All posts by COGG

Fóram Feasa

 

Fóram Feasa (Comhthionscnamh BOOÉ agus COGG)

Is tionscnamh ceannródaíoch líonraithe agus pobail cleachtais é Fóram Feasa do mhúinteoirí agus ceannairí scoile in iar-bhunscoileanna lán-Ghaeilge. Tá an tionscnamh seo á chur ar fáil go bródúil ag Boird Oideachais agus Oiliúna Éireann agus An Chomhairle um Oideachas Gaeltachta agus Gaelscolaíochta.

Cuirtear fáilte mhór roimh oideachasóirí ó scoileanna Gaeltachta, Gaelcholáistí agus Aonaid lán-Ghaeilge a bheith mar bhall de phobal a labhraíonn an Ghaeilge, a roinneann paisean don teagasc agus don fhoghlaim, agus atá tiomanta do na dúshláin a shárú agus tacú lena chéile.

Tá an sceideal (Téarma 3 2023/2024) ar fáil anseo.

Mar chlabhsúr ar obair na bliana seo agus súil ar aghaidh go 2024/2025, tá sraith ceardlann eagraithe againn mar chuid d’Fhóram Feasa. Nuair a bheidh gach cur i láthair thart, beifear ag soláthar seomraí don phlé sna grúpaí ábhar éagsúla. Tapaidh an deis teacht le chéile don uair dheireannach roimh dheireadh na scoilbhliana!

02/05/24: Deiseanna labhartha a chothú do scoláirí laistigh agus lasmuigh den seomra ranga.

07/05/24: Na bealaí is éifeachtaí le tacú le sainmhúinteoirí iar-bhunscoile teanga a chomhtháthú ina gcuid ábhar.

14/05/24: Cás staidéar ar mhapáil ar sholáthar um ionchuimisiú agus riachtanais breise oideachasúil.

23/05/24: Conas tacú le haistriú rathúil ón mbunscoil go dtí an iarbhunscoil?

Cláraigh anseo.

Ceisteanna: toirdealbhach@cogg.ie gean.gilger@etbi.ie

Téanaimid ort ar an bhféasta foghlama inár dteannta!

  • Is féidir le múinteoirí agus ceannairí scoile clárú uair ar bith don scoilbhliain seo nó do 2024/2025 anseo.
  • Má tá suim agat bheith i do Cheannaire Ábhair líon isteach an foirm seo.

Ceisteanna:

Gean Gilger Gean.Gilger@etbi.ie

Toirdealbhach Ó Lionáird toirdealbhach@cogg.ie

Bleaist Eolaíochta 2024

Lá Mór na nGaelscoileanna / Scoileanna Gaeltachta

Dáta druidte – 15 Nollaig. Cláraigh anseo.

Is clár oideachais neamhiomaíocht do bhunscoileanna é Bleaist Eolaíochta ESB ina bhfiosraíonn an rang iomlán an eolaíocht a bhaineann le ceist shimplí. Cuirtear an obair ranga i láthair ag an ócáid.

Beidh COGG agus An Foras Pátrúnachta, i gcomhpháirt leis an RDS, ag eagrú ‘Lá Mór na nGaelscoileanna / Scoileanna Gaeltachta’ mar chuid den Bhleaist Eolaíochta arís in 2024. Bhí an-rath ar an ócáid sin cheana agus beidh sé ar siúl arís ar an 7 Márta 2024 san RDS. Is deis iontach í seo do pháistí teacht le chéile agus dea-obair s’acu a cheiliúradh le chéile chomh maith le spraoi a bheith acu trí Ghaeilge!

Ní obair bhreise atá i gceist leis an ócáid seo ach gnáthobair ranga a chur i láthair. Bíonn tacaíocht ar fáil ó fhoireann an RDS i rith an ama agus bronnfar gradam ar gach rang a ghlacann páirt ann.

Táimid lán-sásta tacaíocht a thabhairt don ócáid agus don lá speisialta seo, lá gur féidir le scoileanna lán-Ghaeilge teacht le chéile agus molaimid do gach scoil páirt a ghlacadh ann. Beidh ceardlanna agus siamsaíochtaí éagsúla ar siúl ar an lá. Is cinnte go mbainfidh na páistí agus na múinteoirí an-tairbhe as.

Chun cabhrú le costais taistil a íoc, beidh deontas de €100 ar fáil ón RDS agus €100 eile ó COGG / An Foras Pátrúnachta do gach gaelscoil agus scoil ghaeltachta a bheidh i láthair (€200 san iomlán).

Má bhíonn aon cheist agat faoin ócáid seo, ná bíodh leisce ort dul i dteagmháil le foireann an RDS trí na sonraí teagmhála seo – scienceblast@rds.ie. Beidh siad breá sásta cabhrú leat.

 

Bíodh Tuiscint agat ar na Meáin: Ceardlann i mBosca

Litearthacht sna Meáin Dhigiteacha – An tSraith Shóisearach

Acmhainní chun tacú le múinteoirí agus iad ag tabhairt faoin gearrchúrsa Litearthacht sna Meáin Dhigiteacha. Cruthaithe ag an Dr. Ricardo Castellini da Silva ó EDMO i gcomhpháirt le COGG.

Ar fáil anseo.

Tá seimineáir gréasáin ar siúl ar an 23 agus 28 Samhain. Níos mó eolais anseo.

Is féidir teagmháil a dhéanamh leis an Dr. da Silva ag ricardo.castellinidasilva@dcu.ie má tá aon cheist agat.

Tá TG4 ag lorg bhur gcúnamh!

A mhúinteoirí! Tá TG4 ag lorg bhur gcúnamh!  Tá TG4 ag déanamh taighde le cuidiú leo freastal níos fearr a dhéanamh ar scoileanna agus ábhar tacaíochta oideachais a fhorbairt.
Beidh na freagraí úsáideach do TG4 agus iad ag iarraidh áiseanna agus cláracha oideachais a chruthú atá óiriúnach i scoileanna na tíre.
Meastar go dtógfaidh sé 10-12 nóiméad an suirbhé a líonadh.
Bheadh TG4 buíoch as tuairimí s’agaibh féin a roinnt leo.
Is féidir teacht ar an suirbhé scoile ag an nasc seo;

Post: Oifigeach Oideachais don Fhoghlaim Chomhtháite Ábhar agus Teanga (FCÁT) (CLIL)

Oifigeach Oideachais don Fhoghlaim Chomhtháite Ábhar agus Teangacha (FCÁT) (CLIL)

Is mian le COGG Oifigeach Oideachais don FCÁT a earcú le tacú le feidhmeanna COGG de réir Alt 31 den Acht Oideachais (1998).

Gach eolas ar fáil ar www.cogg.ie nó trí ríomhphost a sheoladh chuig: poist@cogg.ie

An dáta druidte: 5.00 i.n. Dé Céadaoin 8 Samhain 2023

Tá an leabhrán eolais ar fáil anseo.

Seachtain na Matamaitice 2023

Tascanna Nua do Mhol Mata
Tá tascanna nua cruthaithe chun tacú le húsáid Mhol Mata insan seomra ranga. Is féidir leat iad a aimsiú anseo.
Tráth na gCeist ar Líne do Rang 5 agus 6
Chun céiliúradh a dhéanamh ar Sheachtain na Mata tá COGG tar éis Tráth na gCeist ar Líne a eagrú do Rang 5 agus 6. Beidh sé ar siúl ar an gCéadaoin 18 Deireadh Fómhair ag 11 r.n.
Fág na leabhair ar lár agus oibrigh le do chairde chun ceisteanna spraíúla Mata a fhreagairt!

Comórtas Náisiúnta SCILEANNA GAIRME 2023 ó SaolOibre agus AIB

Comórtas Náisiúnta SCILEANNA GAIRME 2023 ó SaolOibre agus AIB le tacaíocht ó COGG

An bhfuil tú ag déanamh na hldirbhliana nó na hArdteiste?

Inis duinn faoi na scileanna Gairme a d’aimsigh tú i rith do chuid taithí oibre agus féadfaidh tú duaiseanna iontacha a bhuachan, ina measc ríomhairí gluine MacBook Air, Camera GoPro agus 1,000 do do scoil.
Baineann an comórtas iontach seo le do chuid taithí Oibre agus tugann sé luach saothair do thaighde ghairme. Tabharfaidh sé deis duit macnamh a dhéanamh ar na scileanna gairme a d’fhorbair tú agus a thaispeáint conas a d’fhéadhfadh na scileanna seo dul chun tairbhe duit i do ghairm amach anseo.

1ú duais – MacBook Air & €1,000 don scoil.

Glacaimid le hiontrálacha vlog anois freisin.

Spriocdháta: 20ú Aibreán 2023

Le cur isteach air, déan teagmhail le do Chomhordaitheoir san Idirbhliain, san Ardteist Fheidhmeach nó i nGairmchlár na hArdteiste nó le do Threoirchomhairleoir nó tabhair cuairt anseo lé tuilleadh sonraí a fháil.

Sonraí Iomlána