Cé Muid

Bunaíodh an Chomhairle um Oideachas Gaeltachta agus Gaelscolaíochta faoi fhorálacha Alt 31 den Acht Oideachais 1998 tar éis feachtais a chuir Comhdháil Náisiúnta na Gaeilge, Gaelscoileanna, agus Eagraíocht na Scoileanna Gaeltachta ar bun le go mbeadh sainstruchtúr ann le freastal a dhéanamh ar riachtanais oideachais na scoileanna Gaeltachta agus na scoileanna lán-Ghaeilge. Tá feidhmeanna maidir le múineadh na Gaeilge i scoileanna eile na tíre ag an gComhairle chomh maith.

Baineann ról na Comhairle leis an mbunoideachas agus leis an iar-bhunoideachas agus tá trí mhór-réimse oibre ann:

  • Soláthar acmhainní teagaisc
  • Seirbhísí taca
  • Taighde

Ceapadh comhaltaí Comhairle den chéad uair – tuismitheoirí, oidí agus saineolaithe eile- i mí Márta 2002. Ceapadh Príomhfheidhmeannach i 2002.

Dónal Ó hAiniféin – Cathaoirleach
Muireann Ní Mhóráin – Príomhfheidhmeannach

Ráiteas Misin

Cúraimí na Comhairle um Oideachas Gaeltachta agus Gaelscolaíochta a chomhlíonadh go héifeachtach, go gairmiúil agus ar ardchaighdeán ar mhaithe le forás na hearnála Gaeltachta agus lán-Ghaeilge a chur chun cinn agus ar mhaithe le múineadh na Gaeilge i scoileanna uile na tíre.

An Fhoireann

Muireann Ní Mhóráin
Ceapadh í ina Príomhfheidhmeannach ar an gComhairle um Oideachas Gaeltachta agus Gaelscolaíochta in 2002. Chaith sí tréimhse fada mar mhúinteoir Gaeilge agus mar mhúinteoir tacaíocht foghlama iar-bhunscoile agus í ag plé le forbairt churaclaim le linn an ama sin. Cigire athshannta is ea í.

Aisling Nic Craith
Ceapadh í ina Ard Oifigeach Feidhmiúcháin i Mí Eanáir 2018. Chaith sí os cionn cúig bliana ag obair sa Rannóg Airgeadais i Stiúrthóireacht Seirbhísí Corporáideacha Fhoras na Gaeilge. Roimhe sin bhí sí ag obair mar Oifigeach Feidhmiúcháin le COGG ó 2003 go dtí 2012.  Ghnóthaigh sí céim MSc i nGnó agus i dTeicneolaíocht an Eolais in Ollscoil Chathair Bhaile Átha Cliaith. Chaith sí ocht mbliana ag obair san earnáil turasóireachta tar éis blianta a chaitheamh thar lear.

Pól Ó Cainín
Ceapadh ina Chúntóir Taighde agus Foilseacháin é le COGG in 2005 tar éis 6 bliana a chaitheamh mar chúntóir taighde le hInstitiúid Teangeolaíochta Éireann. I ndiaidh dó céim dochtúireachta a bhaint amach in Ollscoil Uladh i 1994, bhí sé ina bhall de fhoireann Fhoclóir Gaeilge Béarla Collins Gem ar feadh sé mhí.

Máire Nic an Rí
Ceapadh í ina Oifigeach Oideachais le COGG in 2016. Múinteoir bunscoile í. Ghnóthaigh sí céim M.A sa Ghaeilge ó Ollscoil, Má Nuad. Tá sí ar iasacht ó Scoil Chéile Chríost, Ráth Mór, Co.Chill Dara. D’oibrigh sí mar Chomhairleoir Gaeilge leis an gClár Tacaíochta don Curaclam Bunscoile agus an tSeirbhís um Fhorbairt Ghairmiúil do Bhunscoileanna ó 2007-2010. D’oibrigh sí leis an tSFMG (PDST) ó 2011-2016 mar Chomhairleoir ar dtús agus ansin mar Cheannaire Foirne na Gaeilge (Bunscoil agus Iar-bhunscoil).

Pádraig Ó Beaglaoich
Ceapadh ina Oifigeach Oideachais Iar-bhunscoile é le COGG in 2016. I ndiaidh dó Ard-Dioplóma san Oideachas a bhaint amach sa bhliain 2011, chaith sé 5 bliana ag saothrú mar mhúinteoir iar-bhunscoile. Chaith sé seal roimhe sin ag obair mar shaoraistritheoir Gaeilge. Is díol mór spéise dó forbairtí sa teicneolaíocht agus an tslí ar féidir iad a chur i bhfeidhm sa Ghaeilge . In 2016 bhain sé amach Dioplóma Gairmiúil sa Mhargaíocht agus Straitéis Dhigiteach
Steph Uí Choinne
Ceapadh ina hOifigeach Feidhmiúcháin í le COGG i mí Aibreáin 2019.  Bhain sí céim sa Ghaeilge amach in Ollscoil Uladh, Cúil Raithin agus chaith sí roinnt blianta ag obair mar aistritheoir Gaeilge.  Chaith sí bliain ag obair leis an Chiste Craoltóireachta Gaeilge i mBéal Feirste agus chaith sí beagnach aon bhliain déag ag obair le Foras na Gaeilge in oifig an Phríomhfheidhmeannaigh.

Micheál S. MacDonnacha
Ceapadh Micheál S. ina Oifigeach don Pholasaí um Oideachas Gaeltachta le COGG in 2017. Is múinteoir bunscoile é atá ar iasacht ó Scoil Mhic Dara, An Cheathrú Rua, Co. na Gaillimhe. D’oibrigh sé mar Chomhairleoir Gaeilge agus DEIS leis an gClár Tacaíochta don Churaclam Bunscoile agus an tSeirbhís um Fhorbairt Ghairmiúil do Bhunscoileanna ó 2006-2010 agus leis an tSFMG ó 2011-2014. Tá sé ina bhall de roinnt mhaith boird bainistíochta ar fud na Gaeltachta agus tá sé tofa ar bhord stiúrtha Gaeloideachas. Tá sé ag feidhmiú mar chathaoirleach ar Chomhairle Raidió na Gaeltachta. Chomh maith leis sin, tá sé ina bhall de choiste seasta an CMÉ.

Peadar Ó Loideáin
Ceapadh Peadar ina Oifigeach Oideachais don Pholasaí um Oideachas Gaeltachta le COGG in 2019. Tá sé ar iasacht ó Choláiste na bPiarsach, Ros Muc, Co. na Gaillimhe, áit a d’fheidhmigh sé mar Phríomhoide ó 2009-2019. Roimhe sin, chaith sé tréimhse mar Chomhordaitheoir ar Chlár Críochnú Scoile Chonamara Thiar Theas agus blianta fada chomh maith caite aige ag múineadh Gaeilge i scoileanna éagsúla timpeall na tíre. Oibríonn sé mar Scrúdaitheoir Comhairleach do Choimisiún na Scrúduithe Stáit.
Frank Ó Tormaigh
Ceapadh Frank ina Oifigeach Oideachais (Digiteach) le COGG i Márta 2020. I ndiaidh dó Ard-Dioplóma san Oideachas Bunscoile a bhaint amach i 2008, chaith sé 12 bliana ag saothrú mar múinteoir bunscoile. Chaith sé 2 bhlian do tréimhse sin mar Príomhoide Cúnta 1 i nGaelscoil Eiscir Riada, Leamhcán. In 2017 bhain sé amach Máistreacht sa bhFoghlaim Digiteach ó Ollscoil Chathair Bhaile Átha Cliath, áit inar chaith sé 2 bhlian ag obair mar léachtóir páirt-aimseartha leis an bhfoireann SEIG. Chaith sé 2 bhlian ag stiúradh cnuasach digiteach mar pháirt den Chiste Barr Feabhais Scoile.

Comhaltaí na Comhairle

Ceapadh comhaltaí reatha nua na Comhairle – tuistí, oidí agus oideachasóírí eile, i gcomhair téarma oifige nua dar gcríoch Márta 2022. Is é ról na Comhairle ná forálacha Alt 31 den Acht Oideachais (1998) a fheidhmiú.

Ainm Sonraí
Dónal Ó hAiniféin Ainmní an Aire agus Cathaoirleach
Peadar Ó Muirí An Chigireacht
Cathnia Ó Muircheartaigh Ionadaí na scoileanna lán-Ghaeilge ainmnithe ag Gaeloideachas (Leas-Chathaoirleach)
Bláthnaid Ní Ghréacháin Ionadaí thuismitheoirí na scoileanna lán-Ghaeilge ainmnithe ag Gaeloideachas
Pádraig Mac Grianna Ionadaí thuismitheoirí na scoileanna Gaeltachta ainmnithe ag Údarás na Gaeltachta
Daríona Nic Con Iomaire Ionadaí na scoileanna Gaeltachta ainmnithe ag Údarás na Gaeltachta
Elaine Ní Neachtain CNCM
Edel Ní Chorráin Foras na Gaeilge
Deirbhile Nic Craith INTO
Lorraine Finn ASTI
Séamus Ó Fearraigh TUI
Liam Ó Diomsaigh Comhairle Churaclaim Scrúduithe agus Measúnaithe Thuaisceart Éireann

Miontuairiscí na gCruinnithe

Miontuairiscí COGG – 16 Iúil 2015
Miontuairiscí COGG – 6 Deireadh Fómhair 2015
Miontuairiscí COGG – 10 Samhain 2015
Miontuiariscí COGG – 19 Eanáir 2016
Miontuairiscí COGG – 19 Aibreán 2016
Miontuairiscí COGG – 14 Meitheamh 2016
Miontuairiscí COGG – 29 Meán Fómhair 2016
Miontuairiscí COGG – 17 Samhain 2016
Miontuairiscí COGG – 7 Feabhra 2017
Miontuairiscí COGG – 21 Márta 2017
Miontuairiscí COGG – 12 Nollaig 2017
Miontuairiscí COGG 2018
Miontuairiscí COGG 2019

 

 


 

Córas Iniúchóireachta Inmheánach

Tá sé de bheartas ag An Chomhairle um Oideachas Gaeltachta & Gaelscolaíochta (COGG) córas iniúchóireachta inmheánach ar ardchaighdeán a bheith i bhfeidhm aici a thagann leis na cleachtais is fearr atá aitheanta chuige sin go reachtúil sa statchóras agus de réir treoracha na Roinne Airgeadais.

Cuirtear seirbhís iniúchóra inmheánach ar fáil don Chomhairle um Oideachas Gaeltachta & Gaelscolaíochta ag cuntasóir cáilithe.

Is iad seo a leanas dualgais an iniúchóra inmheánaigh:

  • Iniúchadh a dhéanamh ar bhonn rialta ar chuntais agus ar chleachtais agus ar chórais smachtaithe inmheánacha airgeadais COGG agus moltaí a chur ar fáil maidir lena leasú nó a fheabhsú nuair is gá.
  • Freastal ar an dá chruinniú in aghaidh na bliana den Choiste Iniúchóireachta COGG, tuairisc a chur faoi bhráid an Choiste agus ceisteanna ón gCoiste a fhreagairt maidir le cuntais agus cleachtais airgeadais COGG.

Sa chás go ndéanann An Chomhairle um Oideachas Gaeltachta & Gaelscolaíochta Ordú Ceannaigh de bhreis ar €20,000, foilseofar an t-eolas ar an suíomh seo

Tá naisc chuig Téarmaí Tagartha agus Polasaí Coimhlint Leasa COGG ar fáil thíos.

Téarmaí Tagartha

Polasaí Coimhlint Leasa COGG

Treoirlínte Lógó Cogg

Treoirlínte – COGG Lógó (PDF)

Aighneachtaí

Stráitéis Litearthachta agus Uimhearthachta 2015 (PDF)
Aighneacht maidir leis an Stráitéis Náisiúnta Scileanna (PDF)
Athbhreithniú ar an Straitéis Litearthachta agus Uimhearthachta (PDF)
Aighneacht maidir le Bille na dTeangacha Oifigiúla (Pdf)
Aighneacht maidir le Plean Stráitéiseach na Comhairle Múinteoireachta (PDF)
Creat le haghaidh Comhairliúcháin ar Stráitéis um Theangacha (PDF)
Aighneacht ar Churaclam Teanga na Bunscoile (PDF)
Aighneacht COGG maidir le Dréachtscéim Ghinearálta do Bhille Oideachais (Iontráil ar Scoil) 
Aighneacht an Chomhairle Mhúinteoireachta (PDF)
SESS (PDF)
Aighneacht le cur faoi bhráidan Roinn maidir le Litearthacht & Uimhearthacht (PDF)
Polasaithe Rollúcháin Scoileanna (PDF)
National Strategy for Higher Education (PDF)
Submission from COGG to NCCA on the Politics & Society (PDF)
Aighneacht maidir le Scéime faoi Fhorálacha Acht na dTeangacha Oifigúla (PDF)
Freagra ón Irish Times (PDF)
Udarás Ard-Oideachas (PDF)
Chomhairliúchán na Comhairle Múinteoireachta ar an Ráiteas Straitéiseach (PDF)
Aighneacht le cur faoi bhráid An Post (2001) (PDF)
Aighneacht ó COGG i dtaca le dréachtsiollabas don chlár ‘An Pholaitíocht agus an tSochaí’ (PDF)

 

An Rialachán Ginearálta maidir le Cosaint Sonraí (RGCS)
Téigh chuig an leathanach ar Ráiteas Phríobháideachais & Téarmaí agus Coinníollacha chun polasaí príobháideachais COGG a léamh
Teagmháil :  rgcs@cogg.ie
Oifigeach Cosanta Sonraí – Mark Bohan: dpo@education.gov.ie

 

Saoráil Faisnéise
Saoráil Faisnéise