nuacht

Peig.ie – Amhránaithe á lorg

Tá amhránaithe agus ceoltóirí á lorg chun amhrán Nollag as Gaeilge a thaifeadadh ar mhaithe le hairgead a thiomsú ar son eagraíocht charthanachta.

Tá Cumann na bhFiann ag tabhairt faoi fhíseán d’amhrán Nollag a thaifeadadh i mbliana ar son na carthanachta ALONE, a chuidíonn le daoine aosta atá ina gcónaí leo féin.

Ó tharla nach bhfuil daoine in ann bualadh le chéile chun an físeán seo a thaifeadadh, táthar ag iarraidh ar dhaoine iad féin a thaifeadadh ag canadh nó ag seinm an amhráin ‘Dóchas’, leagan Gaeilge d’amhrán cáiliúil John Lennon ‘Happy Xmas (War Is Over)’.

Beidh an físeán mór á sheoladh go poiblí i dtús mhí na Nollag.

Tá an togra dírithe ar dhaoine óga idir 10-18 bliain d’aois ach deir Cumann na bhFiann nach bhfuil sé teoranta don aoisghrúpa seo amháin.

Is féidir le daoine iad féin a thaifeadadh ar fhón póca ach moltar do dhaoine úsáid a bhaint as cluasáin agus micreafón más féidir.

Is féidir na sonraí ar fad a fheiceáil ar cnb.ie.

Léigh Leat – Nádúr

Tá Léigh Leat tar éis cúínne nádúir a chur lena suíomh. Tráth na gCeist iontacha bunaithe ar Éin na hÉireann ar fáil anseo.

Gníomhaíocht Neamhtheagmhálacha don Bhunscoil

Foilsiúcháin nua ón tSeirbhís um Fhorbairt Ghairmiúil do Mhúinteoirí. Gníomhaíocht Neamhtheagmhálacha don Chorpoideachas do gach rang sa Bhunscoil an fáil anseo agus Obair Baile sa Chorpoideachas: Bí Gníomhach Gach Lá ar fail anseo.

Cúla4 ar Scoil

Díreofar ar an téama ‘An Geimhreadh’  an choicís seo ar CÚLA4 AR SCOIL.

Beidh Múinteoir Orla ag taispeáint dúinn cén chaoi le sneachta bréige a dhéanamh agus fear sneachta a thógáil le sean stoca bán agus rís! Míneoidh Múinteoir Mícheál cén chaoi le dán acrastrach a scríobh faoi shneachta chomh maith le roinnt nathanna a dhéanann cur síos ar aimsir an Gheimhridh a mhúineadh dúinn. Sa mhatamaitic, díreoidh an bheirt mhúinteoirí ar chruth agus spás. Beidh Múinteoir Orla ag plé le feasacht ar spásúlacht agus siméadracht agus scrúdóidh Múinteoir Mícheál bealaí le huillinneacha éagsúla a thomhais agus a tharraingt.

Beidh Cúla4 ar Scoil ar TG4 gach lá ó Luam go Déardaoin ag 10am agus arís ag 4pm. Is féidir breathnú ar na cláracha ar cúla4.com nó ar TG4.ie agus tá ceachtanna ar fáil ar youtube Cula4. 

Euroguidance – Ag Ullmhú le ‘Lá Oscailte’


An bhfuil tú i mbun ullmhú chun freastal ar lá oscailte i gcoláiste? Ar lá oscailte fíorúil? Nó ar aonach oideachais? Is cuma más ag féachaint ar roghanna sa tír seo nó áit eile san Eoraip atá tú, seo roinnt leideanna úsáideacha chun cabhrú leat ullmhú! Cliceáil anseo chun níos mó eolais a fháil.

Tráth na gCeist Mhatamaitice don Bhunscoil


Tá sraith Tráth na gCeist Táblaí Bunscoile cruthaithe ag COGG. Tá 104 Tráth na gCeist Kahoot ar fáil chun cleachtadh a dhéanamh ar an suimiú, dealú, méadú agus roinnt. Is féidir na Tráth na gCeist a fháil anseo.

RÉAMH-FHÓGAIRT AR CHOMÓRTAIS LITEARTHA AN OIREACHTAIS 2021


RÉAMH-FHÓGAIRT AR CHOMÓRTAIS LITEARTHA AN OIREACHTAIS 2021

Preaseisiúint

D’fhógair An tOireachtas, i gcomhpháirt le Gaeloideachas inniu (30 Deireadh Fómhair 2020), le linn Oireachtas na Samhna 2020 ar líne, go mbeidh comhpháirtíocht nua eatarthu do Chomórtais Liteartha an Oireachtais 2021. Trí (3) chomórtas nua, urraithe ag Gaeloideachas, a chuirfear ar an siollabas comórtais do 2021. Bronnfar duaischiste de €1,100 thar na comórtais nua uile.

Is comórtais iad seo chun suim sa scríbhneoireacht a spreagadh i measc daltaí bunscoile agus daltaí iar-bhunscoile lán-Ghaeilge agus Gaeltachta. Greannán Gaeilge a bheidh le scríobh ag daltaí bunscoile ó na ranganna 3,4,5,6 agus Script Ghearrscannáin nó Greannán a bheidh le scríobh ag daltaí iar-bhunscoile. Beidh dhá rannóg i gceist do na hiarbhunscoileanna – sóisir (blianta 1,2,3) agus sinsear (blianta 5,6). Eiseofar an clár comórtais iomlán agus an fhoirm iontrála don bhliain 2021 i mí na Nollag 2020.

“Is cúis áthais dúinn san Oireachtas go bhfuil muid ag fógairt na gcomórtas nua seo inniu i gcomhpháirt le ceanneagraíocht eile ar an bhFóram Comhpháirtíochta, Gaeloideachas,” a dúirt Liam Ó Maolaodha, Stiúrthóir an Oireachtais. “Is é bunaidhm na gcomórtas liteartha ná freastal ar an ngréasán scríbhneoirí ar fud an domhain agus litríocht agus nua-scríbhneoireacht na Gaeilge a chur chun cinn chomh maith le scríbhneoirí óga nua a mhealladh le dul i mbun pinn. Tá ríméad orm go mbeidh forbairt agus leathnú amach á dhéanamh ar aoisghrúpaí agus ar sheánraí don tsraith comórtais i 2021.”

“Gabhann Gaeloideachas buíochas mór leis an Oireachtas as an deis atá curtha ar fáil tríd an gComórtas Liteartha 2021, ní amháin ceiliúradh a dhéanamh ar shaibhreas na Gaeilge atá i measc dhaltaí na scoileanna lán-Ghaeilge agus Gaeltachta, ach chomh maith leis sin deis a bheith ar fáil do na daltaí seo bheith páirteach i ngréasán a nascann le chéile iad go cruthaitheach, go samhlaíoch agus go healaíonta tríd an teanga fud fad na tíre”, a deir Bláthnaid Ní Ghréacháin, Ardfheidhmeannach Gaeloideachas.

Tá ceiliúradh á dhéanamh ar scríbhneoirí na Gaeilge le linn fhéile fhíorúil an Oireachtais le seachtain anuas agus leanfar leis an gceiliúradh sin sa chlár imeachtaí atá beartaithe don chuid eile den fhéile, ina measc, Scéalaíocht, Filíocht agus Ceol le hAontas na Scríbhneoirí Gaeilge, An Chúirt Filíochta, Léamha Próis – SLIOCHT agus ceiliúradh 35 bliain de Chló Iar-Chonnacht. Tá gach eolas maidir le himeachtaí uile na féile ar fáil ar an suíomh gréasáin, www.antoireachtas.ie.

Rí na Sióg - Dán

Rí na Sióg

Aistriúchán ar an dan uafáis 'Der Erlkönig' le Johann Wolfgang von Goethe (1749-1832).
Rí na Sióg – Dán.

Aistriúchán ar an dan uafáis ‘Der Erlkönig’ le Johann Wolfgang von Goethe (1749-1832). Dá mba mhian leis an múinteoir é a leabú isteach níos mó i léann na Gaeilge, d’fhéadfaí comparáid a dhéanamh idir an dán agus an gearrscéal ‘Eoghainín na nÉan’ ag Pádraig Mac Piarais mar déantar léamh an tinnis ar chás an pháiste sa dá rud go minic.

D’fhéadfaí ceangal a dhéanamh leis an mBéarla freisin trí chomparáid a dhéanamh idir an dán seo (agus an leagan Béarla de) agus ‘Stolen Child’ ag Yeats ó thréimhse na hathbheochana.

D’fhéadfaí staidéar comparáideach a dhéanamh idir an leagan Gaeilge agus an leagan Gearmáinise do na daltaí siúd a bheadh ag plé leis an dá theanga. D’fhéadfaí staidéar a dhéanamh ar theicnící an aistritheora agus ar na mothúcháin a chothaítear sa dá leagan.

Bealach a bheadh ann an Ghaeilge, an Béarla, an Ghearmáinis, an ceol, an fhilíocht, an scríbhneoireacht chruthaitheach agus an t-aistriúchán a phlé in éineacht.

Seans freisin go spreagfadh sé tionscadail chruthaitheacha i measc na ndaltaí freisin.

Ar fáil anseo.

Fí na Folláine – Sraith Sleamhnán


Tá sraith sleamhnán cruthaithe ag Outside the Box, le tacú ó COGG, chun cabhrú le múineadh Fí na Folláine. Cliceáil anseo chun Fí na Folláine a ordú agus chun na sleamhnáin a íoslódáil.

1 2 3 5