ú Aibreán 2023

Le cur isteach air, déan teagmhail le do Chomhordaitheoir san Idirbhliain, san Ardteist Fheidhmeach nó i nGairmchlár na hArdteiste nó le do Threoirchomhairleoir nó tabhair cuairt anseo lé tuilleadh sonraí a fháil.

Sonraí Iomlána

Tionscadal Taispeántais Leabharlainne TSCS – Catalóg nua AccessIt Library as Gaeilge

Mar chuid dá chéiliúradh ar Sheachtain na Gaeilge, tá Tionscadal Taispeántais Leabharlainne TSCS ag aistriú a gcatalóg nua AccessIt Library go Gaeilge i ngach ceann dá leabharlanna scoile.

 

Is í Kathleen Moran Leabharlannaí Sinsearach Tionscadal Leabharlainne TSCS agus dúirt sí, “is mian linn úsáid leabharlanna scoile a spreagadh inár scoileanna go léir. Le bheith in ann ár gcórais nua leabharlainne a athrú láithreach go Gaeilge le haghaidh Sheachtain na Gaeilge léiríonn sin bealach eile fós a bhfuil ár leabharlanna scoile ag cothú na Gaeilge, na léitheoireachta agus úsáid leabharlainne mar thacaíocht traschuraclaim don scoil uile.”

 

Anuraidh, i dtionscadal i bpáirt le COGG, d’aistrigh Pól Ó Cainín (COGG) Córas Accessit Library le haghaidh fhorbróirí Accessit Library ionas go bhféadfadh siad leagan Gaeilge de chatalóg Accessit Library a chur ar fáil. Chuir Jacqueline Ní Fhearghuas, Príomhfheidhmeannach COGG, fáilte roimh an tionscnamh agus roimh chur chun cinn na Gaeilge le haghaidh úsáid leabharlainne, agus bhí sí ag súil leis go mbeadh scoláirí ag baint úsaid as an gcatalóg.

 

Is ceannródaí domhanda i mBainistiú Leabharlanna Scoile é Accessit Library, agus is é an t-aon chóras ar domhan a bhfuil leagan Gaeilge aige. Is cúis bhróid í an bhaint atá aige le Tionscadal Leabharlainne TSCS san fhiontar seo. De réir Ken Wickstone, Bainisteoir Tráchtála Accessit Library, “b’fhurasta dúinn teacht le haidhmeanna Tionscadal Leabharlainn TSCS i gcur chun cinn cultúr léitheoireachta i scoileanna agus is cúis áthais dúinn gur roghnaigh siad Accessit chun a sprioc a bhaint amach.”

 

Tá tionchar cruthaithe dearfach ag leabharlanna scoile ar scoláirí. Cothaíonn siad ionbha agus spreagann siad samhlaíocht agus cruthaitheacht, agus tá tionchar cruthaithe dearfach ag na rudaí sin go léir ar thorthaí foghlama. Is féidir iad a úsáid freisin mar shlí chun litearthacht a chur chun cinn trasna an churaclaim – agus forbairt litearthachta sa Ghaeilge an príomhchúram sa tionscnamh áirithe seo.

 

Le haghaidh tuilleadh plé, déan teagmháil le;

Kathleen Moran, Ceannaire Tionscadail, TSCS (JCSP), 087 214 7787, [email protected]

Ken Wickstone, Accessit Library, 086 3877300, [email protected]

http://www.jcsplibraries.com/     www.accessitlibrary.com

Fógraíonn an tAire Foley go gceapfar Cathaoirleach nua ar COGG


D’fhógair an tAire Oideachais Norma Foley TD inniu go gceapfar Cathnia Ó Muircheartaigh mar Chathaoirleach ar An Chomhairle um Oideachas Gaeltachta agus Gaelscolaíochta (COGG) ar feadh téarma ceithre bliana go dtí an 28 Feabhra 2027, tar éis próiseas Seirbhíse Ceapacháin Phoiblí.

Tugann COGG comhairle don Aire Oideachais maidir le beartais a bhaineann le soláthar agus cur chun cinn an oideachais trí mheán na Gaeilge, leabhair téacs agus áiseanna foghlama Gaeilge a phleanáil agus a sholáthar agus taighde a dhéanamh ar straitéisí chun cur le héifeachtacht theagasc agus fhoghlaim na Gaeilge.

Dúirt an tAire Foley: “Tá an-áthas orm ceapachán Cathnia Ó Muircheartaigh a fhógairt mar Chathaoirleach ainmnithe COGG. Tá an-taithí ag Cathnia le tabhairt faoin ról agus táim muiníneach go stiúrfaidh sé obair COGG go saineolach as seo go ceann ceithre bliana”.

Ghabh an tAire buíochas le Cathaoirleach COGG Dónal Ó hAiniféin atá ag dul as oifig as a dhúthracht agus a thiomantas d’obair COGG thar roinnt blianta fada.

Seoladh Leabhar

Bhí ócáid álainn againn ag Seoladh Leabhar Bhrendáin Uí Dhufaigh agus Ré Uí Laighléis.

Míle buíochas ó chroí leis an slua a bhí i láthair.

 

 

 

 

 

 

Breis Tacaíochta do Mhúinteoirí – Ranganna Gaeilge le Gaelchultúr

Tá an-áthas orainn gur éirigh chomh maith sin leis na ranganna Gaeilge do mhúinteoirí na nIar-bhunscoileanna a reáchtálamar ar líne i gcomhar le Gaelchultúr roimh an Nollaig.  D’éirigh go hiontach leis na ranganna seo ar gach leibhéal agus táimid an-sásta go mbeidh ar ár gcumas leanúint ar aghaidh ag tacú le múinteoirí ina gcuid iarrachtaí barr feabhais a chur ar a gcuid Gaeilge.

 

Tosóidh na ranganna arís ag deireadh na míosa seo, an 28 Feabhra, agus leanfaidh siad ar feadh 10 seachtaine.  Díreoidh na cúrsaí Gaeilge ar mhúinteoirí:

 

 • nach bhfuil go huile is go hiomlán ar a gcompord leis an nGaeilge nó leis an teagasc trí mheán na Gaeilge, agus
 • ar mhúinteoirí eile ar mian leo barr feabhais a chur ar leibhéal reatha a gcuid Gaeilge. 

 

Táimid ag súil go dtacóidh na ranganna seo leis na múinteoirí ábhar agus iad ag obair go díograiseach ag teagasc agus ag cruthú ábhair agus nótaí in iar-bhunscoileanna lán-Ghaeilge agus Gaeltachta.

 

Is mian linn cabhrú le scoileanna dul i ngleic leis an ngéarchéim maidir le múinteoirí a earcú a bhfuil scoth na Gaeilge acu.  Tuigtear dúinn nach mbíonn sé de rogha ag príomhoidí agus ag boird bhainistíochta, uaireanta, ach múinteoirí nach bhfuil go hiomlán ar a gcompord leis an teanga a cheapadh ar an tuiscint go gcuirfidh siad lena gcuid scileanna teanga le himeacht ama.  Tá na cúrsaí seo dírithe ar na múinteoirí sin agus ar mhúinteoirí eile a bhfuil breis tacaíocht teanga uathu agus iad ag teagasc a gcuid ábhar trí Ghaeilge.

 

Ba mhór againn do thacaíocht in iarracht na múinteoirí a ghríosú chun an deis iontach seo a thapú.  Dá bhféadfá an ríomhphost seo a scaipeadh ar fhoireann teagaisc na scoile agus na ranganna tacaíochta seo a mheabhrú do mhúinteoirí ábhar, bheimis thar a bheith buíoch.

 

Tá COGG an-sásta tacú leis na múinteoirí san obair thábhachtach seo trí chuid shuntasach de tháille an chúrsa a íoc ar a son.  Gearraimid táille bheag ar na múinteoirí/na scoileanna chun a chinntiú go bhfreastalóidh na múinteoirí agus go bhfanfaidh siad an cúrsa.  De ghnáth is costas 240 euro an duine a ghearrann Gaelchultúr ar chúrsa mar seo, ach tá COGG sásta 140 euro a dhíol do gach múinteoir.   Ciallaíonn sé sin nach mbeidh ach costas 100 euro ar gach múinteoir chun cúrsa Gaeilge den scoth a dhéanamh.  Anuas ar an lacáiste sin, má fhreastalaíonn an múinteoir ar 8 rang as deich gcinn de na ranganna,  íocfar 50 euro an múinteoir ar ais leis an scoil/múinteoir ag deireadh an chúrsa.

 

Fáilteofar roimh iarratais ó scoileanna/ mhúinteoirí a bhfuil deacracht acu leis an gcostas sin teacht i dteagmháil go díreach le COGG agus is féidir cabhrú leo rochtain a fháil ar na cúrsaí.

 

Clárú do na ranganna Gaeilge:

 

Iarrtar ar mhúinteoirí clárú go díreach le Gaelchultúr ag an nasc seo thíos roimh Dé hAoine 24 Feabhra:

 

https://www.gaelchultur.com/ga/cursai/cursa-cogg

 

Tá ceithre leibhéal luaite ann – A2 go C1 (bunrang 2 go hardrang 1) agus déanfar tástáil ar na múinteoirí chun a chinntiú go mbeidh siad sa rang is oiriúnaí.

 

Beidh na cúrsaí ar fáil ar líne ag na leibhéil seo a leanas:

 

 • Bunrang 2 (A2) Dé Máirt 7-9pm Ar líne (zoom)

 

 • Meánrang 1 (B1) Dé Máirt 7-9pm Ar líne (zoom)

 

 • Meánrang 2 (B2) Dé Céadaoin 7-9pm Ar líne (zoom)

 

 • Ardrang 1 (C1) Dé Céadaoin 7-9pm Ar líne (zoom)

 

Sceideal na ranganna:

 

 • Cuirfear tús leis na cúrsaí an tseachtain dar tús an 27 Feabhra 2023
 • Cúrsa deich seachtaine agus rang dhá uair an chloig gach seachtain a bheidh i gceist.
 • Beidh sos na Cásca ann  (3/4/23 go 17/4/23).
 • Beidh ranganna deireanacha na gcúrsaí ar siúl an tseachtain dar tús an 15 Bealtaine 2023
 • Beidh uasmhéid de 18 rannpháirtí per leibhéal agus íosmhéid de 6 rannpháirtithe.

 

 

GAELCHULTÚR – EOLAS FAOI RANGANNA.  www.gaelchultur.com

 

Tá siollabais, nótaí, bileoga agus acmhainní ar líne d’fhoghlaimeoirí fásta na Gaeilge forbartha ar ardchaighdeán ag Gaelchultúr le hocht mbliana déag. 

 

Is cúrsaí foghlaimeoirlárnacha ar fad iad na cúrsaí a mhúineann Gaelchultúr agus úsáidtear an cur chuige cumarsáideach i gcónaí. Múintear teanga atá úsáideach agus praiticiúil agus cuirtear béim ar rannpháirtíocht agus ar an ngné shóisialta den teanga. Tá Gaelchultúr den tuairim gur cheart go mbeadh spraoi ag baint le foghlaim na Gaeilge agus go mbeadh an-sásamh le baint as an bpróiseas. Múintear gramadach na Gaeilge ar bhealach atá an-idirghníomhach agus tugtar tús áite do chleachtaí múscailte comhfheasa. Bíonn béim láidir ar obair bheirte agus ghrúpa, ar ghníomhaíochtaí rólghlactha agus ar chluichí teanga i ranganna Ghaelchultúir. Tugtar deis do na foghlaimeoirí páirt ghníomhach a ghlacadh i ngach rang, seachas an múinteoir an chaint go léir a dhéanamh.  Tabharfar teastas tinrimh do na rannpháirithe.

Acmhainní Bunscoile – An Tairseach

Tá na hacmhainní bunscoile go léir a bhí ar fáil ar cogg.ie bogtha anois chuig ár suíomh nua – An Tairseach.

Tá oifigigh COGG ar fáil chun cuairt a thabhairt oraibh chun ceardlann a dhéanamh bunaithe ar an Tairseach agus Mol Mata. Líon isteach an fhoirm seo más mian leat cuairt a eagrú.

Go raibh maith agaibh.

1 2 3 4 14