Comhdháil 2023


Comhdháil do Phríomhoidí, do Phríomhoidí Tánaisteacha agus do Mhúinteoirí i
bhfeighil ar Aonaid a fheidhmíonn in iar-bhunscoileanna Gaeltachta agus i
nGaelcholáistí in Óstán na Páirce, Muileann gCearr, Déardaoin, an 20 Aibreán
2023.

“Ceannaireacht, comhoibriú agus cumarsáid”

Tá an chomhdháil seo á heagrú ag an gComhairle um Oideachas Gaeltachta &
Gaelscolaíochta (COGG) i gcomhar leis na seirbhísí taca oideachais thuasluaite.
Is ré chinniúnach é seo do na hiar-bhunscoileanna T1 agus ba chóir an deis a thapú anois tacú lena chéile mar earnáil chun dea-chleachtais a roinnt agus deiseanna líonraithe a fhorbairt.

Mar threoir, tá sé i gceist i measc ábhair eile scagadh a dhéanamh ar na topaicí seo a leanas:

1. Scéim Aitheantais Scoileanna Gaeltachta: Moltaí chun tacú le hIar-bhunscoileanna T1

2. Polasaí Gaeilge don Oideachas Lán-Ghaeilge

3. Gaeilge labhartha na scoláirí: dea-chleachtais & dúshláin

4. Cur chuige an tumoideachais i scoileanna T1

Is féidir clárú anseo.

Beidh an lóistín agus an bia maoinithe ag COGG.

 Seol ríomhphost chuig comhdhail@cogg.ie má tá aon cheist agat.

Táimid ag súil go mór le bheith ag obair libh ar an lá.

Is féidir clár na comhdhála a fháil anseo.