Scéim Acmhainní Teagaisc agus Foghlama 2024 – 2026

Scéim Acmhainní Teagaisc agus Foghlama 2024 – 2026

Fáilteoidh an Chomhairle um Oideachas Gaeltachta agus Gaelscolaíochta (COGG) roimh iarratais ar mhaoiniú d’fhorbairt acmhainní teagaisc agus foghlama don oideachas trí Ghaeilge nó do theagasc na Gaeilge sna réimsí seo thíos AMHÁIN:

 

  • Acmhainní foghlama agus teagaisc, ina measc, réitigh dhigiteacha agus cluichí, a thacóidh le hoideachas do dhaltaí agus scoláirí a bhfuil Riachtanais Speisialta Oideachais (RSO) acu, i mbunscoileanna agus in iar-bhunscoileanna Gaeltachta agus lán-Ghaeilge agus scoileanna a mhúineann trí mheán an Bhéarla
  • Ábhar léitheoireachta nuachumtha i seánraí éagsúla, do leibhéil éagsúla aoise, ag an mbunleibhéal agus ag an iar-bhunleibhéal a fhreastalóidh ar ábhair suime comhaimseartha na ndaltaí/scoláirí
  • Sraith leabhair pictiúr do na hardranganna (3-6) do réimse snáithe (Ailgéabar, Cruth & Spás, Tomhas, Sonraí & Seans agus Uimhreas) le hábhar, coincheapa, agus teanga na Matamaitice a fhorbairt
  • Leabhair pictiúr atá oiriúnach do na hardranganna (3-6), a thacóidh le forbairt agus cur i bhfeidhm raon straitéisí tuisceana mar aon le cur chun cinn na litearthachta criticiúla
  • Acmhainní a thacóidh le múineadh na Gaeilge, i mbunscoileanna Gaeltachta agus gaelscoileanna chomh maith le bunscoileanna a mhúineann trí mheán an Bhéarla
  • Tacaí agus acmhainní do chláir idirbhliana in iar-bhunscoileanna Gaeltachta agus lán-Ghaeilge
  • Acmhainní a bhaineann le réimse na folláine (lena n-áiritear OSSP, OSPS, agus Corpoideachas),  ag an mbunleibhéal agus ag an iar-bhunleibhéal

 

Glacfar le hiarratais ag maoiniu@cogg.ie (i ndoiciméid WORD)

 Dáta druidte d’iarratais: Ní ghlacfar le haon iarratas i ndiaidh 4.00pm Dé hAoine an 5 Aibreán 2024.

IS FÉIDIR FOIRM IARRATAIS A ÍOSLÓDÁIL ANSEO