All posts by COGG

Picnic Teidí

Satharn, 24 Iúil, 11:00 – 11:30 i Leabharlann Bhaile Phib

Sa seó beo seo tá amhráin nua-chumtha do pháistí i nGaeilge le Sadhbh Rosenstock óna CD Picnic Teidí. Tabharfar leanaí ar thuras spreagúil ceoil chuig cuid de na háiteanna is fearr leo agus spreagfar leanaí chun canadh agus páirt a ghlacadh. Cuirfear pacáistí dathúcháin saor in aisce ar fáil agus tugtar cuireadh do leanaí an teidí is fearr leo a thabhairt leo.
Oiriúnach do leanaí ó 0 – 6 bliana d’aois agus a dtuismitheoirí.
Cláraigh anseo.

Cúrsaí EPV Ghaelchultúir

An bhfuil tú fós ag smaoineamh faoi na cúrsaí EPV is feiliúnaí duit an samhradh seo? Bí cinnte go gcaitheann tú súil ar an réimse leathan cúrsaí EPV a bhíonn á dtairiscint againne ar ár suíomh ríomhfhoghlama ranganna.com.
Still deciding what EPV courses you’d like to do this summer? Make sure to check out the range of EPV courses we offer on our e-learning website ranganna.com.

Tá réimse leathan cúrsaí EPV á dtairiscint againn agus topaicí ar fáil atá oiriúnach do gach múinteoir bunscoile: cúrsaí a dhíríonn arGhaeilge Phraiticiúil do Mhúinteoirí Bunscoile, agus sainchúrsaí faoi leith a dhíríonn ar thopaicí ar nós Conas an Ghaeilge a Mhúineadh go hÉifeachtach sa Seomra Ranga, Cluichí Cainte don Rang Gaeilge Bunscoile, chomh maith le go leor leor ábhar eile.We offer a wide range of EPV courses with topics to suit every primary school teacher: courses focusing on Practical Irish for Primary School Teachers, as well as specialised programmes focusing on How to Teach Irish Effectively in the Classroom, Communicative Games for Irish Class, to name just a few.

Le cúrsaí EPV Ghaelchultúir is féidir níos mó ná 3 lá EPV a thuilleamh. Má dhéanann tú dhá chúrsa EPV ar ranganna.com linn beidh tú i dteideal 4 lá EPV agus má dhéanann tú trí chúrsa beidh tú i dteideal 5 lá EPV. Ní hamháin sin ach má cheannaíonn tú dhá chúrsa EPV uainn ar ranganna.com, tabharfaimid an tríú ceann duit saor in aisce!
You can earn more than 3 EPV days from our online summer courses. If you complete two EPV courses with us on ranganna.comyou’ll be entitled to 4 EPV days and if you complete three courses, you’ll be entitled to 5 EPV days. That’s not all, if you buy two EPV courses from us on ranganna.com, we will give you the third course free of charge!

Is féidir clárú le haghaidh cúrsaí EPV linn am ar bith idir seo agus deireadh thréimhse an tsamhraidh (20 Lúnasa 2021).
You can register for our courses any time from now until the end of the summer period (20 August 2021).

Cúrsaí EPV | EPV Courses

Acmhainn Múinteoireachta Saor in Aisce

An mbíonn tú ag streachailt leis na forainmneacha réamhfhoclacha a mhíniú do dhaltaí an ranga? Ní leat féin atá tú! Bíonn múinteoirí ó gach contae den tír a rá go bhfuil na forainmneacha réamhfhoclacha ar cheann de na gnéithe is deacra de ghramadach na Gaeilge le foghlaim – agus le múineadh. Is gné lárnach den teanga iad, áfach, agus tá sé ríthábhachtach go mbeidís ar eolas ag foghlaimeoirí chun gur féidir leo cumarsáid éifeachtach a dhéanamh trí Ghaeilge.
Are you struggling to help your students understand the prepositional pronouns? You’re not alone. Teachers around the country have highlighted the prepositional pronouns as one of the most difficult aspects of Irish grammar to learn – and to teach. They are a core part of the language, however, and it is important for learners to familiarise themselves with them to ensure effective communication.

Is féidir leat na forainmneacha réamhfhoclacha a mhúineadh anois i mbealach spraíúil agus éifeachtach leis an gcluiche idirghníomhach, Póstaer Pearsan. Arna fhorbairt ag Gaelchultúr, tugann Póstaer Pearsan tacaíocht do mhúinteoirí na scileanna teanga a thabhairt dá gcuid daltaí leis an dúshlán gramadaí seo a shárú.
Now, with the help of our interactive game Póstaer Pearsan, you can make teaching the prepositional pronouns fun and engaging. Created by Gaelchultúr, Póstaer Pearsan supports teachers in enabling their students to master this complex aspect of Irish grammar.

Leis an nGaeilge a cheiliúradh agus a spreagadh i seomraí ranga timpeall na tíre, tá lúcháir orainn a fhógairt go bhfuilimid ag tabhairt 600 cóip den acmhainn foghlama seo saor in aisce do mhúinteoirí agus do scoileanna.
To celebrate the Irish language and promote its use in classrooms across the country, we’re thrilled to announce that we are giving away 600 complimentary copies of this learning resource to teachers and schools.

Is é €49.95 gnáthphraghas an chluiche ach do thréimhse theoranta beidh an táirge seo go hiomlán saor in aisce!* Le do chóip de Phóstaer Pearsan a fháil ní gá ach cliceáil ar an nasc seo.
This game is worth €49.95 but for a limited time only, we’re giving it away completely free of charge.* To get your complimentary copy of Póstaer Pearson click here.

Ach déan deifir, níl ach 600 cóip den phóstaer ar fáil agus cuirfear deireadh leis an margadh dochreidte seo ar an 11 Meitheamh 2021.
But hurry, there are just 600 copies available, and this incredible offer ends 11 June 2021.

Seolfar amach gach cóip den phóstaer an tseachtain dar tús an 14 Meitheamh 2021.
Complimentary copies of Póstaer Pearsan will be posted the week commencing 14 June 2021. 

*Ní bheidh ach costas an phostais le híoc agat.
*Postage and packing fees apply.

Aip Mhatamaitice ó Academic Fish

Tá aip Mhatamaitice, Academic Fish, ag cruthú leagan Gaeilge den aip. Tá siad ag lorg aischothú ó mhúinteoirí agus ó dhaltaí iar-bhunscoile agus tá deis péire cluasáin Huawei a bhuachaint. Tá gach eolas sa phictiúr atá faoi seo. Déan scanadh ar an gcód QR chun tosú.

Cúla4 ar Scoil – Seachtain 16 agus 17

TÉAMA  –  SIOPADÓIREACHT Seachtain 16  ón Luan 24 go Déardaoin 27 Bealtaine

Seachtain 17 – ón Luan 31 Bealtaine  go Déardaoin 3 Meitheamh 

“Siopadóireacht” téama na coicíse seo ar CÚLA4 AR SCOIL.  Beidh Múinteoir Orla ag féachaint ar na siopaí éagsúla atá in ár mbailte agus in ár gcathracha.  Sa rang ealaíne taispeánfaidh sí dúinn lenár mála siopadóireachta féin a mhaisiú. Déanfaidh múinteoir Orla comparáid idir na bréagáin a bhíodh ag ár seantuismitheoirí fadó agus cuirfidh sí i gcomparáid iad le bréagáin an lae inniu agus casfaidh sí véarsa nó dhó de ‘An Caipín’ dúinn sa rang ceoil. Pléifidh múinteoir Mícheál an aidiacht shealbhach agus léifidh sé scéal faoi na rudaí spéisiúla ar fad atá le fáil i Siopa Lorcáin. Beidh an-spraoi againn le múinteoir Mícheál mar tabharfaidh sé siar sa stair sinn agus beidh An Fóram Rómhánach Ársa á chíoradh agus á scagadh aige. Díreoidh an bheirt múinteoirí ar an ngné ‘Fad’ sna ranganna mata agus go háirithe, ar cheintiméadair agus ar mhilliméadair sna hardranganna agus beimid níos eolaí ar phlaisteach agus ar chúrsaí athchúrsála taréis na ranganna OSPS.

Beidh Cúla4 ar Scoil ar TG4 gach lá ó Luan go Déardaoin ag 10am agus arís ag 4pm  Is féidir breathnú ar na cláracha ar cula4.com nó ar TG4.ie agus tá ceachtanna ar fáil ar youtube Cúla4  

Seinnliosta Ceachtanna: https://bit.ly/2L2qoek

Seinnliosta Míreanna:     https://bit.ly/3rmBxGg

Dioplóma Gairmiúil i gCeannaireacht Scoile

SEISIÚN EOLAIS AR LÍNE – LUAN 10 BEALTAINE – CLÁRAIGH ANSEO.

Tá an  Dioplóma Gairmiúil i gCeannaireacht Scoile (DGCS) dírithe ar dhaoine a bhfuil sé d’uaillmhian acu a bheith ina gceannairí scoile. Cuireadh an clár le chéile chun aghaidh a thabhairt ar an acmhainn cheannaireachta a fhorbairt de réir mar a leag an Roinn Oideachais agus Scileanna amach sa bhliain 2016. Dearadh an clár chun tacú le rannpháirtithe dul chun cinn a dhéanamh ina ngairm trí bhíthin réimse éagsúil taithí foghlama lena n-áirítear:

• Léachtaí: a bheidh á dtabhairt ag léachtóirí mór le rá le hoideachas chomh maith le
foireann de theagascóirí gairmiúla éagsúla

• Meascán maith d’fhoghlaim acadúil agus phraiticiúil lena n-áirítear cuairteanna
ceannaireachta ar scoil nach í scoil an rannpháirtí féin í agus i suíomh nach suíomh
oideachais é.

• Páirt a ghlacadh ar bhonn solúbtha i bhforbairt ghairmiúil a bheidh á seachadadh ar
líne agus in ionaid réigiúnacha ar fud na tíre.

Tá an clár á bhainistiú agus á chomhordú ag Scoil an Oideachais agus Roinn an Léinn
Iarchéime & Ghairmiúil, Ollscoil Luimnigh.

Comhairle na Breataine

Tá Comhairle na Breataine ar lorg físeán gairid ó dhaltaí agus iad a rá cé acu focal is fearr leo i nGaeilge agus an fáth a bhfuil dúil acu ann. I mBéarla/go dátheangach a bheas gach físeán. Is féidir an taifead a dhéanamh ar ghuthán póca agus ní gá eagarthóireacht ar bith a dhéanamh air.

Má tá suim agat tabhairt faoi seo iarraim ort an ghearrthóg a sheoladh chuig naomi.mcateer@britishcouncil.org

An Teastas i Múineadh na Gaeilge d’Fhoghlaimeoirí Fásta – ar líne

Tá áthas ar Lárionad na Gaeilge, Ollscoil Mhá Nuad,  go mbeidh An Teastas i Múineadh na Gaeilge d’Fhoghlaimeoirí Fásta (ar líne) – á thairiscint arís i mí Mheán Fómhair 2021.

Cúrsa páirtaimseartha bliana ar líne a bheidh anseo agus beidh sé oiriúnach dóibh siúd atá ag múineadh na Gaeilge aon áit ar domhan bíodh na ranganna sin á múineadh ar líne agus sa seomra ranga traidisiúnta. Freastalóidh rannpháirtithe an chúrsa ar cheardlanna agus ar chruinnithe ar líne chun tacú leo dul i ngleic leis an ábhar. Beidh 30 uair an chloig cleachtadh teagaisc á dhéanamh ag rannpháirtithe mar chuid den chúrsa chomh maith i suíomh aosoideachais. Beidh deis ag rannpháirtithe an chúrsa a bheith ag obair le meantóir a thabharfaidh cabhair agus aiseolas dóibh maidir lena gcuid teagaisc.

Tá tuilleadh eolais anseo mar gheall ar an gcúrsa agus mar gheall ar an bpróiseas iontrála.