Cúla 4 ar Scoil – Teicneolaíocht agus Nuálaíocht

TÉAMA – Teicneolaíocht agus Nuálaíocht –

Seachtain 1 – ón Luan 18 Eanáir go Déardaoin  21 Eanáir

agus

Seachtain 2 – ón  Luan  25 Eanáir  go Déardaoin 28 Eanáir

Fáilte ar ais agus guímid gach rath agus séan ort i 2021 “Múineann Gá Seift”    Beidh ceachtanna na coicíse seo ar CÚLA4 AR SCOIL bunaithe ar an téama ‘Teicneolaíocht agus Nuálaíocht’. Cuirfear béim ar stór focal agus nathanna a bhaineann le cúrsaí teicneolaíochta agus fiosrófar agus scrúdófar fionnachtana agus tionscnaimh éagsúla. Cuirfidh Múinteoir Orla an dán agus an scéal ‘An Luchóg agus an Ceamara’ in aithne dúinn, taispeánfaidh sí dúinn conas pictiúirí Pixel a chruthú san Ealaín agus conas cód a cumadh trí ceapaire a dhéanamh sa cheacht OSPS! Sa Mhata, beidh ranganna na Naíonán ag scrúdú rudaí atá caol agus leathan agus beidh Rang 1 agus 2 ag obair ar phatrúin uimhreacha agus ar shiombailí matamaitice. Sna hArdranganna, beidh Múinteoir Cian ag fiosrú forbairtí stairiúla a rinneadh i gcúrsaí solais agus sa cheacht OSPS úsáid an dróin sa phobal. Beimid níos eolaí faoi thionscnóirí cáiliúla ar nós na nDeartháireacha Wright agus san Eolaíocht bainfimid triail as ábhair in-athchúrsáilte éagsúla chun an paraisiút is sábháilte a dhéanamh. Sa Mhata, cuirfear dúshlán faoi Rang a 3 agus a 4 i dtaobh réiteach fadhbanna agus foghlaimeoidh Rang 5 agus 6 conas lascainí a fheidhmiú agus praghsanna earraí saora a oibriú amach. Beidh Cúla4 ar Scoil ar TG4 gach lá ó Luan go Déardaoin ag 10am agus arís ag 4pm. Is féidir breathnú ar na cláracha ar cula4.com nó ar TG4.ie agus tá ceachtanna ar fáil ar youtube Cúla4.  https://www.youtube.com/playlist?list=PLbcLsUBW9b3COzIi5Rnl0F9yRZVR3tf_1 https://www.youtube.com/playlist?list=PLbcLsUBW9b3AcCrGgD04ryY6bnN8h7GSr

Sraith nua de Cúla4 ar Scoil

Sraith nua de Cúla4 ar Scoil
le tosú Dé Luain 18 Eanáir ag 10:00am ar TG4

Tá TG4 chun sraith nua de Cúla4 ar Scoil a chraoladh ón Luan 18 Eanáir 2021 de bharr cinneadh an Rialtais inné go bhfanfaidh gach bunscoil dúnta go dtí deireadh Mí Eanáir faoi shrianta Covid-19. Craolfar an tsraith ón Luan go Déardaoin ag 10am agus beidh athchraoladh den chlár gach lá ag 4pm.

Cuireadh tús le Cúla4 ar Scoil le linn an chéad tréimhse dianghlasála i mí Aibreáin seo caite chun tacú le tuismitheoirí agus múinteoirí a bhí ag foghlaim ón mbaile fad is a bhí scoileanna dúnta de bharr bearta sláinte poiblí. Tá Cúla4 ar Scoil dírithe ar dhaltaí bunscoile a fhreastalaíonn ar Ghaelscoileanna agus ar scoileanna Gaeltachta.
Cuirfidh Orla Ní Fhinneadha an tsraith i láthair le tacaíocht ó na múinteoirí Micheál Ó Dubhghaill, Cian Ó Griallais, Caitríona Nic an tSaoir agus Síle Ní Choncheanainn. Beidh rannpháirtíocht sna cláracha ó Ghaeltachtaí éagsúla. Déanfar an clár a thaifeadadh i Scoil na bhForbacha i nGaeltacht Chonamara.

Beidh téama coicíse sa tsraith agus beidh ceachtanna agus formáid bhríomhar spreagúil sa chur chuige, a bheidh ag teacht le spriocanna agus torthaí foghlamtha an churaclaim bunscoile. Clúdófar croí-ábhair an churaclaim ar nós: Gaeilge, Matamatic, Stair agus Tíreolaíocht, ach cuirfear béim freisin ar an gcruthaitheacht, an eolaiocht, na healaíona béil agus ar chúrsaí sláinte agus folláine.

Beidh deis ag leanaí páirt a ghlacadh sa chlár ón mbaile agus iarrfar orthu pictiúir nó físeáin dá gcuid oibre a sheoladh isteach chuig an gclár. Beidh ceachtanna agus míreanna ón gclár ar fáil ar youtube Cúla4 agus na cláracha ar fáil ar shuíomh Cul4.com agus ar TG4.ie

Tá an tsraith seo á léiriú le maoiniú ó TG4 agus le comhairle faoin ábhar oideachais agus curaclaim ón Roinn Oideachais, Coláiste Mhuire gan Smál, an Chomhairle um Oideachas Gaeltachta agus Gaelscolaíochta (COGG), An tSeirbhís Um Fhorbairt Ghairmiúil do Mhúinteoirí (PDST) agus Gaeloideachas. Tá comhairle Thuismitheoirí na Gaeltachta curtha san áireamh sa chur chuige a bheidh sa chlár freisin.

Ag cur fáilte roimh an bhfógra, dúirt an tAire Turasóireachta, Cultúir, Ealaíon, Gaeltachta, Spóirt agus Meán, Catherine Martin TD: “Bhí ríméad orm a bheith in ann maoiniú breise €1.9 milliún a chur ar fáil do TG4 in 2020 do chostais a bhaineann le COVID-19, go mór mór léiriú Cúla4 ar Scoil, a chuir seirbhís luachmhar ar fáil do pháistí scoile le linn tréimhse luath na paindéime. Tá áthas orm gur shocraigh TG4 an clár seo a chraoladh arís le linn na srianta reatha. Tá TG4 ag dul i ngleic arís eile leis na dúshláin a chuireann COVID-19 romhainn – ag craoladh clár don lucht féachana atá barrthábhachtach, i dtimpeallacht shábháilte. Táim an-sásta chomh maith gur éirigh liom maoiniú breise €3.5 milliún a fháil do TG4 i mBuiséad 2021. Ciallaíonn sé seo gur fiú €40.7 milliún an leithdháileadh a fuair siad chun cabhrú leo a stráitéis iomlán a chur i bhfeidhm.”

Dúirt Príomh-Aoire an Rialtais agus an tAire Stáit don Ghaeltacht, Jack Chambers TD: “Cuirim fáilte roimh an bhfógra inniu ó TG4. Beidh Cúla4 ar Scoil an-úsáideach arís do pháistí scoile go háirithe i nGaelscoileanna agus i gceantair Ghaeltachta na tíre. Cabhróidh an tseirbhís a chuireann TG4 ar fáil, le cuidiú ó Thuismitheoirí na Gaeltachta, eagraíocht eile a fhaigheannn maoiniú ón Roinn Turasóireachta, Cultúir, Ealaíon, Gaeltachta, Spóirt agus Meán, i bhfeidhmiú leanúnach na Stráitéise 20 Bliain don Ghaeilge agus i bhfeidhmiú an Pholasaí don Oideachas Gaeltachta, de réir mar a sháraíonn muintir na hÉireann ceann de na constaicí deireanacha i dtréimhse dheiridh na paindéime.”

Chuir an tAire Oideachais Norma Foley fáilte roimh an bhfógra ag rá: “Tá lúcháir orm go mbeidh an tsraith iontach seo ar ais ar TG4 go luath. Tá siamsaíocht den scoth agus oideachas trí mheán na Gaeilge le fáil ar Cúla4 ar Scoil do pháistí na tíre ann. Tá nach mór 300 scoileanna sa tír ag feidhmiú trí Ghaeilge idir ghaelscoileanna agus scoileanna sa Ghaeltacht agus tá an tsraith seo ríthábhachtach dóibh siúd ach go háirithe agus dá dteaghlaigh chomh maith. Cabhróidh sé freisin leis an obair atá á dhéanamh ag bunscoileanna ó lá go lá agus ní mór do pháistí atá ag freastal ar scoileanna trí mheán an Bhéarla, súil a chaitheamh ar an tsraith chomh maith, go háirithe nuair atá na scoileanna dúnta.”

Dúirt Siobhán Ní Bhrádaigh, Eagarthóir do Dhaoine Óga i TG4: “Tá TG4 sásta go bhfuilimid in ann tacaíocht oideachasúil a chur ar fáil do dhaltaí agus a dtuismitheoirí arís i mbliana nuair atá siad ag foghlaim sa bhaile mar gheall ar scoileanna a bheith dúnta. Is cabhair mhór an clár do pháistí atá ag freastal ar bhunscoileanna lán-Gaeilge agus ar scoileanna Gaeltachta. Táimid buíoch as an treoir leanúnach ó na heagrais oideachais a thugann treoir dúinn an tsraith a léiriú agus táimid buíoch as tuairimí Tuismitheoirí na Gaeltachta agus as díograis an fhoireann léirithe i Meangadh Fíbín.”

Is é an comhlacht léirithe Meangadh Fíbín a bheidh i mbun Cúla4 ar Scoil a léiriú

Teagmháil do na Meáin i TG4:

Deirdre Ní Choistín

Bainisteoir Cumarsáide TG4

Deirdre.ni.choistin@tg4.ie

+861453527

Scéim Chónaithe Ghaeilge do Mhic Léinn

Taithí saoil faoi leith is ea mion-Ghaeltacht UCD, a bunaíodh sa bhliain 2000. Bíonn deis ag mic léinn de chuid réimsí éagsúla léinn maireachtáil agus obair le chéile as Gaeilge. Cuireann siad faobhar ar a gcuid buanna faoi leith trí mheascán mór imeachtaí cultúrtha agus sóisialta. Tairiscíonn Gaeltacht UCD 24 scoláireacht do mhic léinn atá líofa sa Ghaeilge agus a dteastaíonn uathu í a chur ar aghaidh le tograí nua. Níos mó eolais anseo.

New Games

Cluedo Tá Úna Bean Uí Dhuinn marbh, feall déanta uirthi ina hóstán féin, ach cé a rinne an gníomh, cá bhfuair sí bás agus conas a maraíodh í? Fáilte go leagan Glór na nGael den chluiche Cluedo as Gaeilge, Dúnmharú san Óstán atá foilsithe le tacaíocht ó COGG agus Foras na Gaeilge. Tá an cluiche Cluedo aitheanta ar fud an domhain, agus níl aon amhras gur ceann de na cluichí ‘comhrá’ is coitianta atá ann. Aithnítear an ról ar leith atá ag cluichí cómhrá mar Cluedo, Monopoly, Scrabble srl i spreagadh labhairt na teanga i ngrúpaí, mar uirlis fhoghlama agus sóisialta. Tá coincheap an-simplí taobh thiar den chluiche: go bhfuil   feall déanta in óstán (Bean Uí Dhuinn marbh) agus scaipthe i measc na n-imreoirí tá roghanna de hairm, suíomhanna agus amhrastaigh freagrach as an bhfeall. Idir líomhaintí agus amhras, agus píosa maith bleachtaireachta, fiosraíonn na himreoirí cé a rinne an feall, cén arm a úsáideadh agus cén áit ar tharla sé. Níos mó eolais anseo.   Liathróid aclaíochta Is áis úsáideach do ranganna corpoideachais é an Liathróid Aclaíochta, forbartha ag Glór na nGael le tacaíocht COGG. Ar na painéil timpeal tlacht na liathróide tá réimse treoracha aclaíochta agus caitear an liathróid o dhalta go dalta. Pé áit a chríochnaíonn ordóg na láimhe clé an duine atá ag greim ar an liathróid, caithfear treoir na haclaíochta sin a dhéanamh. Spraoi, aclaíocht agus teanga, in aon liathróid amháin. Níos mó eolais anseo.

Iriseoirí an Lae Amárach

An scoláire idirbhliain i scoil Ghaeltachta nó Gaelcholáiste thú agus go bhfuil spéis agat i slí bheatha na hiriseoireacht? Bhuel, seans go mbeadh suim agat  i Modúil Idirbhliana atá á fhorbairt i gcomhar le hOllscoil na hÉireann Gaillimh, TG4 agus COGG. Tuilleadh eolas ar an mbealach i mí Eanáir, 2021. Coinnigí súil amach!

Dánta Duibhneacha


DÁNTA DUIBHNEACHA

I ndúlúchair na bliana 2020 tháinig filí agus ceoltóirí as Corca Dhuibhne le chéile i Séipéal an Dísirt sa Daingean, Contae Chiarraí le cuid de shaibhreas an cheantair a cheiliúradh, idir focail agus foinn. Tháinig an fhilíocht le chéile le hamhráin agus ceol, sean agus nua, le cultúr beo Chorca Dhuibhne a léiriú go healaíonta.

DÁNTA DUIBHNEACHA 1

Déardaoin 10 Nollaig 8.00 i.n.

Simon Ó Faoláin, Páidí Mharthain Mac Gearailt, Peadar Ó hUallaigh, Muireann Nic Amhlaoibh, Gerry O’Beirne agus Dairena Ní Chinnéide

DÁNTA DUIBHNEACHA 2

Dé hAoine 18 Nollaig 8.00 i.n.

Pádraig Mac Fhearghusa, Éilís Ní Chinneide, Gerry O’Beirne, Bríd Ní Mhóráin, Breanndán Ó Beaglaoich agus Ceaití Ní Bheildúin
Níos mó eolais anseo.

Jimín – New Versions


Eagrán 2020 i bhfoirm leabhair A5 agus clúdach bog air. Leagan caighdeánaithe neamhghiorraithe de scéal Jimín, in eagar ag Ríona Nic Congáil agus maisithe ag Andrew Whitson. Bhí borradh faoin eagrán crua den leabhar seo i 2018, agus anois tá an leagan bog ar fáil.
Leagan caighdeánach ar fáil anseo. Leagan Canúnach (Mumhan) ar fáil anseo.

Competition – Aistritheoirí Óga


Gairm ar aistritheoirí óga! Tá an comórtas Aistritheoirí Óga, 2020 seolta.
Agus í ag seoladh an tríú heagrán den chomórtas Aistritheoirí Óga, mhol Aislínn McCrory, Ceann Aonad an Aistriúcháin Gaeilge sa Choimisiún Eorpach, do dhaltaí meánscoile a bhfuil ardchaighdeán Gaeilge acu “triail a bhaint as an aistriúchán” agus “blaiseadh a fháil de na dúshláin a bhíonn roimh aistritheoirí gairmiúla in institiúidí an Aontais Eorpaigh.” Níos mó eolais anseo.

1 2 3 7