nuacht

Fóram Feasa

 

Fóram Feasa (Comhthionscnamh BOOÉ agus COGG)

Is tionscnamh ceannródaíoch líonraithe agus pobail cleachtais é Fóram Feasa do mhúinteoirí agus ceannairí scoile in iar-bhunscoileanna lán-Ghaeilge. Tá an tionscnamh seo á chur ar fáil go bródúil ag Boird Oideachais agus Oiliúna Éireann agus An Chomhairle um Oideachas Gaeltachta agus Gaelscolaíochta.

Cuirtear fáilte mhór roimh oideachasóirí ó scoileanna Gaeltachta, Gaelcholáistí agus Aonaid lán-Ghaeilge a bheith mar bhall de phobal a labhraíonn an Ghaeilge, a roinneann paisean don teagasc agus don fhoghlaim, agus atá tiomanta do na dúshláin a shárú agus tacú lena chéile.

Tá an sceideal (Téarma 2 2023/2024) ar fáil anseo.

Téanaimid ort ar an bhféasta foghlama inár dteannta!

 • Is féidir le múinteoirí agus ceannairí scoile clárú anseo.
 • Má tá suim agat bheith i do Cheannaire Ábhair líon isteach an foirm seo.

Ceisteanna:

Gean Gilger Gean.Gilger@etbi.ie

Toirdealbhach Ó Lionáird toirdealbhach@cogg.ie

Bíodh Tuiscint agat ar na Meáin: Ceardlann i mBosca

Litearthacht sna Meáin Dhigiteacha – An tSraith Shóisearach

Acmhainní chun tacú le múinteoirí agus iad ag tabhairt faoin gearrchúrsa Litearthacht sna Meáin Dhigiteacha. Cruthaithe ag an Dr. Ricardo Castellini da Silva ó EDMO i gcomhpháirt le COGG.

Ar fáil anseo.

Tá seimineáir gréasáin ar siúl ar an 23 agus 28 Samhain. Níos mó eolais anseo.

Is féidir teagmháil a dhéanamh leis an Dr. da Silva ag ricardo.castellinidasilva@dcu.ie má tá aon cheist agat.

Tá TG4 ag lorg bhur gcúnamh!

A mhúinteoirí! Tá TG4 ag lorg bhur gcúnamh!  Tá TG4 ag déanamh taighde le cuidiú leo freastal níos fearr a dhéanamh ar scoileanna agus ábhar tacaíochta oideachais a fhorbairt.
Beidh na freagraí úsáideach do TG4 agus iad ag iarraidh áiseanna agus cláracha oideachais a chruthú atá óiriúnach i scoileanna na tíre.
Meastar go dtógfaidh sé 10-12 nóiméad an suirbhé a líonadh.
Bheadh TG4 buíoch as tuairimí s’agaibh féin a roinnt leo.
Is féidir teacht ar an suirbhé scoile ag an nasc seo;

Seachtain na Matamaitice 2023

Tascanna Nua do Mhol Mata
Tá tascanna nua cruthaithe chun tacú le húsáid Mhol Mata insan seomra ranga. Is féidir leat iad a aimsiú anseo.
Tráth na gCeist ar Líne do Rang 5 agus 6
Chun céiliúradh a dhéanamh ar Sheachtain na Mata tá COGG tar éis Tráth na gCeist ar Líne a eagrú do Rang 5 agus 6. Beidh sé ar siúl ar an gCéadaoin 18 Deireadh Fómhair ag 11 r.n.
Fág na leabhair ar lár agus oibrigh le do chairde chun ceisteanna spraíúla Mata a fhreagairt!

Comórtas Náisiúnta SCILEANNA GAIRME 2023 ó SaolOibre agus AIB

Comórtas Náisiúnta SCILEANNA GAIRME 2023 ó SaolOibre agus AIB le tacaíocht ó COGG

An bhfuil tú ag déanamh na hldirbhliana nó na hArdteiste?

Inis duinn faoi na scileanna Gairme a d’aimsigh tú i rith do chuid taithí oibre agus féadfaidh tú duaiseanna iontacha a bhuachan, ina measc ríomhairí gluine MacBook Air, Camera GoPro agus 1,000 do do scoil.
Baineann an comórtas iontach seo le do chuid taithí Oibre agus tugann sé luach saothair do thaighde ghairme. Tabharfaidh sé deis duit macnamh a dhéanamh ar na scileanna gairme a d’fhorbair tú agus a thaispeáint conas a d’fhéadhfadh na scileanna seo dul chun tairbhe duit i do ghairm amach anseo.

1ú duais – MacBook Air & €1,000 don scoil.

Glacaimid le hiontrálacha vlog anois freisin.

Spriocdháta: 20ú Aibreán 2023

Le cur isteach air, déan teagmhail le do Chomhordaitheoir san Idirbhliain, san Ardteist Fheidhmeach nó i nGairmchlár na hArdteiste nó le do Threoirchomhairleoir nó tabhair cuairt anseo lé tuilleadh sonraí a fháil.

Sonraí Iomlána

Breis Tacaíochta do Mhúinteoirí – Ranganna Gaeilge le Gaelchultúr

Tá an-áthas orainn gur éirigh chomh maith sin leis na ranganna Gaeilge do mhúinteoirí na nIar-bhunscoileanna a reáchtálamar ar líne i gcomhar le Gaelchultúr roimh an Nollaig.  D’éirigh go hiontach leis na ranganna seo ar gach leibhéal agus táimid an-sásta go mbeidh ar ár gcumas leanúint ar aghaidh ag tacú le múinteoirí ina gcuid iarrachtaí barr feabhais a chur ar a gcuid Gaeilge.

 

Tosóidh na ranganna arís ag deireadh na míosa seo, an 28 Feabhra, agus leanfaidh siad ar feadh 10 seachtaine.  Díreoidh na cúrsaí Gaeilge ar mhúinteoirí:

 

 • nach bhfuil go huile is go hiomlán ar a gcompord leis an nGaeilge nó leis an teagasc trí mheán na Gaeilge, agus
 • ar mhúinteoirí eile ar mian leo barr feabhais a chur ar leibhéal reatha a gcuid Gaeilge. 

 

Táimid ag súil go dtacóidh na ranganna seo leis na múinteoirí ábhar agus iad ag obair go díograiseach ag teagasc agus ag cruthú ábhair agus nótaí in iar-bhunscoileanna lán-Ghaeilge agus Gaeltachta.

 

Is mian linn cabhrú le scoileanna dul i ngleic leis an ngéarchéim maidir le múinteoirí a earcú a bhfuil scoth na Gaeilge acu.  Tuigtear dúinn nach mbíonn sé de rogha ag príomhoidí agus ag boird bhainistíochta, uaireanta, ach múinteoirí nach bhfuil go hiomlán ar a gcompord leis an teanga a cheapadh ar an tuiscint go gcuirfidh siad lena gcuid scileanna teanga le himeacht ama.  Tá na cúrsaí seo dírithe ar na múinteoirí sin agus ar mhúinteoirí eile a bhfuil breis tacaíocht teanga uathu agus iad ag teagasc a gcuid ábhar trí Ghaeilge.

 

Ba mhór againn do thacaíocht in iarracht na múinteoirí a ghríosú chun an deis iontach seo a thapú.  Dá bhféadfá an ríomhphost seo a scaipeadh ar fhoireann teagaisc na scoile agus na ranganna tacaíochta seo a mheabhrú do mhúinteoirí ábhar, bheimis thar a bheith buíoch.

 

Tá COGG an-sásta tacú leis na múinteoirí san obair thábhachtach seo trí chuid shuntasach de tháille an chúrsa a íoc ar a son.  Gearraimid táille bheag ar na múinteoirí/na scoileanna chun a chinntiú go bhfreastalóidh na múinteoirí agus go bhfanfaidh siad an cúrsa.  De ghnáth is costas 240 euro an duine a ghearrann Gaelchultúr ar chúrsa mar seo, ach tá COGG sásta 140 euro a dhíol do gach múinteoir.   Ciallaíonn sé sin nach mbeidh ach costas 100 euro ar gach múinteoir chun cúrsa Gaeilge den scoth a dhéanamh.  Anuas ar an lacáiste sin, má fhreastalaíonn an múinteoir ar 8 rang as deich gcinn de na ranganna,  íocfar 50 euro an múinteoir ar ais leis an scoil/múinteoir ag deireadh an chúrsa.

 

Fáilteofar roimh iarratais ó scoileanna/ mhúinteoirí a bhfuil deacracht acu leis an gcostas sin teacht i dteagmháil go díreach le COGG agus is féidir cabhrú leo rochtain a fháil ar na cúrsaí.

 

Clárú do na ranganna Gaeilge:

 

Iarrtar ar mhúinteoirí clárú go díreach le Gaelchultúr ag an nasc seo thíos roimh Dé hAoine 24 Feabhra:

 

https://www.gaelchultur.com/ga/cursai/cursa-cogg

 

Tá ceithre leibhéal luaite ann – A2 go C1 (bunrang 2 go hardrang 1) agus déanfar tástáil ar na múinteoirí chun a chinntiú go mbeidh siad sa rang is oiriúnaí.

 

Beidh na cúrsaí ar fáil ar líne ag na leibhéil seo a leanas:

 

 • Bunrang 2 (A2) Dé Máirt 7-9pm Ar líne (zoom)

 

 • Meánrang 1 (B1) Dé Máirt 7-9pm Ar líne (zoom)

 

 • Meánrang 2 (B2) Dé Céadaoin 7-9pm Ar líne (zoom)

 

 • Ardrang 1 (C1) Dé Céadaoin 7-9pm Ar líne (zoom)

 

Sceideal na ranganna:

 

 • Cuirfear tús leis na cúrsaí an tseachtain dar tús an 27 Feabhra 2023
 • Cúrsa deich seachtaine agus rang dhá uair an chloig gach seachtain a bheidh i gceist.
 • Beidh sos na Cásca ann  (3/4/23 go 17/4/23).
 • Beidh ranganna deireanacha na gcúrsaí ar siúl an tseachtain dar tús an 15 Bealtaine 2023
 • Beidh uasmhéid de 18 rannpháirtí per leibhéal agus íosmhéid de 6 rannpháirtithe.

 

 

GAELCHULTÚR – EOLAS FAOI RANGANNA.  www.gaelchultur.com

 

Tá siollabais, nótaí, bileoga agus acmhainní ar líne d’fhoghlaimeoirí fásta na Gaeilge forbartha ar ardchaighdeán ag Gaelchultúr le hocht mbliana déag. 

 

Is cúrsaí foghlaimeoirlárnacha ar fad iad na cúrsaí a mhúineann Gaelchultúr agus úsáidtear an cur chuige cumarsáideach i gcónaí. Múintear teanga atá úsáideach agus praiticiúil agus cuirtear béim ar rannpháirtíocht agus ar an ngné shóisialta den teanga. Tá Gaelchultúr den tuairim gur cheart go mbeadh spraoi ag baint le foghlaim na Gaeilge agus go mbeadh an-sásamh le baint as an bpróiseas. Múintear gramadach na Gaeilge ar bhealach atá an-idirghníomhach agus tugtar tús áite do chleachtaí múscailte comhfheasa. Bíonn béim láidir ar obair bheirte agus ghrúpa, ar ghníomhaíochtaí rólghlactha agus ar chluichí teanga i ranganna Ghaelchultúir. Tugtar deis do na foghlaimeoirí páirt ghníomhach a ghlacadh i ngach rang, seachas an múinteoir an chaint go léir a dhéanamh.  Tabharfar teastas tinrimh do na rannpháirithe.

1 2 3 4