Tairiscintí

Bunscoil

Scagadh agus Iniúchadh ar thaighde ar an tumoideachas ag an mbunleibhéal

Tá taighdeoir(í) á lorg ag COGG chun iniúchadh agus scagadh a dhéanamh ar na príomhthorthaí agus ar na príomhthátail ar thaighde a bhaineann leis an tumoideachas ag an mbunleibhéal in Éirinn.

Is i bhfoirm leabhrán soléite sothuigthe a fhoilseofar na príomhthorthaí agus na príomhtháthail ionas go mbeidh príomhoidí, múinteoirí agus tuismitheoirí in earnáil T1 in ann tarraingt air nuair a thagann ceisteanna aníos faoi na buntáistí a bhaineann le tumoideachas ar ardchaighdeán.

Beidh feidhm ag an leabhrán seo freisin do chleachtóirí oideachais eile a bhíonn ag cur seirbhíse de chineálacha éagsúla ar fáil nó ag tabhairt comhairle do bhunscoileanna arb í an Ghaeilge an teanga chumarsáide, teagaisc agus bhainistíochta iontu agus do lucht léinn sna hinstitiúidí tríú leibhéal.

Is uasmhéid de €40,000 a bheidh ar fáil don togra agus déanfaidh painéal neamhspleách cinneadh maidir le roghnú an iarrthóra/ na n-iarrthóirí rathúla.

An dáta deiridh a ghlacfar le tairiscint: 5.00 i.n. Dé hAoine an 24 Samhain, 2023.

 Ní ghlacfar le hiarratais ar thairiscintí tar éis an spriocdháta, 5.00 i.n. Dé hAoine 24 Samhain 2023

Tá an leabhrán eolais ar fáil anseo.

Iar-bhunscoil

Scagadh agus Iniúchadh ar thaighde ar an tumoideachas ag an Iar-bhunleibhéal

Tá taighdeoir(í) á lorg ag COGG chun iniúchadh agus scagadh a dhéanamh ar na príomhthorthaí agus ar na príomhthátail ar thaighde a bhaineann leis an tumoideachas ag an iar-bhunleibhéal in Éirinn.

Is i bhfoirm leabhrán soléite sothuigthe a fhoilseofar na príomhthorthaí agus na príomhthátail ionas go mbeidh príomhoidí, múinteoirí agus tuismitheoirí in earnáil T1 in ann tarraingt air nuair a thagann ceisteanna aníos faoi na buntáistí a bhaineann le tumoideachas ar ardchaighdeán.

Beidh feidhm ag an leabhrán seo freisin do chleachtóirí oideachais eile a bhíonn ag cur seirbhíse de chineálacha éagsúla ar fáil nó ag tabhairt comhairle d’iar-bhunscoileanna arb í an Ghaeilge an teanga chumarsáide, teagaisc agus bhainistíochta iontu agus do lucht léinn sna hinstitiúidí tríú leibhéal.

Is uasmhéid de €30,000 a bheidh ar fáil don togra seo agus déanfaidh painéal neamhspleách cinneadh maidir le roghnú an iarrthóra/ na n-iarrthóirí rathúla.

An dáta deiridh a ghlacfar le tairiscint: 5.00 i.n. Dé hAoine an 24 Samhain, 2023.

 Ní ghlacfar le hiarratais ar thairiscintí tar éis an spriocdháta, 5.00 i.n. Dé hAoine 24 Samhain 2023

Tá an leabhrán eolais ar fáil anseo.

RSO – Iar-bhunscoil
Taighde ar Riachtanais Speisialta Oideachais in iar-bhunscoileanna Gaeltachta agus Gaelcholáistí agus Aonaid lán-Ghaeilge (iar-bhunscoileanna T1)Taighde a dhéanamh, mar atá déanta ag an mbunleibhéal T1, ar na riachtanais speisialta oideachais (RSO), in iar-bhunscoileanna Gaeltachta, gaelcholáistí agus Aonaid lán-Ghaeilge i scoileanna a mhúineann trí mheán an Bhéarla.

Faisnéis phraiticiúil (Feic thíos) atá á lorg ag COGG, faisnéis a chuirfidh ar chumas COGG léargas cuimsitheach a fháil ar chúrsaí a bhaineann le RSO in iar-bhunscoileanna Gaeltachta, gaelcholáistí agus Aonaid lánGhaeilge faoi láthair, sainriachtanais na scoileanna sin a aithint maidir le freastal ar scolaírí a bhfuil RSO acu, agus moltaí agus cinntí a dhéanamh maidir leis an tacaíocht is oiriúnaí agus is féidir a chur ar fáil do na hiar-bhunscoileanna T1 agus an obair sin ar siúl acu.

• Cad iad na cineálacha RSO a thagann chun cinn in iar-bhunscoileanna Gaeltachta, Gaelcholáistí agus Aonaid lánGhaeilge?
• Conas a aithnítear na riachtanais speisialta oideachais sna scoileanna sin?
• Cad iad na dúshláin is mó a gcaitear dul i ngleic leo maidir le freastal ar na riachtanais sin sna scoileanna?
• Cad iad na tacaíochtaí is mó atá ag teastáil ó na scoileanna sin ionas gur féidir leo freastal ar riachtanais na scoláirí a bhfuil RSO acu?

Is uasmhéid de €36,000 a bheidh ar fáil don togra seo chomh maith le maoiniú €6,000 do chostais eagraithe fócasghrúpaí le múinteoirí tacaíochta agus príomhoidí. Beidh an cinneadh maidir le roghnú an iarrthóra/ na n-iarrthóirí rathúla faoi réir ag painéal neamhspleách.

An dáta deiridh a ghlacfar le tairiscint: 5.00 i.n. Dé hAoine 22 Nollaig, 2023.

Ní ghlacfar le hiarratais ar thairiscintí tar éis an spriocdháta, 5.00 i.n. Dé hAoine 22 Nollaig 2023

Tá an leabhrán eolais ar fáil anseo.