nuacht

Oifig na bhFoilseachán

Is féidir do rogha foilseachán a ordú ón nasc thíos:

EU Siopa Leabhar

Siopa leabhar, leabharlann agus cartlann foilseachán ar líne atá in EU Bookshop ina bhfuil fáil ar fhoilseacháin a théann chomh fada siar le 1952. Tá 100,000 foilseachán ann agus 190,000 leagan leictreonach comhfhreagrach (PDFanna, r leabhair, CD ROManna, DVDanna, etc.) ar fáil i mbreis agus 50 teanga, lena n-áirítear 24 teanga oifigiúil an AE.

Aighneacht le haghaidh Chomhairliúchán na Comhairle Múinteoireachta

Aighneacht le haghaidh chomhairliúchán na Comhairle Múinteoireachta ar an Ráiteas Straitéiseach faoi Leanúnachas san Oideachas Múinteoireachta atá á fhorbairt agus a Straitéis le haghaidh athbhreithnithe ar Chláir Oideachais Mhúinteora.

Is mian leis an gComhairle um Oideachas Gaeltachta agus Gaelscolaíochta an aighneacht seo a chur faoi (tuilleadh…)

Aighneacht faoi bhráid na Comhairle Náisiúnta Curaclaim agus Measúnachta

Aighneacht ón gComhairle um Oideachas Gaeltachta agus Gaelscolaíochta (COGG) le cur faoi bhráid na Comhairle Náisiúnta Curaclaim agus Measúnachta i dtaca le dréachtsiollabas don chlár ‘An Pholaitíocht agus an tSochaí’

Fáiltíonn an Chomhairle um Oideachas Gaeltachta agus Gaelscolaíochta (COGG) roimh fhoilsiú an dréachtsiollabais seo ar mhaithe le plé a dhéanamh air sula dtabharfar isteach cúrsa ar Pholaitíocht agus an (tuilleadh…)

Aighneacht chuig an Údarás Ard-Oideachais

An Chomhairle um Oideachas Gaeltachta & Gaelscolaíochta

Aighneacht chuig an Údarás Ard-Oideachais

Cúlra

Bunaíodh an Chomhairle um Oideachas Gaeltachta agus Gaelscolaíochta (COGG) i 2002 faoi théarmaí Alt 31 den Acht Oideachais (1998) le go mbeadh sainstruchtúr ann le freastal a dhéanamh ar riachtanais oideachais na scoileanna (tuilleadh…)

Aighneacht le cur Faoi Bhráid An Post

Aighneacht le cur faoi bhráid  An Post maidir le hullmhú Scéimeanna faoi fhorálacha Acht na dTeangacha Oifigiúla (2001)

Bunaíodh an Chomhairle um Oideachas Gaeltachta agus Gaelscolaíochta faoi fhorálacha Alt 31 den Acht Oideachais (1998). I measc na bhfreagrachtaí atá ar an gComhairle, luaitear seirbhísí taca (tuilleadh…)

1 4 5 6