nuacht

Mataí Teanga do Scoláirí Úcránacha

Mataí teanga ar fáil anois do scoláirí Úcránacha

An Chomhairle um Oideachas Gaeltachta agus Gaelscolaíochta (COGG)

agus

Teangacha Iar-bhunscoile Éireann (PPLI)

Is cúis áthais do COGG agus do PPLI a fhógairt go bhfuil mataí teanga ar fáil anois do scoláirí Úcránacha.

Cuideoidh an t-ábhar seo le teanga choitianta an tseomra ranga a chothú. Tá na mataí seo ar fáil in Úcráinis mata teanga Gaeilge-Úcráinis agus i Rúisis mata teanga Gaeilge-Rúisis. Cabhróidh siad leis na scoláirí Úcránacha agus leis na pobail scoile dul i ngleic leis na hathruithe teangeolaíocha atá rompu.

Aithníonn COGG go bhfuil luach oideachasúil sa tsraith mataí teanga d’fhoghlaimeoirí teanga. D’fhorbair an PPLI iad i dteangacha éagsúla le tamall de bhlianta anuas.

· Is féidir teacht ar leaganacha digiteacha Gaeilge de na matai i dteangacha eile ag an nasc seo.

· Lena chois sin, is féidir teacht ar noda luachmara maidir leis na mataí a úsáid sa seomra ranga anseo.

Más mian leat cruachóipeanna de na mataí a ordú, déan an fhoirm ghairid seo a chomhlánú le do thoil. (Ar fáil anseo.)

Forbróidh COGG tuilleadh acmhainní de réir a chéile agus coinneofar scoileanna ar an airdeall fúthu in am trátha. Tá COGG fíorbhuíoch den PPLI as an gcomhoibriú leanúnach idir an dá eagraíocht maidir le hacmhainní teanga a chur ar fáil trí mheán na Gaeilge.

Acmhainní Scoile Dhaonáireamh 2022

Tá acmhainní scoile curtha ar fáil ag Census.ie

Tá acmhainní ar fáil le haghaidh Bunscoileanna agus Meánscoileanna. Dhear múinteoirí atá obair i scoileanna i láthair na huaire na hacmhainní seo agus tá siad ailínithe leis na curaclaim reatha. Is iad cuspóirí na gceachtanna cabhrú le mic léinn an méid atá i gceist le daonáireamh a thuiscint, conas agus cén fáth a reáchtáiltear daonáireamh a thuiscint agus an luach dár sochaí, pobail agus saol laethúil a bhaineann leis an eolas a bhailítear sa daonáireamh a thuiscint.

Ar fáil anseo.

Tá MS DreamSpace TV as Gaeilge anseo!

Tá DreamSpace TV as Gaeilge anseo chun daltaí bunscoileanna lán-Ghaeilge agus Gaeltachta agus daltaí iar-bhunscoileanna lán-Ghaeilge agus Gaeltachta a thabhairt ar thuras foghlama STEAM, ar scoil nó sa bhaile, atá dírithe ar ríomh-smaoineamh, cruthaíocht agus fadhbréiteach.

Bí le Niamh ó Microsoft DreamSpace agus le Frank ó COGG chun foghlaim faoi rudaí iontacha agus chun tabhairt faoi dúshláin spraíúla, ó do chluiche boird fein a dhearadh agus a chruthú go dtí do chluiche reitro siamsaíochta féin ag baint úsáid as MakeCode Arcade ó Microsoft.

Ar fáil anseo: https://www.rte.ie/learn/dream-space-tv-as-gaeilge/

COMÓRTAS

Chun céiliúradh a dhéanamh ar sraith MS DreamSpace TV as Gaeilge tá comórtas a reachtáil idir COGG agus MS Dreamspace.

Chun iontráil ní gá ach féachaint ar na eipeasóid (atá ar fáil anseo), líon isteach na sonraí agus roinn nasc chuig do chluiche ar MakeCode Arcade.

DUAISEANNA: Is féidir deontas suas go dtí 500 euro a bhuachaint chun úsáid le haghaidh bus a fháil ar chíos chun turas a thabhairt ar an MS DreamSpace ag ceanncheathrú Microsoft i mBÁC. Tá duais amháin bunscoile agus duais amháin iar-bhunscoile. Ar an lá beidh ceardlann á reáchtáil ina bhfoghlaimeodh do rang faoi códáil, scileanna fadhb réiteacha agus níos mó.

Má tá ceist ar bith agat faoin gcomórtas seol ríomhphost chuig [email protected]

Dáta Deiridh le hiontráil a dhéanamh: Dé hAoine 8 Aibreán 

Cliceáil anseo chun cur isteach ar an gcomótas.

Cé dó na ceachtanna seo?

Tá na ceachtanna seo deartha do pháistí sna hardranganna i mbunscoileanna lán-Ghaeilge agus Gaeltachta agus do daltaí na Sraithe Sóisearaí in iar-bhunscoileanna lán-Ghaeilge agus Gaeltachta.

Conas is féidir linn páirt a ghlacadh?

Seo an chuid éasca de. Logáil isteach chuig rte.ie/learn áit a bhfeicfidh tú na hacmhainní ar fad atá riachtanach sa tsraith seo de DreamSpace TV agus an clár féin sa áireamh, agus tá eolas tábhachtach agus bileog oibre ranga ann chun cabhrú leis na gníomhaíochtaí.

Seo briseadh síos ar cad atá le teacht thar an gcéad trí seachtain eile le DreamSpace TV…
Eipeasóid a hAon: Bí le Niamh agus Frank chun an dúshlán cluiche boird a phleanáil, a chruthú agus a hathbhreithniú.

Eipeasóid a Dó: Foghlaim conas do chluiche reitreo siamsaíochta féin a chruthú le himreoir, namhaid agus sprid bhia.

Eipeasóid a Trí: Tóg do chluiche reitreo siamsaíochta chuig an gcéad leibhéal eile tríd an dara leibhéal agus constaic níos casta a thabhairt isteach.

SEOLANN CCPC FÍSEÁIN GHAEILGE D’ÁBHAIR AIRGID

Tá CCPC tar éis ceithre fhíseán Gaeilge a sheoladh d’Ábhair Airgid, ar acmhainn seomra ranga é do mhúinteoirí agus scoláirí Eacnamaíocht Bhaile agus Staidéar Gnó na Sraithe Sóisearaí.

Rinneadh na físeáin seo, físeáin ina bhfuil Clíona Ní Chíosáin ó Home School Hub, i gcomhar le COGG agus an tSraith Shóisearach do Mhúinteoirí. Díríonn siad ar shainriachtanais na scoláirí atá ag foghlaim trí Ghaeilge.

Rinneadh na ceithre fhíseán seo chun cabhrú le scoláirí tuiscint níos fearr a fháil ar phríomhthopaicí Ábhair Airgid maidir le bainistíocht airgid; ‘Riachtanais agus Mianta’, ‘Acmhainní agus Ioncam’, ‘Caiteachas’ agus ‘Buiséid’.

 

Riachtanais agus Mianta

Is riachtanais iad na rudaí a bhíonn ag teastáil uainn, bia sa chuisneoir nó na héadaí a bhíonn á gcaitheamh againn. Is mianta iad na rudaí ba mhaith linn a bheith againn ach nach bhfuil ag teastáil uainn, an fón póca is déanaí nó bróga reatha dearthóra. San fhíseán seo, cabhraíonn Clíona linn an difear idir riachtanais agus mianta a thuiscint.

Acmhainní agus Ioncam

Is acmhainní iad na rudaí a úsáidimid chun airgead a thuilleamh, ar a dtugtar ioncam. Is féidir linn ár gcuid ama a úsáid chun ioncam a thuilleamh, feighlíocht páistí mar shampla. Is féidir linn ár gcuid scileanna a úsáid chun ioncam a thuilleamh, nó is féidir linn rudaí a dhíol nach dteastaíonn uainn níos mó. San fhíseán seo, labhraíonn Clíona faoi acmhainní agus na cineálacha éagsúla ioncaim atá ann.

Caiteachas

Tugtar caiteachas ar an airgead a chaitheann tú. Tá cineálacha éagsúla caiteachais ann, mar atá leis an ioncam. San fhíseán seo, déanann Clíona an caiteachas a phlé.

Buiséid

Tá sé tábhachtach buiséad a chruthú ionas nach gcaithfidh tú níos mó airgid ná mar atá agat. Cinnteoidh sé seo go mbeidh tú in ann íoc as rudaí cosúil le do bhille fóin, nó an síntiús don aip is fearr leat. San fhíseán seo, léiríonn Clíona dúinn conas buiséad rathúil a chruthú.

 

Más múinteoir thú a bhfuil rang agat sa tSraith Shóisearach, cuirfimid fáilte roimh aiseolas uait trínár suirbhé do mhúinteoirí, nó is féidir leat ríomhphost a sheoladh chuig [email protected]

Chun scéalta eile mar seo a fháil i do bhosca isteach, is féidir leat clárú dár nuachtlitir.

Lean ar na meáin shóisialta muid chun an t-eolas is déanaí a fháil:

Facebook: /CCPC.ie

Twitter: @CCPCIreland

ARRACHT LE FÁIL AR ÉILEAMH AR AN 28 FEABHRA

TÁ RÍMÉAD AR BREAK OUT PICTURES A FHÓGAIRT GO MBEIDH AN SCANNÁN GAEILGE A BHFUIL GRADAIM BUAITE AIGE ARRACHT LE FÁIL AR ÉILEAMH AR AN 28 FEABHRA

I ndiaidh moladh idirnáisiúnta agus gradaim a fháil agus éileamh mór a bheith air sna pictiúrlanna sa bhaile, déanfar Arracht, an chéad scannán fíorálainn leis an scríbhneoir-stiúrthóir Tom Sullivan, a chur ar fáil ar éileamh ar an 28 Feabhra.

Scéal goilliúnach faoi theacht ar ábhar dóchais nuair is géire an cás atá in Arracht le stíl lena mbraitear lomchruth na fírinne atá dírithe ar Cholmán Sharkey, iascaire, athair, fear céile, atá ina chónaí le cósta fiáin Chonamara sa bhliain 1845 nuair a thagann Aimsir an Drochshaoil. Déantar cumasc idir stair thragóideach na hÉireann agus gnéithe níos nua-aimseartha de ghnásanna seánraí na linne seo le chéile sa scannán seo ina bhfuil foireann bhreá aisteoirí as Éirinn lena n-áirítear Dónall Ó Héalaí sa phríomhpháirt a fuair ainmniúchán do ghradam Star of Tomorrow Screen Daily. Ar an láthair i gConamara a rinneadh iomlán na scannánaíochta ar fad ar an scannán. Tá scór álainn ceoil curtha leis ag an mbanna Kíla, a ainmníodh do ghradam Emmy.

Roghnaíodh Arracht le hionadaíocht oifigiúil a dhéanamh ar Éirinn ag Gradaim Oscar® 2021 agus glacadh céadrogha air chun leagan Hollywood a dhéanamh as. Cúán MacConghail ó Macalla Teoranta a léirigh an scannán le tacaíocht ó Fís Éireann agus TG4.

Is féidir leis an lucht féachana an scannán seo a shruthú nó é a íoslódáil lena choinneáil ó ardáin éagsúla lena n-áirítear Google PlayVirgin MediaSky StoreIFI @Home , Volta ,You TubeAmazonChiliRakuten agus BFI Player.

Curtha ar fáil ag Cúán MacConghailo ó Macalla Teoranta le tacaíocht ó Screen Ireland agus  ta sé mar chuid den scéim Cine4 atá urraithe ag TG4.

Is féidir é a ordú roimh ré anseo freisin: https://vimeo.com/ondemand/arracht

TEICNEOLAÍ OIDEACHAIS / BAINISTEOIR TIONSCADAL DO CHLÁR AN M. OID. SAN OIDEACHAS LÁN-GHAEILGE AGUS GAELTACHTA


Is mian le Coláiste Mhuire gan Smál Teicneolaí Oideachais / Bainisteoir Tionscadal a cheapadh ar bhonn lánaimseartha sainchuspóra go dtí Lúnasa 2023 chun tacú le dearadh, seachadadh, agus forbairt an chláir foghlama cumaisc áirithe seo ar leibhéal iarchéime.

Cliceáil anseo chun níos mó eolais a fháil.

Cliceáil anseo chun Sonraíocht Ghinearálta an Phoist a léamh.

Cliceáil anseo chun an Foirm Iarratais a íoslódáil.

Digi Tech do Theangacha – Cabhrú le Múinteoirí Teanga


Tá Digi Tech do Theangacha, uirlis féinmheastóireachta, forbartha ag an tSraith Shóisearach do Mhúinteoirí (JCT), an tSeirbhís um Fhorbairt Ghairmiúil do Mhúinteoirí (PDST) agus Teangacha Iar-bhunscoile na hÉireann (PPLI) chun cabhrú le múinteoirí teanga féinmheasúnú agus forbairt a dhéanamh ar a gcleachtas digiteach i seomra ranga na dteangacha.

Agus é spreagtha ag an doiciméad, Creat Foghlama Digití d’Iar-Bhunscoileanna agus fréamhaithe ann, cuidíonn Digi Tech do Theangacha le múinteoirí teanga agus le ranna NTI réimsí forbartha a aithint maidir le teicneolaíochtaí digiteacha agus uirlisí digiteacha a leabú ina modheolaíochtaí teagaisc.

Ar fáil anseo.

1 2 3 4 13