Research

DATE DETAILS
2018 Understanding Irish Spelling – A Handbook for Teachers and Learners by Dr. Nancy Stenson and Dr. Tina Hickey by Dr Nancy Stenson and Dr. Tina Hickey
2018 Developing potentiality: Pre-service elementary teachers as learners of language immersion teaching by T.J. Ó Ceallaigh, A.Leavy and M.Hourigan
2018 A review and report on the effectiveness of apps and web games in the area of education through Irish or in the teaching of Irish by Aidan Harney
2017 2017 Dyslexia Assessment and Reading Intervention for Pupils in Irish-Medium Education: Insights into Current Practice and Considerations for Improvement by Emily Barnes
2017 Critéir aitheantais cuí um dhearbhú cáilíochta agus dea-chleachtais do bhunscoileanna agus iarbhunscoileanna lán-Ghaeilge ar bhonn uile Éireann by T.J. Ó Ceallaigh and A. Ní Shéaghdha
2017 The Bilingual Educational Experience: The Views of Graduates of Irish-Medium Post-Primary Education by Róisín Beaver
2017 Leasuithe ar Scrúdú Gaeilge na hArdteistiméireachta 2017 Anailís ar a dTioncharTuarascáil Taighde 2, by Siuán Ní Mhaonaigh
2017 Ag plé le haischeisteanna measúnaithe i suíomhanna luathbhlianta Gaelscolaíochta by Eibhlín Mhic Aoidh
2017 Cleachtais agus Roghanna Léitheoireachta an Aosa Óig by Claire Marie Dunne & Tina Hickey
2017 Oideolaíochtaí um Theagasc an Léireolais do Bhunmhúinteoirí faoi Oiliúint (MFO) by Aisling Ní Dhiorbháin B.Oid, MA, D.Oid.
2016 Tusimitheoirí ina nGíomhairí in Earnáil an Ghaeloideachais by Gabrille Nig Uidhir, Seán Ó Cathalláin and Pádraig Ó Duibhir

2016

Deiseanna Saibhrithe Teanga tríd an Sinéistéise idir Míreanna Cartlainne faoin gCeantar Áitiúil by Niall Mac Uidhilin

Léann Teanga: An Réiviú

http://leannteangaanreiviu.com/content/deiseanna-saibhrithe-teanga-tr%C3%ADd-sin%C3%A9ist%C3%A9ise-idir-m%C3%ADreanna-cartlainne-faoin-gceantar-%C3%A1iti%C3%BAil

2016 Iniúchadh ar chleachtais litearthachta i gcóras bunscolaíochta Chatagóir A by Neasa Ní Chuaig
2015 Mudes Tealgeolaíocha agus Nuachainteoirí na Gaeilge by John Walsh and Bernadette O’Rourke
2015 A Formula for Fluency An investigation into the effect of instruction in formulaic sequences on oral fluency in Irish by Geraldine Dillon
2015 An Tumoideachas : Bua nó Dua Paper chosen from Céad Chomhdháil Taighde Uile-Oileánda ar an Tumoideachas arranged by TJ Ó Ceallaigh and Muiris Ó Laoire
2015 Language Assessment of Native Irish Speaking Children: Towards Developing Diagnostic Testing for Speech & Language Therapy Practice by Sarah-Ann Muckley
2015 Iniúchadh ar Mhúnlaí Luath-oideachais Dhátheangaigh i mBunscoileanna Gaeltachta by Conhcúr Ó Brolcháin, B.Oid, MA
2015 Education Provision through Minority Languages Review of International Research by Pádraig Ó Duibhir
2015 Scoileanna Gaeltachta agus Lán-Ghaeilge: Tuairimí Múinteoirí i leith na hArdteistiméireachta, Ardleibhéal agus i leith Gradam Scoláire na Sraithe Sóisearaí by Máire Ní Laoire, M.Ed
2015 Taighde nua faoi na dúshláin a bhaineann le soláthar múinteoirí a chinntiú d’iarbhunscoileanna Gaeltachta & lán-Ghaeilge by Seán Ó Grádaigh
2014 Léargas ar thaithí mhúinteoirí iar-bhunscoileanna na Gaeltachta: Dúshláin ghairmiúla agus riachtanais oiliúna by Laoise Ni Thuairisg
2014 Literature Review by Pádraig Ó Duibhir, Neasa Ní Chuaig, Laoise Ní Thuairisg and Conchúr Ó Brolcháin
2014 Staidéar ar Fhoghlaimeoirí Éifeachtacha na Gaeilge ar an Dara & ar an Tríú Leibhéal by Karen Ní Chlochasaigh, PhD sa Teangeolaíocht Fheidhmeach
2014 Sealbhú Neamhiomlán na Gaeilge mar Chéad Teanga sa Dátheangachas Dealaitheach by Ciarán Lenoach
2014 Múineadh agus Foghlaim na Gaeilge in Aonad Ghaelcholáiste by Mairéad Ní Chonaill
2014 Iniúchadh ar an gCumas Dátheangach Language acquisition among young people in the Gaeltacht by Tamás Péterváry, Brian Ó Curnáin, Comchúr Ó Giollagáin and Jerome Sheahan
2014 An Dátheangachas & an tAitheantas by Áine Ní Dhonnabháin
2013 Executive Function Development – A Comparison of Monolingual & Bilingual Children in Ireland by Claire Stephens BSc
2013 A Mixed Methods Investigation of Parental Involvement in Irish Immersion Primary Education: Integrating Multiple Perspectives by Lauren Kavanagh
2013 Leasuithe ar Scrúdú Gaeilge na hArdteistiméireachta: Anailís ar a dTionchar ó Siuán Ní Mhaonaigh Arna réiteach ag Siuán Ní Mhaonaigh thar ceann Ionad na dTeangacha, OÉ Má Nuad do An Chomhairle um Oideachas Gaeltachta & Gaelscolaíochta.
2013 Tionchar na gColáistí Gaeilge ar an Teanga agus ar Phobal na Gaeltachta (Samhain 2013) Arna réiteach ag Ionad na dTeangacha, OÉ Má Nuad do An Chomhairle um Oideachas Gaeltachta & Gaelscolaíochta.
2013 Iniúchadh ar an dTionchar a Imríonn Club Gaeilge i Meánscoil Lán-Bhéarla ar Inspreagadh Daltaí i Leith Fhoghlaim na Gaeilge (Lúnasa 2013) Tráchtas ó Tammy Ní Laoire á chur faoi bhráid Ollscoil na hÉireann, Gaillimh, d’fhonn cuid de na coinníollacha a bhaineann le bronnadh an M.A. i dTeagasc Teangacha (An Ghaeilge) a chomhlíonadh.
2012 Irish Medium Education: Cognitive Skills, Linguistic Skills and Attitudes Towards Irish Ivan Anthony Kennedy (PhD), College of Education & Lifelong Learning, Bangor University 2012.
2011 Early Literacy in all-Irish Immersion Primary Schools – Thesis agus Apendix :A micro-ethnographic case study of storybook reading events in Irish and English le Seán Ó Cathalláin
2011 Dea-Chleachtais i dTaca le Háiseanna Teagaisc don Teagasc Trí Ghaeilge in Iar-Bhunscoileanna Gaeltachta & Lán-Ghaeilge Tuairimí/ Taithí atá ag Múinteoirí Iar-bhunscoile Gaeltachta/lán-Ghaeilge i dtaca le hÁiseanna Teagaisc don Teagasc trí Ghaeilge agus samplaí de na dea-chleachtais i bhfoirm áiseanna teagaisc atá cruthaithe acu féin. Tuarascáil do COGG, Nollaig 2011.
2011 Participation in Online Irish Language Chatrooms Participation in Online Irish Language Chatrooms to Facilitate Irish Immersion Primary School Pupils’ Negotiation of Irish-medium Identities. M. Ed. Dissertation, Sinéad Ní Mhurchadha, 2011.
2010 Riachtanais Speisialta Oideachais i Scoileanna ina Bhfuil an Ghaeilge mar Mheán Taighde uile-oileánda ar riachtanais tacaíochta agus traenála na hearnála (Meitheamh 2010)
2010 Taighde ar Dhea-chleachtais Bhunscoile i dtaca le Saibhriú/Sealbhú agus Sóisialú Teanga do Dhaltaí arb í an Ghaeilge a gCéad Teanga Aoife ní Shéaghdha (MA), Maoinithe ag an gComhairle um Oideachas Gaeltachta agus Gaelscolaíochta, Deireadh Fómhair 2010
2010 I dTreo Lánbhainistíocht Scoileanna Fraincise i dTimpeallacht Mhionlaigh Staidéar curtha i láthair ag Daniel Bourgeois, taighdeoir don The Canadian Institute for Research on Linguistic Minorities. Staidéar ar Riachtanais an Tríocha Comhairle Scoile Fraincise i dTimpeallacht Mhionlaigh i gCeanada
2009 The spoken Irish of sixth-class pupils in Irish immersion schools by Pádraig Ó Duibhir
2009 An Examination of How Children with Dyslexia Experience Reading in Two Languages in a Gaelscoil by Mairéad Ní Chiaruáin
2009 Tacaíocht Teanga i Scoileanna Gaeltachta: Tuairimí agus Féidearthachtaí Tomás Ó Muircheartaigh, Meán Fómhair 2009. Urraithe, le flaithiúlacht, ag an gComhairle um Oideachas Gaeltachta agus Gaelscolaíochta.
2009 An Scrúdú Cainte sa Ghaeilge Plécháipéis arna réiteach do COGG ag Matthias Maunsell, Eanáir 2009
2009 Learning to Read in Irish and English: A Comparison of Children in Irish-medium, Gaeltacht and English-medium Schools in Ireland A report to An Chomhairle um Oideachas Gaeltachta & Gaelscolaíochta by Christine Parsons and Fiona Lyddy, National University of Ireland, Maynooth. (January 2009)
2008 Léargas ar Dhearcadh agus Tuairimí i dtaobh an Chórais Oideachais Gaeltachta ag Tuismitheoirí Gaeltachta atá ag tógaint a gcuid Páistí e Gaeilge Paula Nic Cionnaith, Meán Fómhair 2008
2007 An Tumoideachas: Immersion Education by Dr Eugene McKendry
LogoPart 1Part 2Part 3Part 4
2007 Leabhair Ghaeilge do Pháistí Rogha an leabhair, aistriú nó scríobh ó bhun, na scríbhneoirí, na spriocléitheoirí agus an próiseas léitheoireachta. Jacqueline de Brún.
2007 Cruinneas na Gaeilge Cruinneas na Gaeilge le Clare Walsh
2007 Struchtúr Oideachas na Gaeltachta Struchtúr Oideachas na Gaeltachta le Peadar ó Flatharta
2007 Linguistic Study of the Use of Irish in the Gaeltacht Principal Findings and Recommendations 2007 Ar fáil as Béarla amháin. A research report prepared for the Department of Community, Rural and Gaeltacht Affairs by Acadamh na hOllscolaíochta Gaeilge, National University Of Ireland, Galway in collaboration with National Institute for Regional and Spatial Analysis, National University of Ireland, Maynooth.
2006 Soláthar múinteoirí do scoileanna lán-Ghaeilge Soláthar múinteoirí do scoileanna lán-Ghaeilge le Caoimhe Máirtín
2006 Oideachas agus forbairt ghairmiúil leanúnach múinteoirí Oideachas agus forbairt ghairmiúil leanúnach muinteoirí i scoileanna Gaeltachta agus lan-Ghaeilge le Pádraig Ó Duibhir
2005 Staid Reatha Scoileanna Gaeltachta 2004 – Léargas ó na Príomhoidí, na Múinteoirí agus na Tuismitheoirí Tuarascáil don Chomhairle um Oideachas Gaeltachta agus Gaelscolaíochta, Seosamh Mac Donnacha, B.A., M.Sc. Deireadh Fómhair 2005.
2004 An Ghaeilge sna Coláistí Oideachais by Niall Ó Murchadha
2004 Staid Reatha na Scoileanna Gaeltachta 2004 Tuarascáil don Chomhairle um Oideachas Gaeltachta agus Gaelscolaíochta le Seosamh Mac Donnacha, Fiona Ní Chualáin, Aoife Ní Shéaghdha & Treasa Ní Mhainín
2004 Achoimre – Staid Reatha na Scoileanna Gaeltachta 2004
2004 Tús na Léitheoireachta i scoileanna Gaeltachta & lán-Ghaeilge by Pádraig Ó Duibhir