nuacht

Turas na Scríbhneoireachta – Le fáil ó Siopa Údar

Áis de chuid CCEA, atá oiriúnaithe do chomhthéacs scoileanna an deiscirt ag COGG.
Tugann an áis seo treoir do mhúinteoirí agus iad ag tabhairt faoi theagasc na seánraí scríbhneoireachta.

Tá Turas na Scríbhneoireachta, do bhunranganna agus d’ardranganna, le fáil ó Siopa Údar anois ar phraghas €15 an leabhar.

Lámhleabhar do na bunranganna le fáil anseo.
Lámhleabhar do na hardranganna le fáil anseo.

Ceardlanna – Réidh, Socair, Déan Mata

Tá sé beartaithe ag beirt oifigeach oideachais COGG sraith ceardlanna lae ar Réidh Socair Déan a eagrú timpeall na tíre i mí Feabhra 2024.

Tá an cheardlann seo oscailte do mhúinteoirí ó na scoileanna Gaeltachta agus ó na Gaelscoileanna. Beidh an cheardlann ar siúl sna hionaid oideachais (seachas ceann na Gaillimhe).

Tá Réidh Socair Déan feiliúnach do mhúinteoirí na naíonán. Beidh ionadaí amháin ceadaithe do gach scoil, ach beidh fáilte roimh níos mó múinteoirí ón scoil. D’fheadfadh an cúrsa a bheith feiliúnach do mhúinteoirí tacaíochta Gaeilge ó na scoileanna Gaeltachta freisin.

Beidh gach ceardlann ag tosú gach maidin ag 9.30 agus ag críochnú ag 3.00. Cuirfear tae/caife agus lón ar fáil. Beidh cóip de leabhar an mhúinteora ar fáil do gach múinteoir a fhreastalaíonn ar an gcúrsa.

Is gá do gach múinteoir clárú agus tá rogha ag gach múinteoir cén t-ionad ab fhearr leo. Caithfear 10 a bheith againn chun an cúrsa a chur ar siúl. Is féidir clárú ag an nasc seo thíos:

https://forms.office.com/e/XBh3F06V5a

An spriocdháta na 14 Feabhra ag 5:00 i.n.

Má tá aon cheist agat faoi seo, seol ríomhphost chuig:

micheals@cogg.ie nó triona@cogg.ie

 

Coiste ETIM – Múinteoirí Bunscoile de dhíth

Tá COGG ag iarraidh coiste do mhúinteoirí a chur le chéile chun acmhainní ETIM (Eolaíocht, Teicneolaíocht, Innealtóireacht agus Matamaitic) a fhorbairt a bheadh in oiriúint do Rang 3 – Rang 6. Beidh dhá chruinniú lae aghaidh ar aghaidh i gceist chomh maith le cruinnithe ar líne.

Má tá suim agat a bheith páirteach sa choiste seo líon isteach an fhoirm seo.

 

Iasacht chuig Scoileanna Eorpacha – Múinteoirí de dhíth

Tá iarratais á lorg ag an Roinn Oideachais ó mhúinteoirí a bhfuil na cáilíochtaí cuí acu atá lánchláraithe leis an gComhairle Mhúinteoireachta, le dul ar iasacht chuig na poist sna Scoileanna Eorpacha thíos ag tosú ar an 1 Meán Fómhair 2024. 

 

Iasachtaí do Mhúinteoirí Bunscoile  

Áiteanna na bPost Bunscoile  Bunscoil (6 – 10 mbliana d’aois)   
Lucsamburg 1  Post amháin 

 

Lucsamburg II 

 

Post amháin 
Frankfurt  Post amháin 

 

Karlsruhe  Post amháin 

 

An Bhruiséil 1  Post amháin 

 

Bergen  Post amháin 

 

Varese  Post amháin (Cáilíochtaí tacaíocht foghlama inmhianaithe) 

 

 

Iasachtaí do Mhúinteoirí Iar-bhunscoile:                    

Áiteanna na bPost Iar-bhunscoile  Iar-bhunscoil (11 – 18 mbliana d’aois)  Ábha(i)r 
Mol  Gaeilge agus Ceol Gaeilge agus Ealaín Gaeilge agus Corpoideachas nó Gaeilge agus Béarla (T1 & T2)1 
Frankfurt  Gaeilge agus Béarla (T1 & T2) 
Lucsamburg 1   Gaeilge agus Béarla (T1 & T2) 
Lucsamburg II   Gaeilge agus Béarla (T1 & T2) Gaeilge agus Stair Gaeilge agus Tíreolaíocht  

 

An Bhruiséil II  Eacnamaíocht agus Stair  

 

 

Is féidir teacht ar thuilleadh eolais anseo; gov.ie – Secondment of teachers to European Schools (www.gov.ie) . Is é 5pm ar 05 Feabhra 2024 an dáta deiridh is féidir iarratais chomhlánaithe a chur isteach. 

Cúrsa Gaeilge COGG faoi stiúir Ghaelchultúr

                                                        

Tá COGG an-sásta a fhógairt go mbeidh ranganna Gaeilge á gcur ar fáil ar líne saor in aisce do mhúinteoirí iar-bhunscoile arís an téarma seo.

 D’éirigh go hiontach leis na ranganna Gaeilge do mhúinteoirí na nIar-bhunscoileanna a reáchtálamar ar líne i gcomhar le Gaelchultúr san Fhómhar,le Dianchúrsa COGG a bhí ar siúl i mí Lúnasa agus le linn an dá théarma scoile anuraidh.

Cuirtear na ranganna ar fáil saor in aisce anois ach éarlais a íoc. Is gá do mhúinteoirí éarlais €50 a íoc agus má fhreastalaíonn an múinteoir ar 8 rang as 10, gheobhaidh siad aisíoc de €50.  Má tá fíordheacracht ag aon scoil leis an éarlais seo agus más mian le múinteoirí na ranganna a dhéanamh is féidir teagmháil a dhéanamh linn go díreach agus beidh cabhair ar fáil.

Tabharfaidh na ranganna seo an-mhuinín do mhúinteoirí don teagasc trí Ghaeilge agus tacóidh siad leo barr feabhais a bhaint amach agus a bheith muiníneach sa seomra ranga trí Ghaeilge, agus leis na hacmhainní agus na háiseanna téarmaíochta Gaeilge don seomra ranga.

Tá na ranganna á soláthar ag leibhéil éagsúla chun tacú le múinteoirí an leibhéal is oiriúnaí dóibh a aimsiú:

 

Sonraí an Chúrsa

Na Leibhéil Éagsúla

 • Cuirfear tús leis na cúrsaí an tseachtain dar tús an 19 Feabhra 2024

Bunrang 2 (A2) Dé Máirt 20 Feabhra, 7-9pm Ar líne (zoom)

 • Cúrsa deich seachtaine agus rang dhá uair an chloig gach seachtain a bheidh i gceist.

Meánrang 1 (B1) Dé Máirt 20 Feabhra, 7-9pm Ar líne (zoom)

 • Beidh sos lár-téarma le linn na Cásca

Meánrang 2 (B2) Dé Céadaoin 21 Feabhra, 7-9pm Ar líne (zoom)

 • Beidh ranganna deireanacha na gcúrsaí ar siúl an tseachtain dar tús an 6 Bealtaine

Cruinneas 1  (C1) Dé Céadaoin 21 Feabhra, 7-9pm Ar líne (zoom)

 • Beidh uasmhéid de 18 rannpháirtí per leibhéal agus íosmhéid de 6 rannpháirtithe

Nasc: https://www.gaelchultur.com/ga/cursai/cursa-cogg

 

 

 

A blue and green text on a black background Description automatically generated

Breis eolais faoi nádúr na ranganna:

 

Tá siollabais, nótaí, bileoga agus acmhainní ar líne d’fhoghlaimeoirí fásta na Gaeilge forbartha ag Gaelchultúr le hocht mbliana déag ar ardchaighdeán. Bíonn na cúrsaí ar fad a mhúineann Gaelchultúr foghlaimeoirlárnach agus úsáidtear an cur chuige cumarsáideach i gcónaí. Múintear teanga atá úsáideach agus praiticiúil agus cuirtear béim ar rannpháirtíocht agus ar an ngné shóisialta den teanga. Tá Gaelchultúr den tuairim gur cheart go mbeadh spraoi ag baint le foghlaim na Gaeilge agus go mbeadh an-sásamh le baint as an bpróiseas. Múintear gramadach na Gaeilge ar bhealach atá an-idirghníomhach. Bíonn béim láidir ar obair bheirte agus ghrúpa, ar ghníomhaíochtaí rólghlactha agus ar chluichí teanga i ranganna Ghaelchultúir. Tugtar deis do na foghlaimeoirí páirt lárnach agus ghníomhach a ghlacadh i ngach rang, seachas an múinteoir  a bheith i mbun na  cainte go léir. Tugtar teastas tinrimh do na rannpháirtithe ag deireadh an chúrsa.

Sábháilteacht ar Líne – Acmhainní Nua do Pháistí Bunscoile

Beidh an Lá Sábháilteacht ar Líne 2024 ar siúl ar an 6 Feabhra 2024. Tá áthas orainn fógairt go bhfuil sraith d’acmhainní nua ón Cyber Academy ó Trend Micro curtha ar fáil do pháistí bunscoile. (Ar fáil anseo.)
Tá aon cheacht déag ar fáil a chlúdaíonn réimse leathan topaicí maidir le sábháilteacht ar líne agus tá siad in oiriúint do Rang 3 – 6. I ngach ceacht tá físeán eolais, treoir comhrá, bileog oibre agus tráth na gceist Kahoot.
 • Pasfhocail
 • Fíordheimhniú déshraithe
 • Príobháideacht
 • Slándáil
 • Nósanna sláintiúla
 • Sábháilteacht ceamara
 • Am ar líne
 • Cineáltas
 • Socruithe sábháilteachta
 • Mífhaisnéis
 • Cóipcheart
Beidh seimineáir gréasáin leath huair a chloig ar siúl i mhí Eanáir chun léiriú a thabhairt ar an leas is fearr a bhaint as an acmhainn seo. Más mian leat clárú d’aon ceann de na seimineáir gréasáin cliceáil ar an nasc cuí.
Céadaoin 10 Eanáir 2:45 – 3:15 – Cláraigh anseo.
Déardaoin 11 Eanáir 7:00 – 7:30 – Cláraigh anseo.
 
Luan 15 Eanáir 3:15 – 3:45 – Cláraigh anseo.
 
Máirt 23 Eanáir 2:45 – 3:15 – Cláraigh anseo.
 
Céadaoin 24 Eanáir 3:00 – 3:30 – Cláraigh anseo.

Súil siar ar Chruinniú Mullaigh de chuid Teangacha Iar-bhunscoile Éireann (PPLI)

Ba chúis áthais do COGG cuireadh a fháil chuig an gCruinniú Mullaigh. Reáchtáil COGG
ceardlann a thug léargas ar an nasc idir an Ghaeilge agus na teangacha eile sa seomra ranga; pléadh go mion na duanna agus na buanna a bhaineann le gairm an mhúinteora teangacha sa suíomh T1 agus tugadh spléachadh ar obair COGG ag soláthar acmhainní agus tacaíocht do scoileanna T1.

Focal ón bPríomhfheidhmeannach

Léirigh Jacqueline Ní Fhearghusa go raibh sí sásta go raibh COGG páirteach ag an gCruinniú, “ní hamháin gur ócáid dea-eagraithe go deo a bhí ann ach d’oir an t-Ionad go seoigh d’imeachtaí an lae. Bhí aoichainteoirí den chéad scoth i láthair a léirigh an tábhacht le teangacha agus cuireadh go leor dea-chleachtais chun cinn. Comhghairdeas le Karen agus leis an bhfoireann as éacht a bhaint amach ar an lá. B’iontach an rud é go raibh an Ghaeilge i lár an aonaigh agus i measc na dteangacha eile ar an lá iomráiteach seo i mBaile Átha Cliath agus táthar ag súil leis go ndéanfar tuilleadh comhoibriú le chéile go minic amach anseo.”

Tá an tuairisc iomlan ar fáil anseo.

Bleaist Eolaíochta 2024

Lá Mór na nGaelscoileanna / Scoileanna Gaeltachta

Dáta druidte – 15 Nollaig. Cláraigh anseo.

Is clár oideachais neamhiomaíocht do bhunscoileanna é Bleaist Eolaíochta ESB ina bhfiosraíonn an rang iomlán an eolaíocht a bhaineann le ceist shimplí. Cuirtear an obair ranga i láthair ag an ócáid.

Beidh COGG agus An Foras Pátrúnachta, i gcomhpháirt leis an RDS, ag eagrú ‘Lá Mór na nGaelscoileanna / Scoileanna Gaeltachta’ mar chuid den Bhleaist Eolaíochta arís in 2024. Bhí an-rath ar an ócáid sin cheana agus beidh sé ar siúl arís ar an 7 Márta 2024 san RDS. Is deis iontach í seo do pháistí teacht le chéile agus dea-obair s’acu a cheiliúradh le chéile chomh maith le spraoi a bheith acu trí Ghaeilge!

Ní obair bhreise atá i gceist leis an ócáid seo ach gnáthobair ranga a chur i láthair. Bíonn tacaíocht ar fáil ó fhoireann an RDS i rith an ama agus bronnfar gradam ar gach rang a ghlacann páirt ann.

Táimid lán-sásta tacaíocht a thabhairt don ócáid agus don lá speisialta seo, lá gur féidir le scoileanna lán-Ghaeilge teacht le chéile agus molaimid do gach scoil páirt a ghlacadh ann. Beidh ceardlanna agus siamsaíochtaí éagsúla ar siúl ar an lá. Is cinnte go mbainfidh na páistí agus na múinteoirí an-tairbhe as.

Chun cabhrú le costais taistil a íoc, beidh deontas de €100 ar fáil ón RDS agus €100 eile ó COGG / An Foras Pátrúnachta do gach gaelscoil agus scoil ghaeltachta a bheidh i láthair (€200 san iomlán).

Má bhíonn aon cheist agat faoin ócáid seo, ná bíodh leisce ort dul i dteagmháil le foireann an RDS trí na sonraí teagmhála seo – scienceblast@rds.ie. Beidh siad breá sásta cabhrú leat.

 

1 2 3 4 5