Cartlann Catagóir: Nuacht ó COGG

An Teastas i Múineadh na Gaeilge d’Fhoghlaimeoirí Fásta – ar líne

Tá áthas ar Lárionad na Gaeilge, Ollscoil Mhá Nuad,  go mbeidh An Teastas i Múineadh na Gaeilge d’Fhoghlaimeoirí Fásta (ar líne) – á thairiscint arís i mí Mheán Fómhair 2021.

Cúrsa páirtaimseartha bliana ar líne a bheidh anseo agus beidh sé oiriúnach dóibh siúd atá ag múineadh na Gaeilge aon áit ar domhan bíodh na ranganna sin á múineadh ar líne agus sa seomra ranga traidisiúnta. Freastalóidh rannpháirtithe an chúrsa ar cheardlanna agus ar chruinnithe ar líne chun tacú leo dul i ngleic leis an ábhar. Beidh 30 uair an chloig cleachtadh teagaisc á dhéanamh ag rannpháirtithe mar chuid den chúrsa chomh maith i suíomh aosoideachais. Beidh deis ag rannpháirtithe an chúrsa a bheith ag obair le meantóir a thabharfaidh cabhair agus aiseolas dóibh maidir lena gcuid teagaisc.

Tá tuilleadh eolais anseo mar gheall ar an gcúrsa agus mar gheall ar an bpróiseas iontrála.

Gaelgram: Seoladh Oifigiúil 21 Aibreán

Gaeilge a Scríobh Gan Stró – Ócáid Ar Líne

GaelGram: Seoladh Oifigiúil

Dé Céadaoin, 21 Aibréan – 16:00

Tar éis duit freastal ar an ócáid ar líne seo, beidh tú in ann scríobh i nGaeilge le níos mó muiníne. Roinnfidh Diarmaid Mac Mathúna, bunaitheoir Cruinneog agus GaelGram, chomh maith le haíonna speisialta, leideanna agus teicnící úsáideacha gur féidir leat a úsáid láithreach.

 

Racáil sa Rang


Tá Racáil sa Rang Commissiúnaithe ag An Chomhairle um Oideachas Gaeltachta & Gaelscolaíochta ar fail anseo.

Le teacht i dtír ar an gcaoi nach féidir le páistí a bheith i láthair ag léirithe beo le linn 2020, chruthaigh Branar i gcomhar le hIonad Ealaíne an Linenhall agus Amharclann Crann Teile togra ceoil den scoth do pháistí ó Naíonáin Bheaga do Rang a Dó.

Is togra píolótach ilardán é Racáil sa Rang a thugann an ceol ó léiriú iomráiteach de chuid Branar, Rockin’ Rhymes, isteach i seomraí ranga ar fud na tíre. Tá beocht chroíúil curtha againn i gcuid de na rainn is cáiliúla do pháistí (agus cuid eile nach mbeidh cloiste agaibh!) le cúigear ceoltóirí iontacha.

Bhain muid casadh nua as cuid de na foinn agus na focail ach ná bíodh imní ort, aithneoidh tú na rainn is fearr leat gan aon fhadhb!

Tugann Racáil sa Rang deis do pháistí agus do mhúinteoirí taitneamh a bhaint as amhráin an tseó agus iniúchadh a dhéanamh orthu, le foghlaim faoi dhéantús agus faoi dhomhan an cheoil.

Táimid ag súil go spreagfaidh an togra seo páistí a Racáil sa Rang féin a chumadh agus iad féin a chur in iúl trí thograí cruthaitheacha eile bunaithe ar amhráin an albaim seo.

Is le Branar Drámaíochta CGL na cearta ar fad maidir leis an ceol seo.

An t-eagrán is deireanaí de ‘Cuaille’, iris Ghaeilge CLG, ar fáil anois.

Tá Cú agus Cuaille ar ais arís! Ar fáil anseo. San eagrán is deireanaí seo d’iris ar líne Ghaeilge Chumann Lúthchleas tá:

Teachtaireacht ó Uachtarán Chumann Lúthchleas, Labhrás Mac Cárthaigh

2 x ‘Ár gCluichí, Ár Laochra’

Podchraoladh le Declan Hannon agus le Robbie McDaid

Eolas faoin gcéad bhabhta eile de chiste deontais Fhondúireacht Sheosaimh Mhic Dhonncha

Cluichí Ceannais na hÉireann 1999 le hagallaimh ó Mhaidhc Ó Méalóid agus ó Sheán Óg Ó hAilpín

Crosfhocal

Cuardach Focal

10 gCeist CLG Ort

Na Contaetha agus go leor leor.

Tá Cuaille feiliúnach dóibh siúd ar bheagán Gaeilge agus dóibh siúd a bhfuil Gaeilge líofa acu araon. Chomh maith leis sin, tá ailt ann atá feiliúnach do lucht bunscoile agus do lucht meánscoile.

Cumann Litearachta na hÉireann – 45ú Comhdháil Bhliantúil


Fáiltíonn Cumann Litearthachta na hÉireann roimh thograí le haghaidh an 45ú comhdháil idirnaisiúnta a bheidh ar siúl in Institiúid Oideachais Marino, BÁC ar an 12ú /13ú Samhain 2021. Fáiltítear roimh thograí a bhaineann le cleachtas/taighde sa litearthacht i ngach earnáil den chóras oideachais.

Spriocdháta le haghaidh tograí: 25ú Meitheamh 2021

Leagan amach na seisiún: Paipéar 30 nóiméad nó ceardlann 60 noiméad

Leagan amach na dtograí : Achoimre 150-300 focal le seoladh isteach ar líne ag an nasc seo a leanas: https://bit.ly/31pStAG
Ag brath ar shrianta na pandéime COVID-19 ag an am, réachtálfar an chomhdháil ar líne, más gá.
Chun tuilleadh eolais a fháil tabhair cuairt ar an
nasc seo.

Gradaim Chúnamh Éireann, ár nDomhan, 2021

Is é ‘Comhpháirtíocht ar son na Spriocanna’ téama Ghradaim Chúnamh Éireann, ár nDomhan, 2021 agus tugtar cuireadh do mhúinteoirí agus do dhaltaí bunscoile foghlaim faoi obair Chúnamh Éireann i gcomhpháirtíocht le breis is 130 tír chun cabhrú le dul chun cinn a dhéanamh ar na Spriocanna Domhanda um Fhorbairt Inbhuanaithe de chuid na Náisiún Aontaithe.

Cuirtear na rudaí seo a leanas ar fáil chun cabhrú le scoileanna agus teaghlaigh:

  • Acmhainní do leanaí, mar shampla an iris 12 leathanach do dhaltaí a bhfuil an-tóir uirthi
  • Ceithre cinn de cheachtanna atá réidh le húsáid sa seomra ranga, atá nasctha leis an gcuraclam, agus ar féidir iad a chur in oiriúint don rang
  • Ábhair chianfhoghlama agus ábhar don fhoghlaim sa bhaile do mhúinteoirí agus do thuismitheoirí/chaomhnóirí
  • Láithreán gréasáin atá éasca le húsáid, ar a bhfuil faisnéis agus gníomhaíochtaí eile

I mbliana, iarrtar ar dhaltaí saothar (nó saothair!) a chur isteach do Gníomhaithe Spriocanna Domhanda, ár n‑irisí ar líne a bhíonn á scríobh ag leanaí do leanaí.  Foilsíodh eagrán a haon de Gníomhaithe Spriocanna Domhanda i mí Feabhra 2021 agus tá sé lán le saothair den chéad scoth, lena n‑áirítear físeáin ghearra, dánta, pictiúir, crosfhocail agus cuardaigh focal (féach https://www.ourworldirishaidawards.ie/global-goal-getters/ ).

 

Is féidir saothair a chur isteach le haghaidh eagrán a dó agus a trí de Gníomhaithe Spriocanna Domhanda go dtí deireadh mhí Aibreáin 2021.

Tá tuilleadh sonraí maidir le saothair a chur isteach le fáil ar www.ourworldirishaidawards.ie

 

Scéim Chónaithe Ghaeilge do Mhic Léinn

Taithí saoil faoi leith is ea mion-Ghaeltacht UCD, a bunaíodh sa bhliain 2000. Bíonn deis ag mic léinn de chuid réimsí éagsúla léinn maireachtáil agus obair le chéile as Gaeilge. Cuireann siad faobhar ar a gcuid buanna faoi leith trí mheascán mór imeachtaí cultúrtha agus sóisialta. Tairiscíonn Gaeltacht UCD 24 scoláireacht do mhic léinn atá líofa sa Ghaeilge agus a dteastaíonn uathu í a chur ar aghaidh le tograí nua. Níos mó eolais anseo.

1 2 3 4 9