All posts by COGG

Fóram Feasa

Fóram Feasa (Comhthionscnamh BOOÉ agus COGG)

Is tionscnamh ceannródaíoch líonraithe agus pobail cleachtais é Fóram Feasa do mhúinteoirí agus ceannairí scoile in iar-bhunscoileanna lán-Ghaeilge. Tá an tionscnamh seo á chur ar fáil go bródúil ag Boird Oideachais agus Oiliúna Éireann agus An Chomhairle um Oideachas Gaeltachta agus Gaelscolaíochta.

Cuirtear fáilte mhór roimh oideachasóirí ó scoileanna Gaeltachta, Gaelcholáistí agus Aonaid lán-Ghaeilge a bheith mar bhall de phobal a labhraíonn an Ghaeilge, a roinneann paisean don teagasc agus don fhoghlaim, agus atá tiomanta do na dúshláin a shárú agus tacú lena chéile.

Tá an sceideal ar fáil anseo.

Téanaimid ort ar an bhféasta foghlama inár dteannta!

Ceisteanna:

Gean Gilger Gean.Gilger@etbi.ie

Toirdealbhach Ó Lionáird toirdealbhach@cogg.ie

Bíodh Tuiscint agat ar na Meáin: Ceardlann i mBosca

Litearthacht sna Meáin Dhigiteacha – An tSraith Shóisearach

Acmhainní chun tacú le múinteoirí agus iad ag tabhairt faoin gearrchúrsa Litearthacht sna Meáin Dhigiteacha. Cruthaithe ag an Dr. Ricardo Castellini da Silva ó EDMO i gcomhpháirt le COGG.

Ar fáil anseo.

Tá seimineáir gréasáin ar siúl ar an 23 agus 28 Samhain. Níos mó eolais anseo.

Is féidir teagmháil a dhéanamh leis an Dr. da Silva ag ricardo.castellinidasilva@dcu.ie má tá aon cheist agat.

Bleaist Eolaíochta 2024

Lá Mór na nGaelscoileanna / Scoileanna Gaeltachta

Dáta druidte – 15 Nollaig. Cláraigh anseo.

Is clár oideachais neamhiomaíocht do bhunscoileanna é Bleaist Eolaíochta ESB ina bhfiosraíonn an rang iomlán an eolaíocht a bhaineann le ceist shimplí. Cuirtear an obair ranga i láthair ag an ócáid.

Beidh COGG agus An Foras Pátrúnachta, i gcomhpháirt leis an RDS, ag eagrú ‘Lá Mór na nGaelscoileanna / Scoileanna Gaeltachta’ mar chuid den Bhleaist Eolaíochta arís in 2024. Bhí an-rath ar an ócáid sin cheana agus beidh sé ar siúl arís ar an 7 Márta 2024 san RDS. Is deis iontach í seo do pháistí teacht le chéile agus dea-obair s’acu a cheiliúradh le chéile chomh maith le spraoi a bheith acu trí Ghaeilge!

Ní obair bhreise atá i gceist leis an ócáid seo ach gnáthobair ranga a chur i láthair. Bíonn tacaíocht ar fáil ó fhoireann an RDS i rith an ama agus bronnfar gradam ar gach rang a ghlacann páirt ann.

Táimid lán-sásta tacaíocht a thabhairt don ócáid agus don lá speisialta seo, lá gur féidir le scoileanna lán-Ghaeilge teacht le chéile agus molaimid do gach scoil páirt a ghlacadh ann. Beidh ceardlanna agus siamsaíochtaí éagsúla ar siúl ar an lá. Is cinnte go mbainfidh na páistí agus na múinteoirí an-tairbhe as.

Chun cabhrú le costais taistil a íoc, beidh deontas de €100 ar fáil ón RDS agus €100 eile ó COGG / An Foras Pátrúnachta do gach gaelscoil agus scoil ghaeltachta a bheidh i láthair (€200 san iomlán).

Má bhíonn aon cheist agat faoin ócáid seo, ná bíodh leisce ort dul i dteagmháil le foireann an RDS trí na sonraí teagmhála seo – scienceblast@rds.ie. Beidh siad breá sásta cabhrú leat.

TG4 ar looking for your help!

Teachers! TG4 are looking for your help! TG4 are doing research to help them, better serve schools and to develop educational support materials.
The answers will be useful for TG4 as they develop resources and educational programmes that are suitable in schools across the country.
The survey takes roughly 10-12 minutes to fill.
TG4 would be very grateful if you could share your opinions with them.
The survey is available to fill at the below link:

Post: Oifigeach Oideachais don Fhoghlaim Chomhtháite Ábhar agus Teanga (FCÁT) (CLIL)

Oifigeach Oideachais don Fhoghlaim Chomhtháite Ábhar agus Teangacha (FCÁT) (CLIL)

Is mian le COGG Oifigeach Oideachais don FCÁT a earcú le tacú le feidhmeanna COGG de réir Alt 31 den Acht Oideachais (1998).

Gach eolas ar fáil ar www.cogg.ie nó trí ríomhphost a sheoladh chuig: poist@cogg.ie

An dáta druidte: 5.00 i.n. Dé Céadaoin 8 Samhain 2023

Tá an leabhrán eolais ar fáil anseo.

Maths Week 2023

New tasks for Mhol Mata
New tasks have been created to support the usae of Mol Mata in the classroom. You can find them  here.
Online quiz for Rang 5 and Rang 6
To celebrate Maths Week COGG have organised an online Quiz for Rang 5 and Rang 6. The quiz will be held on Wednesday 18th October at 11am.
Leave the books aside and work with your friends to answer these fun math questions!

Seoladh Aistear Ama

Aistear Ama

Seoladh acmhainn úrnua staire do shonraíocht na sraithe sóisearaí

ar an 17 Deireadh Fómhair

ar a 5 i.n

i gColáiste na hOllscoile, Corcaigh.

 Is cúis mhór áthais do COGG an acmhainn úrnua staire seo a sheoladh i gcomhar le hIonad na Gaeilge Labhartha, Coláiste na hOllscoile, Corcaigh.

Tá an téacsleabhar scríofa ag Edel Ní Loingsigh, múinteoir staire i nGaelcholáiste Charraig Uí Leighin. Seolfaidh an tUasal Seán Ó Broin, Ionad na Gaeilge Labhartha, Aistear Ama go hoifigiúil i seomra caidrimh na foirne.

Tá COGG ag foilsiú an téacsleabhair agus á chur ar fáil saor in aisce do scoláirí na chéad bhliana i ngach iar-bhunscoil Ghaeltachta agus lán-Ghaeilge sa tír ó thús na scoilbhliana seo.

Ag an ócáid, labhróidh an tOllamh Pádraig Ó Macháin, Roinn na Nua-Ghaeilge,  ar fhorbairt an Ghaeloideachais agus ar chothú na dtacaíochtaí oiliúna i gCorcaigh.

Beidh fáilte mhór romhaibh go léir, roimh bhur scoláirí agus bhur gcuid mac léinn staire agus ábhair oidí.  Beidh ceol agus sólaistí ar fáil do chách!

Ag súil go mór le bualadh libh ar an 17 Deireadh Fómhair. RSVP chuig aoife@cogg.ie.

Leagan digiteach ar fáil anseo.