nuacht

Acmhainní Bunscoile – An Tairseach

Tá na hacmhainní bunscoile go léir a bhí ar fáil ar cogg.ie bogtha anois chuig ár suíomh nua – An Tairseach.

Tá oifigigh COGG ar fáil chun cuairt a thabhairt oraibh chun ceardlann a dhéanamh bunaithe ar an Tairseach agus Mol Mata. Líon isteach an fhoirm seo más mian leat cuairt a eagrú.

Go raibh maith agaibh.

Cuairt Scoile

Líon isteach an fhoirm seo dá mba mhaith leat cuairt scoile a fháil ó Oifigeach Oideachais COGG. Beidh na hOifigigh in ann seisiún a eagrú leat chun níos mó a mhíniú d’fhoireann na scoile faoi ‘Mol Mata’ agus faoin ‘Tairseach’.

Foirm ar fáil anseo.

Spraoi ’23

SPRAOI’23: Seolann Boird Oideachais agus Oiliúna Éireann SPRAOI’23 i gcomhar leis an gComhairle um Oideachas Gaeltachta agus Gaelscolaíochta, tionscnamh chun SPRAOI a chur leis an nGaeilge arís

 

Sheol Boird Oideachais agus Oiliúna Éireann agus An Chomhairle um Oideachas Gaeltachta agus Gaelscolaíochta tionscnamh nua – Spraoi’23 – atá dírithe ar ghrá don Ghaeilge a chothú, trí scoláirí a mhealladh le páirt a ghlacadh in imeachtaí agus i gcomórtais trí mheán na Gaeilge, inniu (23.01.23).

 

Beidh Spraoi’23 oscailte do gach dalta in iar-bhunscoileanna ar fud na tíre, ní amháin dóibh siúd atá faoi phátrúnacht BOO.

 

Ag labhairt dó ag an seoladh, dúirt Paddy Lavelle, Ard-Rúnaí ETBI: “Aithnímid ag Boird Oideachais agus Oiliúna Éireann tábhacht na Gaeilge agus an caidreamh atá ag ár gcuid scoláirí léi. Tríd an gcur chuige cuimsitheach seo chun deis a thabhairt do gach foghlaimeoir a bheith rannpháirteach, ní hamháin san earnáil BOO, ach trasna na hearnálacha go léir, mothaímid gur céim dhearfach chun cinn a bheidh ann maidir le grá don Ghaeilge a chur chun cinn. Comhlánóidh SPRAOI’23 an sár-theagasc a bhíonn ar siúl inár scoileanna BOO agus go deimhin i ngach scoil. Beidh scoláirí ar bís leis an raon leathan de chomórtais chruthaitheacha spraíúla a chuirtear ar fáil dóibh agus ba cheart go mbainfidís an-tairbhe astu.”

 

Tá an clár oscailte do scoláirí i scoileanna lán-Ghaeilge agus lán-Bhéarla, agus bronnfar duaiseanna ar gach imeacht d’iontrálacha ó scoileann lán-Ghaeilge agus lán-Bhéarla.

 

Tá clár deartha ag Gean Gilger, Oifigeach um Bheartas agus Fhorbairt Oideachais ag Boird Oideachais agus Oiliúna Éireann (ETBI) agus comhordaitheoir an chláir ETBI Spraoi’23 a bhfuil sé mar aidhm aige cruthaitheacht agus rannpháirtíocht na scoláirí a spreagadh.  “Theastaigh uainn go n-áireofaí comórtais spraoiúil do chách, a bhféadfadh rannpháirtíocht aonair nó grúpa a bheith ann agus aird ar leibhéal agus cumas gach foghlaimeora. Cé go bhfuil deiseanna raip, cruthú seanfhocail nua-aimseartha agus ceiliúradh na n-ealaíon traidisiúnta trí chomórtas Agallamh Beirte agus Lúibíní, táimid ar bís go háirithe le Cumarsáid le Cairde a chuirfidh na scoileanna lán-Ghaeilge i dteagmháil le scoil eile agus deis a thabhairt dóibh gabháil do roinnt imeachtaí. gníomhaíochtaí faoi mhaoirseacht a gcuid múinteoirí”.

 

Tá Spraoi’23 maoinithe go fial ag An Chomhairle um Oideachas Gaeltachta agus Gaelscolaíochta (COGG). Ag labhairt di ag an seoladh, dúirt an Príomhfheidhmeannach Jacqueline Ní Fhearghusa: “Fáiltíonn an Chomhairle um Oideachas Gaeltachta agus Gaelscolaíochta (COGG) go mór roimh chlár imeachtaí Spraoi ’23. Tá ríméad ar COGG maoiniú a chur ar fáil do Bhoird Oideachais agus Oiliúna Éireann maidir le raon leathan imeachtaí spraíúla agus comórtais ilghnéitheacha a reáchtáil. Beidh deiseanna iontacha ag scoláirí idirghníomhú go spraíúil trí Ghaeilge agus a gcuid scileanna cruthaitheacha, nuálacha agus digiteacha a léiriú i bhfoirmeacha éagsúla: blaganna, físeáin, ceol, ealaín, grianghraif, agus lúibíní. Guímid gach rath ar Spraoi ’23 agus ar shaothar na scoláirí”.

 

Chun tacú le scoláirí agus iad a spreagadh chun dul i ngleic leis na himeachtaí éagsúla, tá iarscoláire BOO Thiobráid Árann, Aindriú de Paor, craoltóir agus láithreoir le RTÉ 2FM bródúil glacadh le ról mar Ambasadóir Spraoi’23. Ag labhairt dó ag an seoladh, dúirt an tUasal de Paor: “D’fhreastail mé ar Ghaelcholáiste Chéitinn i gCluain Meala, scoil de chuid Bhord Oideachais agus Oiliúna Thiobraid Árann agus tá an t-ádh dearg orm ó shin gur oscail m’aistear foghlama leis an nGaeilge an oiread sin doirse dom le linn mo shaoil. Is mór an onóir dom a bheith i m’Ambasadóir don tionscnamh iontach seo agus táim ag tnúth le dul i dteagmháil leis na scoláirí sna míonna amach romhainn”.

 

Seolann Spraoi’23 inniu agus beidh sé ar siúl go dtí deireadh mhí Aibreáin le searmanas bronnta duaiseanna i mí Bealtaine. Is féidir gach eolas a fháil ag https://events.etbi.ie/SPRAOI23

Acmhainní Nua ó Léigh Leat

Stór Scéalta: Seo cnuasach de 35 leabhar labhartha nua, aistrithe ag Gabriel Rosenstock. Ar fáil ar shuíomh Léigh Leat. Cliceáil anseo chun féachaint orthu.

Comórtas ‘Cad é do scéal?’

Conas atá a fhios agat cad atá fíor nó bréagach ar líne? An bhfuil a fhios ag do dhaltaí conas déileáil le mífhaisnéis ar líne nó í a aithint? Is seans iontach é an comórtas seo an comhrá seo a thosú!

Tá Trend Micro ag lorg iontrálacha trí Ghaeilge don comórtas #whatsyourstory.

Duaiseanna iontacha ar fáil. Níos mó anseo.

 

Bleaist Eolaíochta 2023 – Lá na Scoileanna Lán-Ghaeilge

Tá áthas orainn a fhógairt go mbeidh Bleaist Eolaíocht 2023 ar siúl ‘aghaidh ar aghaidh’ an bhliain seo chugainn. Is clár oideachais neamhiomaíocht do bhunscoileanna é Bleaist Eolaíochta ESB ina bhfiosraíonn an rang iomlán an eolaíocht a bhaineann le ceist shimplí. Cuirtear an obair ranga i láthair ag an ócáid.

Sa bhliain 2020 d’eagraigh COGG agus An Foras Pátrúnachta, i gcomhpháirt leis an RDS, ‘Lá Mór na Scoileanna Lán-Ghaeilge’ mar chuid den Bhleaist Eolaíochta. Bhí an-rath ar an ócáid sin agus beidh sé ar siúl arís ar an 2 Márta 2023 san RDS. Is deis iontach í seo do pháistí teacht le chéile agus dea-obair s’acu a cheiliúradh le chéile chomh maith le spraoi a bheith acu trí Ghaeilge!

Ní obair bhreise atá i gceist leis an ócáid seo ach gnáthobair ranga a chur i láthair. Bíonn tacaíocht ar fáil ó fhoireann an RDS i rith an ama agus bronnfar gradam ar gach rang a ghlacann páirt ann.

Táimid lán-sásta tacaíocht a thabhairt don ócáid agus don lá speisialta seo, lá gur féidir le scoileanna lán-Ghaeilge teacht le chéile agus molaimid do gach scoil páirt a ghlacadh ann. Beidh ceardlanna agus siamsaíochtaí éagsúla ar siúl ar an lá. Is cinnte go mbainfidh na páistí agus na múinteoirí an-tairbhe as.

Chun cabhrú le costais taistil a íoc, beidh deontas de €100 ar fáil ón RDS agus €100 eile ó COGG / An Foras Pátrúnachta do gach gaelscoil agus scoil ghaeltachta a bheidh i láthair ar an lá (€200 san iomlán).

Seolfar amach eolas faoi conas an deontas ó COGG / An Foras Pátrúnachta a fháil i mhí Feabhra.

Má bhíonn aon cheist agat faoin ócáid seo, ná bíodh leisce ort dul i dteagmháil le foireann an RDS trí na sonraí teagmhála seo – [email protected]. Beidh siad breá sásta cabhrú leat.

Cláraigh anseo

Cruinniú Poiblí

Tá COGG, Gaeloideachas agus an Foras Pátrúnachta ag eagrú cruinniú poiblí maidir leis an bPróiseas Comharliúcháin chun polasaí a fhorbairt don oideachas lán-Ghaeilge lasmuigh den Ghaeltacht.
Tionólfar an cruinniú poiblí ag 8pm ar an 6 Nollaig (Dé Máirt) in Óstán an Alex, BÁC 2, D02 H678.
Roinnfear tuilleadh eolais ar an bpróiseas ar an oíche ionas go mbeidh an deis ag na scoileanna agus ag na geallsealbhóirí ábhartha go léir a dtuairimí a roinnt ar an gceist thábhachtach seo. Beidh tionchar fadtréimhseach ag an bpolasaí nua seo ar thodhchaí na teanga agus an oideachais lán-Ghaeilge.
Bígí linn! Cláraigh anseo: https://gaeloideachas.ie/cruinniu-poibli/

Draíocht Dara

Leabhar saothair scríofa ag Áine Nic Ghiolla Phádraig, Dr. Máire Nic an Bhaird agus Laoise Ní Chléirigh, Roinn Froebel don Bhun agus Luath Oideachas, Ollscoil Mhá Nuad. Gníomhaíochtaí ranga chun tacú le páistí foghlaim faoi crainn, éin, ainmhithe, feithidí a bhíonn le feiceáil inár gceantar.

Ar fáil anseo.

1 2 3 4 13