Dianchúrsa

  • Tá an-áthas ar COGG Dianchúrsa Gaeilge agus Ceardlanna Ábhair (Lá na Speisialtóirí) 2024  a fhógairt. Réachtálfar an Dianchúrsa Gaeilge i gcomhar le Gaelchultúr ar feadh ceithre lá ón 12 -15  Lúnasa.  Cuirfear ranganna Gaeilge ar fáil ar líne do mhúinteoirí iar-bhunscoile ar gach leibhéal (A2- C1)  ar feadh 3 lá ó Luan go Céadaoin 12-14 Lúnasa agus beidh na ranganna seo ábhar agus seomra ranga-bhunaithe.
  • Déardaoin 15 Lúnasa, reáchtálfar Lá na gCeardlann Ábhair (Lá na Speisialtóirí) i gColáiste na Coiribe, Gaillimh, agus cuirfear deis iontach ar fáil do mhúinteoirí a teagascann trí Ghaeilge teacht le chéile agus ceardlann a dhéanamh le sainmhúinteoirí ina gcuid ábhar féin, mar aon le freastal ar sheisiún nó dhó comónta le gach múinteoir a bheidh i láthair!
  • D’éirigh go hiontach le Lá na Speisialtóirí, 2023, ar an láthair chéanna – éistigí leis na múinteoirí ag caint ar RnaG anseo.
  • Cláraigí do na ranganna Gaeilge  – deis saor in aisce oiriúnach do gach múinteoir – idir mhúinteoirí atá ar bheagán Gaeilge agus mhúinteoirí atá ag iarraidh cur lena gcuid cruinnis.
  • Cláraigí do Lá na gCeardlann Ábhair (Lá na Speisialtóirí) – deis do mhúinteoirí iar-bhunscoile teacht le chéile le múinteoirí eile a mhúineann an t-ábhar céanna leo agus foghlaim faoi na hacmhainní is déanaí don ábhar sin.
  • Deis iontach is ea an lá oiliúna seo do mhúinteoirí iar-bhunscoile a teagascann trí Ghaeilge teacht le chéile agus ceardlann a dhéanamh le sainmhúinteoirí ina gcuid ábhar féin, mar aon le freastal ar sheisiún nó dhó comónta le gach múinteoir a bheidh i láthair!  I mbliana, tá téama faoi leith ag baint leis an lá – Ag forbairt acmhainní: an múinteoir i lár an Aonaigh agus cuirfear an-bhéim ar acmhainní nua atá i mbun forbartha ag múinteoirí do COGG don scoilbhliain nua.

Tá na ranganna Gaeilge ar líne saor in aisce agus cuirfear liúntas taistil 100 Euro ar fáil do gach múinteoir chun freastal ar Lá na gCeardlann Ábhair/Lá na Speisialtóirí ! Bígí inár dteannta!

Má tá aon eolas breise uaibh, seolaigí r-phost go aoife@cogg.ie

Tá na seimineáir ghréasáin ábharbhunaithe agus cuir i láthair ábhartha na speisialtóirí i ndáil le Dianchúrsa COGG 2020 agus 2021 ar fáil thíos.

Eolaíocht

Eolaíocht na Sraithe Sóisearaí – Cur i Láthair

Stair

Stair – Cur i LáthairAcmhainní Teagaisc

Tíreolaíocht

Tíreolaíocht – Cur i Láthair

Bitheolaíocht

Bitheolaíocht na hArdteiste – Cur i Láthair

Corpoideachas

Corpoideachas – Cur i Láthair

Staidéar Gnó & Gnó

Staidéar Gnó na Sraithe Sóisearaí agus Gnó na hArdteiste – Cur i Láthair

Ceol

An Ghaeilge sa Rang Ceoil – Cur i Láthair

Gnéithe Ceoil – Cur i Láthair

Acmhainní Teanga Ar Líne

Acmhainní Teanga ar Líne – Cur i Láthair

Matamaitic

Matamaitic – Cur i Láthair

Ealaín

Eacnamaíocht Bhaile

Eacnamaíocht Bhaile – Cur i Láthair

Nuatheangacha Iasachta

Taifead ag teacht go luath.

Nuatheangacha Iasachta – Cur i Láthair (Ag teacht go luath)

Reiligiún

Reiligiún – Cur i Láthair

Forbairtí na dTéacsleabhar agus Acmhainní Ar Líne

Forbairtí na dTéacsleabhar agus Acmhainní Ar Líne – Cur i Láthair