nuacht

Folláine san Oideachas

An próiseas FMS a úsáid chun timthriall athbhreithnithe agus forbartha um chur chun cinn folláine a thionscnamh.

Níos mó eolais anseo.

Eipic! Tairiscint Speicialta

Eipic!

Irisleabhar Gaeilge do Dhaltaí.

Oiriúnach d’ardranganna bunscoile agus do ranganna iar-bhunscoile (an chéad agus an dara bliain)

Cuir ordú isteach anois agus gheobhaidh tú an chéad mhí saor in aisce.

Chun Eipic! a ordú seol r-phost chuig Pádraig ag [email protected] nó cuir glao ar 087 657 9415.

Cathaoirleach nua le ceapadh

Cathaoirleach nua le ceapadh ar Bhord na Comhairle um Oideachas Gaeltachta agus Gaelscolaíochta (COGG). Dáta druidte an 12 Deireadh Fómhair.

Níos mó eolais anseo.

IRISEOIRÍ AN LAE AMÁRACH


Sábháiligí na dátaí!

IRISEOIRÍ AN LAE AMÁRACH

Ar ais don tríú bliain as a chéile!

Ar an ardán Zoom idir 7 – 9 Márta 2023

Cúrsa in iriseoireacht do scoláirí idirbhliana.

Dírithe ar scoláirí in Iar-bhunscoileanna Gaeltachta agus Lán-Ghaeilge ar fud na tíre.

Chláraigh os cionn 1,600 scoláire don chúrsa anuraidh.

Tuilleadh eolais ag teacht.

Mar a Déarfá! Ceardlann Lae – An Muileann gCearr

Le cabhair ó COGG tá an cheardlann seo á heagrú ag Breacadh:

 Mar a Déarfá! An Focal Scríofa don Chainteoir Dúchais Gaeilge

Clár céimnithe litearthachta don scoil uilig

 Tá tuilleadh eolais ar fáil anseo. 

Is féidir clárú leis an nasc seo 

https://bit.ly/CeardlannMAD

 Ionadaíocht do Mhúinteoirí agus Phríomhoidí atá ag teagasc

De bharr gur oiliúint ghairmiúil atá i gceist, tá ionadaíocht ar fáil don Cheardlann seo arís. Is féidir le scoileanna cur isteach ar ionadaíocht do mhúinteoir amháin freastal ar an gceardlann ach ainm an mhúinteora a chlárú roimh ré le COGG ([email protected]) agus éileamh a dhéanamh tríd an gcóras OLCS i ndiaidh na ceardlainne. Maidir le hionadaíocht do phríomhoidí atá ag teagasc is gá teagmháil a dhéanamh le COGG ([email protected]) le breis eolais agus na foirmeacha cuí a fháil.

Oifigigh Oideachais Iar-Bhunscoile

Oifigigh Oideachais Iar-Bhunscoile

Is mian leis an gComhairle um Oideachas Gaeltachta agus Gaelscolaíochta (COGG) beirt Oifigeach Oideachais Iar-Bhunscoile a earcú le tacú le feidhmeanna COGG de réir Alt 31 den Acht Oideachais (1998).

 

Gach eolas ar fáil anseo nó seol r-phost chuig: [email protected]

An dáta druidte: 8.00 i.n. Dé Céadaoin 5 Deireadh Fómhair 2022

Leabhrán Téarmaí – Ar fáil ar líne

Leabhrán téarmaí do scoláirí na chéad bhliana i nGaelcholáistí, in iar-bhunscoileanna Gaeltachta nó in Aonaid lánGhaeilge.

Ar fáil anseo.

Tá an acmhainn seo dírithe ar scoláirí agus ar mhúinteoirí araon le cabhrú leo agus le tacaíocht a thabhairt dóibh leis na dúshláin seo thíós agus scoláirí agus múinteoirí ag tosú ag obair le chéile sa chéad bhliain.

Do na scoláirí:

– Sealbhú na n-eocharfhocal / na téarmaíochta nua trasna an churaclaim sna hábhair iar-bhunoideachais ar fad / léaráidí simplí chun focail dheacra a léiriú

– Cabhair maidir le cuid den téarmaíócht a bhaineann le suíomh na scoile nua a thuiscint agus a shealbhú

– Tuiscint a fháil ar úsáid téarmaí gramadaí agus tuiscint agus feasacht a fháil ar cén fáth a n-athraíonn focail sa Ghaeilge ag brath ar an gcomhthéacs

– Simpliú ar mhúineadh agus ar shealbhú na gramadaí ón gcéad bhliain ar aghaidh

– Téarmaí teicneolaíochta agus acmhainní ar líne a bheith ar fáil in aon áit amháin

– Tuiscint a fháil ar úsáid na mbriathra gnímh

Do na múinteoirí:

– Cabhair agus tacaíocht maidir le múineadh na téarmaíochta sna hábhair go léir

– Treoir phraiticiúil don mhúinteoir ábharbhunaithe i suíomh tumoideachais

– Acmhainn soléite agus inúsáidte don mhúinteoir céad bhliana

– Simpliú ar ghramadach na Gaeilge dóibh siúd nach bhfuil aon staidéar déanta acu uirthi

– Cabhair agus tacaíocht maidir le múineadh na gramadaí i gcomhthéacs

– Cabhair agus tacaíocht maidir le haidhmeanna na scoile i leith litearthacht na Gaeilge a chur i bhfeidhm sa scoil agus spléachadh ar litearthacht sna teangacha go léir

– Tacaíocht do phróiseas feabhsúcháin na scoile mar chuid den fhéinmheastóireacht scoile ar bhonn scoile uile

An Tairseach agus Mol Mata – Ceardlanna

Is cúis áthais do COGG go bhfuil An Tairseach, suíomh le haghaidh acmhainní teagaisc do mhúinteoirí bunscoile, agus Mol Mata, suíomh le réimse uirlisí agus láimhseoga ar líne, cluichí agus gníomhaíochtaí ceannoscailte, ar fáil do mhúinteoirí bunscoile anois.

Beidh roinnt Ceardlanna Bunscoile aghaidh ar aghaidh ar siúl i mhí Mheán Fómhair agus i mhí Dheireadh Fómhair.

Sna ceardlanna seo beidh deis ag múinteoirí foghlaim conas na huirlisí idirghníomhacha agus láimhseoga atá mar chuid de Mhol Mata a úsáid go héifeachtach.

Beidh deis ag múinteoirí foghlaim faoi na hacmhainní is déanaí trí mheán na Gaeilge atá ar fáil ar an Tairseach freisin.

Cliceáil ar na naisc thíos chun níos mó eolais a fháil.

· An Clár – 15/9/2022 – 4:00 go dtí 6:00

· Iarthar Átha Cliath  – 20/9/2022 – 4:00 go dtí 6:00

· Trá Lí  – 21/9/2022 – 4:00 go dtí 6:00

· Dún na nGall  – 29/9/2022  – 5:00 go dtí 7:00

· Áth Luain  – 17/10/2022  – 4:00 go dtí 6:00

1 2 3 13