Turas na Scríbhneoireachta – Le fáil ó Siopa Údar

Áis de chuid CCEA, atá oiriúnaithe do chomhthéacs scoileanna an deiscirt ag COGG. Tugann an áis seo treoir do mhúinteoirí agus iad ag tabhairt faoi theagasc na seánraí scríbhneoireachta.

Tá Turas na Scríbhneoireachta, do bhunranganna agus d’ardranganna, le fáil ó Siopa Údar anois ar phraghas €15 an leabhar.

Lámhleabhar do na bunranganna le fáil anseo.

Lámhleabhar do na hardranganna le fáil anseo.

Sparánacht nua ón ETBI agus COGG

Tá COGG thar a bheith sásta tacú leis an mBord Oideachais agus Oiliúna i mbliana chun sparánacht úr nua don Ghaeilge a bhronnadh ar scoláire ó iar-bhunscoil nó ó ionad breis oideachais de chuid an BOO, a léiríonn barr feabhais i réimse na Gaeilge. Is mar chuid de Sheachtain an BOO, 11-15 Márta, a bhronnfar an sparánacht shuntasach seo agus sparánachtaí iontacha eile i réimsí na Teicneolaíochta agus IS, Na Nuálaíochta Glaise, agus na Meáin Chumarsáide.

Is deis dochreidte atá anseo do dhuine óg eisceachtúil an méid atá bainte amach acu don Ghaeilge go dtí seo a léiriú agus plean nuálach don todhchaí a chur chun cinn.

Tacóidh an sparánacht le staidéar, le fiontraíocht nó le gníomhaíocht pobail an bhuaiteora amach anseo. Spriocdháta 23ú Feabhra.

Tá gach eolas faoi Sheachtain BOO anseo: #ETBWEEK 2024 (etbi.ie) agus faoin bproiséas iarratais ar fáil anseo: BOOÉ Comórtas Sparánachta – BOOÉ (etbi.ie)

Na Weatherbies

Tá suíomh nua ar fáil do mhúinteoirí bunscoile: Na Weatherbies! Acmhainní faoin aeráid atá ar fáil i bhfoirm físeáin, leabhair agus bileoga oibre. Cliceáil anseo chun breathnú air.

Timthriall an Uisce

Topaicí Spraoi leis na Weatherbies: Timthriall an Uisce

Ceardlanna – Réidh, Socair, Déan Mata

Tá sé beartaithe ag beirt oifigeach oideachais COGG sraith ceardlanna lae ar Réidh Socair Déan a eagrú timpeall na tíre i mí Feabhra 2024.

Tá an cheardlann seo oscailte do mhúinteoirí ó na scoileanna Gaeltachta agus ó na Gaelscoileanna. Beidh an cheardlann ar siúl sna hionaid oideachais (seachas ceann na Gaillimhe).

Tá Réidh Socair Déan feiliúnach do mhúinteoirí na naíonán. Beidh ionadaí amháin ceadaithe do gach scoil, ach beidh fáilte roimh níos mó múinteoirí ón scoil. D’fheadfadh an cúrsa a bheith feiliúnach do mhúinteoirí tacaíochta Gaeilge ó na scoileanna Gaeltachta freisin. Beidh gach ceardlann ag tosú gach maidin ag 9.30 agus ag críochnú ag 3.00. Cuirfear tae/caife agus lón ar fáil.

Beidh cóip de leabhar an mhúinteora ar fáil do gach múinteoir a fhreastalaíonn ar an gcúrsa.

Is gá do gach múinteoir clárú agus tá rogha ag gach múinteoir cén t-ionad ab fhearr leo. Caithfear 10 a bheith againn chun an cúrsa a chur ar siúl. Is féidir clárú ag an nasc seo thíos:

https://forms.office.com/e/XBh3F06V5a

An spriocdháta na 14 Feabhra ag 5:00 i.n.

Má tá aon cheist agat faoi seo, seol ríomhphost chuig: micheals@cogg.ietriona@cogg.ie

Post ar fáil – Giglets

Post ar fáil – Ceannaire Rannpháirtíochta Oideachais d’Éirinn le Giglets. An bhfuil dlúthspéis agat eispéiris foghlama éifeachtacha a thiomáint i scoileanna na  hÉireann?

Níos mó eolais anseo.

IRISEOIRÍ AN LAE AMÁRACH 2024

TG4 Foghlaim, COGG and University of Galway welcome applicants for the competition, Iriseoirí an Lae Amárach 2024.

This is a brand-new competition that stemmed from the Journalism specialism – ‘Iriseoirí an Lae Amárach’.

More information available here.

Coiste ETIM – Múinteoirí Bunscoile de dhíth

Tá COGG ag iarraidh coiste do mhúinteoirí a chur le chéile chun acmhainní ETIM (Eolaíocht, Teicneolaíocht, Innealtóireacht agus Matamaitic) a fhorbairt a bheadh in oiriúint do Rang 3 – Rang 6. Beidh dhá chruinniú lae aghaidh ar aghaidh i gceist chomh maith le cruinnithe ar líne.

 

Má tá suim agat a bheith páirteach sa choiste seo líon isteach an fhoirm seo.

Iasacht chuig Scoileanna Eorpacha – Múinteoirí de dhíth

Tá iarratais á lorg ag an Roinn Oideachais ó mhúinteoirí a bhfuil na cáilíochtaí cuí acu atá lánchláraithe leis an gComhairle Mhúinteoireachta, le dul ar iasacht chuig na poist sna Scoileanna Eorpacha thíos ag tosú ar an 1 Meán Fómhair 2024.   

Iasachtaí do Mhúinteoirí Bunscoile  

Áiteanna na bPost Bunscoile  Bunscoil (6 – 10 mbliana d’aois)   
Lucsamburg 1  Post amháin   
Lucsamburg II    Post amháin 
Frankfurt  Post amháin   
Karlsruhe  Post amháin   
An Bhruiséil 1  Post amháin   
Bergen  Post amháin   
Varese  Post amháin (Cáilíochtaí tacaíocht foghlama inmhianaithe)   

 

Iasachtaí do Mhúinteoirí Iar-bhunscoile:                    

Áiteanna na bPost Iar-bhunscoile  Iar-bhunscoil (11 – 18 mbliana d’aois)  Ábha(i)r 
Mol  Gaeilge agus Ceol Gaeilge agus Ealaín Gaeilge agus Corpoideachas nó Gaeilge agus Béarla (T1 & T2)1 
Frankfurt  Gaeilge agus Béarla (T1 & T2) 
Lucsamburg 1   Gaeilge agus Béarla (T1 & T2) 
Lucsamburg II   Gaeilge agus Béarla (T1 & T2) Gaeilge agus Stair Gaeilge agus Tíreolaíocht    
An Bhruiséil II  Eacnamaíocht agus Stair  

Is féidir teacht ar thuilleadh eolais anseo; gov.ie – Secondment of teachers to European Schools (www.gov.ie) . Is é 5pm ar 05 Feabhra 2024 an dáta deiridh is féidir iarratais chomhlánaithe a chur isteach. 

Cúrsa Gaeilge COGG faoi stiúir Ghaelchultúr

                                                        

Tá COGG an-sásta a fhógairt go mbeidh ranganna Gaeilge á gcur ar fáil ar líne saor in aisce do mhúinteoirí iar-bhunscoile arís an téarma seo.

 D’éirigh go hiontach leis na ranganna Gaeilge do mhúinteoirí na nIar-bhunscoileanna a reáchtálamar ar líne i gcomhar le Gaelchultúr san Fhómhar,le Dianchúrsa COGG a bhí ar siúl i mí Lúnasa agus le linn an dá théarma scoile anuraidh.

Cuirtear na ranganna ar fáil saor in aisce anois ach éarlais a íoc. Is gá do mhúinteoirí éarlais €50 a íoc agus má fhreastalaíonn an múinteoir ar 8 rang as 10, gheobhaidh siad aisíoc de €50.  Má tá fíordheacracht ag aon scoil leis an éarlais seo agus más mian le múinteoirí na ranganna a dhéanamh is féidir teagmháil a dhéanamh linn go díreach agus beidh cabhair ar fáil.

Tabharfaidh na ranganna seo an-mhuinín do mhúinteoirí don teagasc trí Ghaeilge agus tacóidh siad leo barr feabhais a bhaint amach agus a bheith muiníneach sa seomra ranga trí Ghaeilge, agus leis na hacmhainní agus na háiseanna téarmaíochta Gaeilge don seomra ranga.

Tá na ranganna á soláthar ag leibhéil éagsúla chun tacú le múinteoirí an leibhéal is oiriúnaí dóibh a aimsiú:

 

Sonraí an Chúrsa

Na Leibhéil Éagsúla

  • Cuirfear tús leis na cúrsaí an tseachtain dar tús an 19 Feabhra 2024

Bunrang 2 (A2) Dé Máirt 20 Feabhra, 7-9pm Ar líne (zoom)

  • Cúrsa deich seachtaine agus rang dhá uair an chloig gach seachtain a bheidh i gceist.

Meánrang 1 (B1) Dé Máirt 20 Feabhra, 7-9pm Ar líne (zoom)

  • Beidh sos lár-téarma le linn na Cásca

Meánrang 2 (B2) Dé Céadaoin 21 Feabhra, 7-9pm Ar líne (zoom)

  • Beidh ranganna deireanacha na gcúrsaí ar siúl an tseachtain dar tús an 6 Bealtaine

Cruinneas 1  (C1) Dé Céadaoin 21 Feabhra, 7-9pm Ar líne (zoom)

  • Beidh uasmhéid de 18 rannpháirtí per leibhéal agus íosmhéid de 6 rannpháirtithe

Nasc: https://www.gaelchultur.com/ga/cursai/cursa-cogg

 

 

 

A blue and green text on a black background Description automatically generated

Breis eolais faoi nádúr na ranganna:

 

Tá siollabais, nótaí, bileoga agus acmhainní ar líne d’fhoghlaimeoirí fásta na Gaeilge forbartha ag Gaelchultúr le hocht mbliana déag ar ardchaighdeán. Bíonn na cúrsaí ar fad a mhúineann Gaelchultúr foghlaimeoirlárnach agus úsáidtear an cur chuige cumarsáideach i gcónaí. Múintear teanga atá úsáideach agus praiticiúil agus cuirtear béim ar rannpháirtíocht agus ar an ngné shóisialta den teanga. Tá Gaelchultúr den tuairim gur cheart go mbeadh spraoi ag baint le foghlaim na Gaeilge agus go mbeadh an-sásamh le baint as an bpróiseas. Múintear gramadach na Gaeilge ar bhealach atá an-idirghníomhach. Bíonn béim láidir ar obair bheirte agus ghrúpa, ar ghníomhaíochtaí rólghlactha agus ar chluichí teanga i ranganna Ghaelchultúir. Tugtar deis do na foghlaimeoirí páirt lárnach agus ghníomhach a ghlacadh i ngach rang, seachas an múinteoir  a bheith i mbun na  cainte go léir. Tugtar teastas tinrimh do na rannpháirtithe ag deireadh an chúrsa.

1 2 3