nuacht

Turas na Scríbhneoireachta – Le fáil ó Siopa Údar

Áis de chuid CCEA, atá oiriúnaithe do chomhthéacs scoileanna an deiscirt ag COGG.
Tugann an áis seo treoir do mhúinteoirí agus iad ag tabhairt faoi theagasc na seánraí scríbhneoireachta.

Tá Turas na Scríbhneoireachta, do bhunranganna agus d’ardranganna, le fáil ó Siopa Údar anois ar phraghas €15 an leabhar.

Lámhleabhar do na bunranganna le fáil anseo.
Lámhleabhar do na hardranganna le fáil anseo.

Sparánacht nua ón ETBI agus COGG

Tá COGG thar a bheith sásta tacú leis an mBord Oideachais agus Oiliúna i mbliana chun sparánacht úr nua don Ghaeilge a bhronnadh ar scoláire ó iar-bhunscoil nó ó ionad breis oideachais de chuid an BOO, a léiríonn barr feabhais i réimse na Gaeilge. Is mar chuid de Sheachtain an BOO, 11-15 Márta, a bhronnfar an sparánacht shuntasach seo agus sparánachtaí iontacha eile i réimsí na Teicneolaíochta agus IS, Na Nuálaíochta Glaise, agus na Meáin Chumarsáide.

Is deis dochreidte atá anseo do dhuine óg eisceachtúil an méid atá bainte amach acu don Ghaeilge go dtí seo a léiriú agus plean nuálach don todhchaí a chur chun cinn.

Tacóidh an sparánacht le staidéar, le fiontraíocht nó le gníomhaíocht pobail an bhuaiteora amach anseo. Spriocdháta 23ú Feabhra.

Tá gach eolas faoi Sheachtain BOO anseo: #ETBWEEK 2024 (etbi.ie) agus faoin bproiséas iarratais ar fáil anseo: BOOÉ Comórtas Sparánachta – BOOÉ (etbi.ie)

Na Weatherbies

Tá suíomh nua ar fáil do mhúinteoirí bunscoile: Na Weatherbies! Acmhainní faoin aeráid atá ar fáil i bhfoirm físeáin, leabhair agus bileoga oibre. Cliceáil anseo chun breathnú ar.

Seo samplaí de na físeáin atá ar fáil.

Timthriall an Uisce

Topaicí Spraoi leis na Weatherbies: Timthriall an Uisce

Ceardlanna – Réidh, Socair, Déan Mata

Tá sé beartaithe ag beirt oifigeach oideachais COGG sraith ceardlanna lae ar Réidh Socair Déan a eagrú timpeall na tíre i mí Feabhra 2024.

Tá an cheardlann seo oscailte do mhúinteoirí ó na scoileanna Gaeltachta agus ó na Gaelscoileanna. Beidh an cheardlann ar siúl sna hionaid oideachais (seachas ceann na Gaillimhe).

Tá Réidh Socair Déan feiliúnach do mhúinteoirí na naíonán. Beidh ionadaí amháin ceadaithe do gach scoil, ach beidh fáilte roimh níos mó múinteoirí ón scoil. D’fheadfadh an cúrsa a bheith feiliúnach do mhúinteoirí tacaíochta Gaeilge ó na scoileanna Gaeltachta freisin.

Beidh gach ceardlann ag tosú gach maidin ag 9.30 agus ag críochnú ag 3.00. Cuirfear tae/caife agus lón ar fáil. Beidh cóip de leabhar an mhúinteora ar fáil do gach múinteoir a fhreastalaíonn ar an gcúrsa.

Is gá do gach múinteoir clárú agus tá rogha ag gach múinteoir cén t-ionad ab fhearr leo. Caithfear 10 a bheith againn chun an cúrsa a chur ar siúl. Is féidir clárú ag an nasc seo thíos:

https://forms.office.com/e/XBh3F06V5a

An spriocdháta na 14 Feabhra ag 5:00 i.n.

Má tá aon cheist agat faoi seo, seol ríomhphost chuig:

micheals@cogg.ie nó triona@cogg.ie

 

Post ar fáil – Giglets

Post ar fáil – Ceannaire Rannpháirtíochta Oideachais d’Éirinn le Giglets. An bhfuil dlúthspéis agat eispéiris foghlama éifeachtacha a thiomáint i scoileanna na  hÉireann?

Níos mó eolais anseo.

IRISEOIRÍ AN LAE AMÁRACH 2024

Cuireann TG4 Foghlaim, COGG agus Ollscoil na Gaillimhe fáilte roimh iarratais don chomórtas, Iriseoirí an Lae Amárach 2024.

Is comórtas úr nua é seo a d’eascair ón sainchúrsa Iriseoireachta – ‘Iriseoirí an Lae Amárach’.

Níos mó eolais anseo.

Coiste ETIM – Múinteoirí Bunscoile de dhíth

Tá COGG ag iarraidh coiste do mhúinteoirí a chur le chéile chun acmhainní ETIM (Eolaíocht, Teicneolaíocht, Innealtóireacht agus Matamaitic) a fhorbairt a bheadh in oiriúint do Rang 3 – Rang 6. Beidh dhá chruinniú lae aghaidh ar aghaidh i gceist chomh maith le cruinnithe ar líne.

Má tá suim agat a bheith páirteach sa choiste seo líon isteach an fhoirm seo.

 

Iasacht chuig Scoileanna Eorpacha – Múinteoirí de dhíth

Tá iarratais á lorg ag an Roinn Oideachais ó mhúinteoirí a bhfuil na cáilíochtaí cuí acu atá lánchláraithe leis an gComhairle Mhúinteoireachta, le dul ar iasacht chuig na poist sna Scoileanna Eorpacha thíos ag tosú ar an 1 Meán Fómhair 2024. 

 

Iasachtaí do Mhúinteoirí Bunscoile  

Áiteanna na bPost Bunscoile  Bunscoil (6 – 10 mbliana d’aois)   
Lucsamburg 1  Post amháin 

 

Lucsamburg II 

 

Post amháin 
Frankfurt  Post amháin 

 

Karlsruhe  Post amháin 

 

An Bhruiséil 1  Post amháin 

 

Bergen  Post amháin 

 

Varese  Post amháin (Cáilíochtaí tacaíocht foghlama inmhianaithe) 

 

 

Iasachtaí do Mhúinteoirí Iar-bhunscoile:                    

Áiteanna na bPost Iar-bhunscoile  Iar-bhunscoil (11 – 18 mbliana d’aois)  Ábha(i)r 
Mol  Gaeilge agus Ceol Gaeilge agus Ealaín Gaeilge agus Corpoideachas nó Gaeilge agus Béarla (T1 & T2)1 
Frankfurt  Gaeilge agus Béarla (T1 & T2) 
Lucsamburg 1   Gaeilge agus Béarla (T1 & T2) 
Lucsamburg II   Gaeilge agus Béarla (T1 & T2) Gaeilge agus Stair Gaeilge agus Tíreolaíocht  

 

An Bhruiséil II  Eacnamaíocht agus Stair  

 

 

Is féidir teacht ar thuilleadh eolais anseo; gov.ie – Secondment of teachers to European Schools (www.gov.ie) . Is é 5pm ar 05 Feabhra 2024 an dáta deiridh is féidir iarratais chomhlánaithe a chur isteach. 

1 2 3