Research COGG

Taighde COGG
Dáta Sonraí
2023 The Experience of Irish-Medium and English-Medium Primary Schools for Children with Down Syndrome and their Parents by Caitriona Kennedy
2023 Na Cineálacha Tacaíochtaí a Bhíonn ag Teastáil ó Pháistí le hUathachas, Dar le Múinteoirí, chun Ionchuimsitheacht Rathúil sa Suíomh Bunscoile Lán-Ghaeilge a Chinntiú  by Gráinne de Búrca
2023 Soláthar an Oideachais Lán-Ghaeilge agus Ghaeltachta do Pháistí a bhfuil Béarla mar Theanga Bhreise acu  by Dr Aisling Ní Dhiorbháin, Dr Loraine Connaughton-Crean, and An tOllamh Pádraig Ó Duibhir
2022 The teaching and learning of reading in Irish of 9-11-year-olds in immersion settings in Ireland: A mixed methods case study by Jacqueline de Brún
2022 Pupils’ experiences and perspectives of integrated STEM in a Gaelscoil setting by Síle Ní Ríogáin
2022 Ag tacú le daltaí a bhfuil RSO acu i scoileanna Gaeltachta agus lán-Ghaeilge by Dr. Sinéad Nic Aindriú, Dr.Lorraine Connaughton-Crean, Dr. Joe Travers & an tOllamh Pádraig Ó Duibhir
2022 Using CLIL to support teacher language awareness in the Irish language in English-medium primary schools: An analysis of the impact on second language teaching and learning competency by Pádraig Fahey
2022 Educational psychological provision in Irish- medium primary schools in indigenous Irish language speaking communities (Gaeltacht): Views of teachers and educational psychologists. British Journal of Educational Psychology, 00, 1-17 by Leila Murtagh & Ailsa Seoighe
2021 An Tumoideachas: Deiseanna agus Dea-chleachtais by Dr. TJ Ó Ceallaigh &  Dr Muiris Ó Laoire
2021 Buntáistí & dúshláin teanga atá ag iar-scoláirí na n-iarbhunscoileannna Gaeltachta & lán-Ghaeilge ar aistriú go hinstitiúid 3ú leibhéal a fheidhmíonn trí Bhéarla by Dr. Laoise Ní Thuairisg & an tOllamh Pádraig Ó Duibhir
2020 ‘Meitheal Múinteoirí’- Planning for an Online Community of Practice (OCoP) with post-primary teachers in the Irish-medium (L1) sector – by Pádraig Ó Beaglaoich & Yvonne Crotty
2020 Iniúchadh ar an Tumoideachas do Dhaltaí i Scoileanna Lán-Ghaeilge i gCeantair Mhíbhuntáiste leis An Dr. Karen Ní Chlochasaigh, An Dr. Gerry Shiel agus An tOllamh Pádraig Ó Duibhir 
2019 Labhairt na Gaeilge – dúshláin agus réitigh, Coiscéim by Isobel Ní Riain
2019 Tacaíochtaí riachtanacha do dhaltaí le riachtanais bhreise oideachais i scoileanna Gaeltachta agus lán-Ghaeilge le Dr.Sinéad Andrews

2019 Comhtháthú an ábhair agus na teanga san iar-bhunscoil Ián-Ghaeilge/Ghaeltachta: I dtreo eispéiris forbartha gairmiúla chun dea-chleachtais a nochtadh by TJ Ó Ceallaigh, Muiris Ó Laoire and Maire Uí Chonghaile

2019 Teacht in Inmhe – Tuarascáil taighde do Tuismitheoirí na Gaeltachta &
Teacht Aniar arna mhaoiniú ag COGG le Laoise Ní Thuairisg & Pádraig Ó Duibhir
2019 Tuiscint ar Litriú na Gaeilge – Lámhleabhar do Mhúinteoirí agus d’Fhoghlaimeoirí leis an  Dr. Nancy Stenson agus  an Dr. Tina Hickey

2018 Ó Murchadha, Noel & Flynn, Colin –  Language educators’ regard for variation in late modernity: Perceptions of linguistic variation in minority contexts
2018 Ó Murchadha, Noel & Flynn, Colin – Educators’ Target Language Varieties for Language Learners: Orientation Toward ‘Native’ and ‘Nonnative’ Norms in a Minority Language Context
2018 Developing potentiality: Pre-service elementary teachers as learners of language immersion teaching le T.J. Ó Ceallaigh, A. Leavy agus M.Hourigan
2018 Tuairisc ar Aipeanna le Aidan Harney
2017 2017 Dyslexia Assessment and Reading Intervention for Pupils in Irish-Medium Education: Insights into Current Practice and Considerations for Improvement le Emily Barnes

2017 Critéir aitheantais cuí um dhearbhú cáilíochta agus dea-chleachtais do bhunscoileanna agus iarbhunscoileanna lán-Ghaeilge ar bhonn uile Éireann le T.J. Ó Ceallaigh agus A. Ní Shéaghdha

2017 The Bilingual Educational Experience: The Views of Graduates of Irish-Medium Post-Primary Education le Róisín Beaver
2017 Leasuithe ar Scrúdú Gaeilge na hArdteistiméireachta 2017 Anailís ar a dTioncharTuarascáil Taighde 2, le Siuán Ní Mhaonaigh

2017 Ag plé le haincheisteanna measúnaithe i suíomhanna luathbhlianta Gaelscolaíochta le Eibhlín Mhic Aoidh
2017 Cleachtais agus Roghanna Léitheoireachta an Aosa Óig le Claire Marie Dunne & Tina Hickey

2017 Oideolaíochtaí um Theagasc an Léireolais do Bhunmhúinteoirí faoi Oiliúint (MFO) le Aisling Ní Dhiorbháin, B.Oid, MA, D.Oid.
2016 Iniúchadh ar shealbhú níos déanaí na Gaeilge le Siobhán Nic Fhlannchadha
2016 Tuismitheroií ina nGníomhairí in Earnáil an Ghaeloideachais le Gabrille Nig Uidhir, Seán Ó Cathalláin agus Pádraig Ó Duibhir
2016

Deiseanna Saibhrithe Teanga tríd an Sinéistéise idir Míreanna Cartlainne faoin gCeantar Áitiúil le Niall Mac Uidhilin

Léann Teanga: An Réiviú

http://leannteangaanreiviu.com/content/deiseanna-saibhrithe-teanga-tr%C3%ADd-sin%C3%A9ist%C3%A9ise-idir-m%C3%ADreanna-cartlainne-faoin-gceantar-%C3%A1iti%C3%BAil

2016 Iniúchadh ar chleachtais litearthachta i gcóras bunscolaíochta Chatagóir A le Neasa Ní Chuaig
2015 Mudes Teangeolaíocha agus Nuachainteoirí na Gaeilge le John Walsh agus Bernadette O’Rourke
2015 A Formula for Fluency An investigation into the effect of instruction in formulaic sequences on oral fluency in Irish le Geraldine Dillon
2015 An Tumoideachas : Bua nó Dua Páipéir roghnaithe ón gCéad Chomhdháil Taighde Uile-Oileánda ar an Tumoideachas eagraithe ag TJ Ó Ceallaigh agus Muiris Ó Laoire

2015 Language Assessment of Native Irish Speaking Children: Towards Developing Diagnostic Testing for Speech & Language Therapy Practice le Sarah-Ann Muckley
2015 Iniúchadh ar Mhúnlaí Luath-oideachais Dhátheangaigh i mBunscoileanna Gaeltachta le Conchúr Ó Brolcháin, B.Oid, MA
2015 Soláthar Oideachais trí Mhionteangacha-Athbhreithniú ar Thaighde Idirnáisiúnta  le Pádraig Ó Duibhir
2015 Scoileanna Gaeltachta agus Lán-Ghaeilge: Tuairimí Múinteoirí i leith na hArdteistiméireachta, Ardleibhéal agus i leith Gradam Scoláire na Sraithe Sóisearaí le Máire Ní Laoire, M.Ed
2015 Taighde nua faoi na dúshláin a bhaineann le soláthar múinteoirí a chinntiú d’iarbhunscoileanna Gaeltachta & lán-Ghaeilge le Seán Ó Grádaigh
2014 Léargas ar thaithí mhúinteoirí iar-bhunscoileanna na Gaeltachta: Dúshláin ghairmiúla agus riachtanais oiliúna le Laoise Ní Thuairisg
2014 Staidéar ar Fhoghlaimeoirí Éifeachtacha na Gaeilge ar an Dara & ar an Tríú Leibhéal le Karen Ní Chlochasaigh, PhD sa Teangeolaíocht Fheidhmeach
2014 Sealbhú Neamhiomlán na Gaeilge mar Chéad Teanga sa Dátheangachas Dealaitheach le Ciarán Lenoach
2014 Múineadh agus Foghlaim na Gaeilge in Aonad Ghaelcholáiste le Mairéad Ní Chonaill
2014 Iniúcadh ar an gCumas Dátheangach le Tamás Péterváry, Brian Ó Curnáin, Conchúr Ó Giollagáin & Jerome Sheahan

2014 An Dátheangachas & an tAitheantas le Áine Ní Dhonnabháin
2013 An Gaeloideachas: Lámhleabhar Luath-Óige Sainriachtanais Oideachais

2013 Executive Function Development – A Comparison of Monolingual & Bilingual Children in Ireland le Claire Stephens BSc
2013 A Mixed Methods Investigation of Parental Involvement in Irish Immersion Primary Education: Integrating Multiple Perspectives by Lauren Kavanagh
2013 Leasuithe ar Scrúdú Gaeilge na hArdteistiméireachta: Anailís ar a dTionchar ó Siuán Ní Mhaonaigh  Arna réiteach ag Siuán Ní Mhaonaigh thar ceann Ionad na dTeangacha, OÉ Má Nuad do An Chomhairle um Oideachas Gaeltachta & Gaelscolaíochta.
2013 Tionchar na gColáistí Gaeilge ar an Teanga agus ar Phobal na Gaeltachta (Samhain 2013) Arna réiteach ag Ionad na dTeangacha, OÉ Má Nuad do An Chomhairle um Oideachas Gaeltachta & Gaelscolaíochta.

2013 Iniúchadh ar an dTionchar a Imríonn Club Gaeilge i Meánscoil Lán-Bhéarla ar Inspreagadh Daltaí i Leith Fhoghlaim na Gaeilge (Lúnasa 2013) Tráchtas ó Tammy Ní Laoire á chur faoi bhráid Ollscoil na hÉireann, Gaillimh, d’fhonn cuid de na coinníollacha a bhaineann le bronnadh an M.A. i dTeagasc Teangacha (An Ghaeilge) a chomhlíonadh.
2012 Áiseanna don Oideachas agus Cleachtadh Creidimh i nGaelscoileanna agus Scoileanna Gaeltachta le Sinéad McMahon
2012 Irish Medium Education: Cognitive Skills, Linguistic Skills and Attitudes Towards Irish Ivan Anthony Kennedy (PhD), College of Education & Lifelong Learning, Bangor University 2012.
2011 Early Literacy in all-Irish Immersion Primary Schools – Tráchtas agus Aguisín:A micro-ethnographic case study of storybook reading events in Irish and English le Seán Ó Cathalláin
2011 Dea-Chleachtais i dTaca le Háiseanna Teagaisc don Teagasc Trí Ghaeilge in Iar-Bhunscoileanna Gaeltachta & Lán-Ghaeilge Tuairimí/ Taithí atá ag Múinteoirí Iar-bhunscoile Gaeltachta/lán-Ghaeilge i dtaca le hÁiseanna Teagaisc don Teagasc trí Ghaeilge agus samplaí de na dea-chleachtais i bhfoirm áiseanna teagaisc atá cruthaithe acu féin. Tuarascáil do COGG, Nollaig 2011.
2011 Participation in Online Irish Language Chatrooms Participation in Online Irish Language Chatrooms to Facilitate Irish Immersion Primary School Pupils’ Negotiation of Irish-medium Identities. M. Ed. Dissertation, Sinéad Ní Mhurchadha, 2011.
2010 Riachtanais Speisialta Oideachais i Scoileanna ina Bhfuil an Ghaeilge mar Mheán Taighde uile-oileánda ar riachtanais tacaíochta agus traenála na hearnála (Meitheamh 2010)

2010 Taighde ar Dhea-chleachtais Bhunscoile i dtaca le Saibhriú/Sealbhú agus Sóisialú Teanga do Dhaltaí arb í an Ghaeilge a gCéad Teanga Aoife Ní Shéaghdha (MA), Maoinithe ag an gComhairle um Oideachas Gaeltachta agus Gaelscolaíochta, Deireadh Fómhair 2010

2010 I dTreo Lánbhainistíocht Scoileanna Fraincise i dTimpeallacht Mhionlaigh Staidéar curtha i láthair ag Daniel Bourgeois, taighdeoir don The Canadian Institute for Research on Linguistic Minorities. Staidéar ar Riachtanais an Tríocha Comhairle Scoile Fraincise i dTimpeallacht Mhionlaigh i gCeanada

2009 The spoken Irish of sixth-class pupils in Irish immersion schools le Pádraig Ó Duibhir
2009 An Examination of How Children with Dyslexia Experience Reading in Two Languages in a Gaelscoil le Mairéad Ní Chiaruáin
2009 Tacaíocht Teanga i Scoileanna Gaeltachta: Tuairimí agus Féidearthachtaí Tomás Ó Muircheartaigh, Meán Fómhair 2009. Urraithe, le flaithiúlacht, ag an gComhairle um Oideachas Gaeltachta agus Gaelscolaíochta.
2009 An Scrúdú Cainte sa Ghaeilge Plécháipéis arna réiteach do COGG ag Matthias Maunsell, Eanáir 2009
2009 Learning to Read in Irish and English: A Comparison of Children in Irish-medium, Gaeltacht and English-medium Schools in Ireland A report to An Chomhairle um Oideachas Gaeltachta & Gaelscolaíochta by Christine Parsons and Fiona Lyddy, National University of Ireland, Maynooth. (January 2009)
2008 Léargas ar Dhearcadh agus Tuairimí i dtaobh an Chórais Oideachais Gaeltachta ag Tuismitheoirí Gaeltachta atá ag tógaint a gcuid Páistí e Gaeilge Paula Nic Cionnaith, Meán Fómhair 2008
2007 An Tumoideachas: Immersion Education leis an Dr Eoghan Mac Einrí
LógóCuid 1Cuid 2Cuid 3Cuid 4
2007 Leabhair Ghaeilge do Pháistí Rogha an leabhair, aistriú nó scríobh ó bhun, na scríbhneoirí, na spriocléitheoirí agus an próiseas léitheoireachta. Jacqueline de Brún.
2007 Cruinneas na Gaeilge Cruinneas na Gaeilge le Clare Walsh

2007 Struchtúr Oideachas na Gaeltachta Struchtúr Oideachas na Gaeltachta le Peadar ó Flatharta

2007 Linguistic Study of the Use of Irish in the Gaeltacht Principal Findings and Recommendations 2007 Ar fáil as bearla amháin. A research report prepared for the Department of Community, Rural and Gaeltacht Affairs by Acadamh Na Hollscolaíochta Gaeilge, National University Of Ireland, Galway in collaboration with National Institute for Regional and Spatial Analysis, National University of Ireland, Maynooth.
2006 Soláthar múinteoirí do scoileanna lán-Ghaeilge Soláthar múinteoirí do scoileanna lán-Ghaeilge le Caoimhe Máirtín
2006 Oideachas agus forbairt ghairmiúil leanúnach múinteoirí Oideachas agus forbairt ghairmiúil leanúnach muinteoirí i scoileanna Gaeltachta agus lan-Ghaeilge le Pádraig Ó Duibhir
2005 Staid Reatha Scoileanna Gaeltachta 2004 – Léargas ó na Príomhoidí, na Múinteoirí agus na Tuismitheoirí Tuarascáil don Chomhairle um Oideachas Gaeltachta agus Gaelscolaíochta, Seosamh Mac Donnacha, B.A., M.Sc. Deireadh Fómhair 2005.
2004 An Ghaeilge sna Coláistí Oideachais le Niall Ó Murchadha
2004 Staid Reatha na Scoileanna Gaeltachta 2004 Tuarascáil don Chomhairle um Oideachas Gaeltachta agus Gaelscolaíochta le Seosamh Mac Donnacha, Fiona Ní Chualáin, Aoife Ní Shéaghdha & Treasa Ní Mhainín

2004 Achoimre – Staid Reatha na Scoileanna Gaeltachta 2004

2004 Tús na Léitheoireachta i scoileanna Gaeltachta & lán-Ghaeilge le Maire Ní Bhaoill agus Pádraig ó Duibhir