All posts by COGG

Comórtas ‘Cad é do scéal?’

Conas atá a fhios agat cad atá fíor nó bréagach ar líne? An bhfuil a fhios ag do dhaltaí conas déileáil le mífhaisnéis ar líne nó í a aithint? Is seans iontach é an comórtas seo an comhrá seo a thosú!

Tá Trend Micro ag lorg iontrálacha trí Ghaeilge don comórtas #whatsyourstory.

Duaiseanna iontacha ar fáil. Níos mó anseo.

 

Bleaist Eolaíochta 2023 – Lá na Scoileanna Lán-Ghaeilge

Tá áthas orainn a fhógairt go mbeidh Bleaist Eolaíocht 2023 ar siúl ‘aghaidh ar aghaidh’ an bhliain seo chugainn. Is clár oideachais neamhiomaíocht do bhunscoileanna é Bleaist Eolaíochta ESB ina bhfiosraíonn an rang iomlán an eolaíocht a bhaineann le ceist shimplí. Cuirtear an obair ranga i láthair ag an ócáid.

Sa bhliain 2020 d’eagraigh COGG agus An Foras Pátrúnachta, i gcomhpháirt leis an RDS, ‘Lá Mór na Scoileanna Lán-Ghaeilge’ mar chuid den Bhleaist Eolaíochta. Bhí an-rath ar an ócáid sin agus beidh sé ar siúl arís ar an 2 Márta 2023 san RDS. Is deis iontach í seo do pháistí teacht le chéile agus dea-obair s’acu a cheiliúradh le chéile chomh maith le spraoi a bheith acu trí Ghaeilge!

Ní obair bhreise atá i gceist leis an ócáid seo ach gnáthobair ranga a chur i láthair. Bíonn tacaíocht ar fáil ó fhoireann an RDS i rith an ama agus bronnfar gradam ar gach rang a ghlacann páirt ann.

Táimid lán-sásta tacaíocht a thabhairt don ócáid agus don lá speisialta seo, lá gur féidir le scoileanna lán-Ghaeilge teacht le chéile agus molaimid do gach scoil páirt a ghlacadh ann. Beidh ceardlanna agus siamsaíochtaí éagsúla ar siúl ar an lá. Is cinnte go mbainfidh na páistí agus na múinteoirí an-tairbhe as.

Chun cabhrú le costais taistil a íoc, beidh deontas de €100 ar fáil ón RDS agus €100 eile ó COGG / An Foras Pátrúnachta do gach gaelscoil agus scoil ghaeltachta a bheidh i láthair ar an lá (€200 san iomlán).

Seolfar amach eolas faoi conas an deontas ó COGG / An Foras Pátrúnachta a fháil i mhí Feabhra.

Má bhíonn aon cheist agat faoin ócáid seo, ná bíodh leisce ort dul i dteagmháil le foireann an RDS trí na sonraí teagmhála seo – [email protected]. Beidh siad breá sásta cabhrú leat.

Cláraigh anseo

Cruinniú Poiblí

Tá COGG, Gaeloideachas agus an Foras Pátrúnachta ag eagrú cruinniú poiblí maidir leis an bPróiseas Comharliúcháin chun polasaí a fhorbairt don oideachas lán-Ghaeilge lasmuigh den Ghaeltacht.
Tionólfar an cruinniú poiblí ag 8pm ar an 6 Nollaig (Dé Máirt) in Óstán an Alex, BÁC 2, D02 H678.
Roinnfear tuilleadh eolais ar an bpróiseas ar an oíche ionas go mbeidh an deis ag na scoileanna agus ag na geallsealbhóirí ábhartha go léir a dtuairimí a roinnt ar an gceist thábhachtach seo. Beidh tionchar fadtréimhseach ag an bpolasaí nua seo ar thodhchaí na teanga agus an oideachais lán-Ghaeilge.
Bígí linn! Cláraigh anseo: https://gaeloideachas.ie/cruinniu-poibli/

Draíocht Dara

Leabhar saothair scríofa ag Áine Nic Ghiolla Phádraig, Dr. Máire Nic an Bhaird agus Laoise Ní Chléirigh, Roinn Froebel don Bhun agus Luath Oideachas, Ollscoil Mhá Nuad. Gníomhaíochtaí ranga chun tacú le páistí foghlaim faoi crainn, éin, ainmhithe, feithidí a bhíonn le feiceáil inár gceantar.

Ar fáil anseo.

An Dioplóma Gairmiúil i gCeannaireacht Scoile

Ollscoil Luimnigh - Dioplóma Gairmiúil i gCeannaireacht Scoile

An Dioplóma Gairmiúil i gCeannaireacht Scoile
Sraith Ghaeilge

Céard é an Professional Diploma in School Leadership?

Dioplóma iarchéime i gceannaireacht scoile atá forbartha ag Ollscoil Luimnigh (OL),
Ollscoil na hÉireann, Gaillimh (OÉG) agus an Coláiste Ollscoile, Baile Átha Cliath
(COBÁC). Tá tacaíocht ag an gClár ón Lárionad Ceannaireachta Scoile (CSL).

Níos mó eolais ar fáil anseo.

 

Creidim Ionat

Is feachtas é Creidim Ionat faoi stiúir meantóirí a bheidh á chur i láthair ag láithreoirí Beo ar Éigean ó RTÉ – Áine Ní Bhreisleáin, Sinéad Ní Uallacháin agus Siún Ní Dhuinn. Beidh gach duine acu ag déanamh meantóireachta ar thriúr pearsaí cáiliúla, Michael Fry (fuirseoir), Marty Morrissey (láithreoir agus tráchtaire de chuid RTÉ) agus Marissa Carter (bunaitheoir agus príomhfheidhmeannach Carter Beauty), chun sprioc theanga phearsanta a bhaint amach. Leanfaidh an pobal a n-aistear ar feadh cheithre seachtaine an fheachtais, agus Beo ar Éigean ag cothú muinín ina meantaithe gur féidir leosan freisin roinnt Gaeilge a labhairt.

Ach is féidir leatsa páirt a ghlacadh freisin! Más mian leat a bheith i do chainteoir Gaeilge, seo í do dheis! Aimsigh cainteoir Gaeilge ar na meáin shóisialta nó i do shaol féin a thabharfaidh misneach agus tacaíocht duit mar mheantóir. Mínigh cad é gur mhaith leat a bhaint amach agus aontaigh ar sprioc a bheidh bainte amach roimh dheireadh an fheachtais ar an 11 Samhain 2022.

Níos mó eolais anseo.

Comhdháil ar Riachtanais Speisialta Oideachais 2022

Beidh Comhdháil ar Riachtanais Speisialta Oideachais á reáchtáil ag Gaeloideachas i bpáirt le COGG 2022 in Óstán Pháirc an Mhuilinn Chearr, Co. na hIarmhí, Déardaoin, an 24 Samhain 2022.

Téama

Bláthú – Deiseanna Forbartha, Deiseanna Fáis

An Clár

Beidh réimse leathan cheardlann ar siúl do mhúinteoirí agus príomhoidí bunscoile agus don iar-bhunscoile arís i mbliana le seisiúin chomhthreomhara ar siúl ag an am céanna. I measc na réimsí éagsúla a phléifear, beidh na réimsí thíos agus go leor eile!

Níos mó eolais agus nasc chun clárú ar fáil anseo.

Dáta Breise – Ceardlann Mar a Dearfá i Maigh Eo

Tá an Cheardlann Mar a Déarfá in Óstán na Páirce, An Muileann gCearr ar an 23 Samhain LÁN anois.

Tá spásanna fós ar fáil sa Cheardlann ar an gCéadaoin 30 Samhain, in Óstán Chnoc Raithní, Cathair na Mart, Co. Mhaigh Eo.

  1. Ceardlann lae Dé Céadaoin, an 23 Samhain, in Óstán na Páirce, An Muileann gCearr, Co. na hIarmhí  ó  9.30 – 4 i.n. (LÁN)
  2. Ceardlann Lae Dé Ceadaoin, an 30 Samhain, in Óstán Chnoc Raithní, Cathair na Mart, Co. Mhaigh Eo – (SPÁSANNA FÓS AR FÁIL)

Mar a Déarfá! An Focal Scríofa don Chainteoir Dúchais Gaeilge

Clár céimnithe litearthachta don scoil uilig.

 Is féidir clárú leis an nasc seo:

https://bit.ly/CeardlannMAD