Uisce


Cad é an AE? | An tAontas Eorpach | Topaicí | Na hInstitiúidí | Gníomhaíochtaí |

Cad é an bealach is fearr chun ár soláthar uisce ghlain a chosaint?

If Water could speak ó Emakina/Motion nó Vimeo
Drought_230

Tá uisce ar cheann de na hacmhainní is luachmhaire ar domhan. Cosúil le cosaint aibhneacha, lochanna agus farraigí, tá ríthábhacht ag baint le fáil a bheith ar uisce ghlain óil.

Le blianta beaga anuas, bhí fadhbanna le truailliú uisce de bharr an tionscail agus na talmhaíochta. Tá fadhb freisin a bhaineann le ganntanas uisce agus le diomailt uisce, chomh maith leis an riosca tuilte. Is féidir le gnáthóga uisce don fhiadhúlra a bheith i mbaol freisin.

Aithnítear tábhacht an uisce, is cuma cén sórt uisce atá i gceist, agus rinneadh bearta chun ár soláthar uisce a chosaint, damáiste a chosc agus úsáid níos inbhuanaithe a thabhairt isteach.

Áirítear ann rialacha maidir le caomhnú agus caighdeáin chailíochta, agus aire níos fearr a thabhairt dár bhfarraigí, dár lochanna agus dár n-aibhneacha.


Ganntanas

Le blianta beaga anuas, bhí fadhbanna le ganntanas uisce. Go ginearálta, is fadhb fhadtéarmach é ganntanas uisce agus tarlaíonn sé i gceantair ina mbíonn ganntanas ginearálta leanúnach uisce.

I gcodanna níos teo den Eoraip, tá fadhb leanúnach le ganntanas uisce. Mar sin féin, is féidir triomaigh a bheith ann ó am go chéile i gcodanna eile ina mbíonn go leor uisce de ghnáth.

Uaireanta, is féidir le triomach a bheith ina chúis le ganntanas, ach tagann sé chun cinn go minic nuair a úsáideann pobail mhóra méideanna uisce atá níos mó ná an méid a úsáideann siad de ghnáth. Is é seo an fáth go gcuirtear cosc ar theaghlaigh píobáin sholúbtha a úsáid chun uisce a chur ar a gcuid gairdíní, mar shampla.

Féach anseo le haghaidh tuilleadh faisnéise maidir leis an dóigh a n-úsáidtear uisce

Triomach

Is staid shealadach í seo de ghnáth. Tarlaíonn triomach go minic nuair a bhíonn beagán baistí ar feadh tréimhse fhada ama. Is féidir leis damáiste a dhéanamh do bharra agus beostoc a mharú. Is féidir leis saol an duine a chur i mbaol freisin.

Féach anseo le haghaidh naisc chuig an bhFaireachlann Eorpach um Thriomach

Má mhaireann an triomach ar feadh tréimhse atá fada go leor, is féidir leis a bheith ina chúis le fású ar réimsí móra talún a úsáideadh uair amháin le haghaidh bia a tháirgeadh. Tarlaíonn sé seo nuair a éiríonn an talamh ró-thirim agus nuair a chailltear barrithir. Sna cásanna seo, is féidir nach mbeidh an talamh maith go leor le gur féidir le plandaí fás uirthi arís.

Féach anseo le haghaidh léarscáile de cheantair san AE atá i mbaol fásaithe

I gceantair ina bhfuil ganntanais thromchúiseacha uisce inólta, is é réiteach amháin air seo ná plandaí díshalannaithe a úsáid. Tiontaíonn na háiseanna seo sáile ina uisce óil. Mar sin féin, tá siad seo conspóideach mar go bhfuil siad costasach a reáchtáil agus go n-úsáideann siad a lán fuinnimh. Dá bhrí sin, níl siad an-chairdiúil don chomhshaol. Scaoiltear sáile tiubhaithe ag deireadh an phróisis mar fhotháirge, rud a bhfuil tionchar aige ar an gcomhshaol freisin.

TuilteFlooding230

Le blianta beaga anuas, bhí tuilte níos minice agus níos measa ná mar is gnách. Tá an méid níos mó de bháisteach freagrach as cuid de seo, ach tá cúiseanna eile leo freisin. Bíonn sé ag éirí níos fliche sa Samhradh i gcodanna áirithe den Eoraip agus déanann sé seo an-dochar do bharra.

Uaireanta, bhí báisteach mhéadaithe ina cúis le tuilte móra agus le tulcaí. I mí Lúnasa 2004, bhí tulca gan choinne ina chúis le damáiste tromchúiseach i mbaile beag i gCorn na Breataine ar a dtugtar Bocastle Bocastle

Mar gheall ar an méid mór tógála a rinneadh, go háirithe de réir mar a leathnaíonn cathracha agus bailte, tá líon níos mó de cheantair atá clúdaithe le coincréit agus tá líon níos lú de cheantair ithreach oscailte ar féidir leo an t-uisce a ionsú. Tógadh cosaintí in aghaidh tuilte in áiteanna áirithe. Mar sin féin, uaireanta ní dhéanann siad seo ach an fhadhb a bhogadh le sruth mar fhothoradh neamhbheartaithe.

Féach anseo le haghaidh tuilleadh faisnéise faoi thionchar na dtuilte

Rioscaí Tuilte a ChomhracUSAR230

Ní mór do gach tír san AE pleananna a bheith acu chun tuilte a bhainistiú agus chun gníomh a ghlacadh le hiad a chosc más féidir.

Pleananna Bainistíochta Riosca Tuilte

Ní mór do gach tír san AE pleananna a bheith acu chun tuilte a bhainistiú agus chun gníomh a ghlacadh le hiad a chosc más féidir.  Ní mór do thíortha léarscáileanna riosca tuilte a tháirgeadh faoi 2012 agus Pleananna Bainistíochta Riosca Tuilte a bheith ullamh acu faoi 2015 chun cosaint a chur ar fáil agus chun a bheith ullmhaithe. Beidh fáil ag an bpobal ar an bhfaisnéis seo.  Tá na rialacha seo sa Treoir Tuilte.

Faisnéis maidir leis an Treoir Tuilte ón AE an 26 Samhain 2007

Clár an AE um Ghníomh Tuilte

Áirítear leis seo cosc agus cosaint. Gné riachtanach de seo ná a bheith ar an eolas faoi cheantair ina dtarlaíonn tuilte go minic agus tógáil orthu a sheachaint. Ba chóir cosaintí in aghaidh tuilte a thógáil, agus ba chóir gníomhartha a sheachaint a d’fhágfadh sé go mbeadh sé níos dóichí tuilte a bheith ann. Tá pleananna éigeandála agus tarrthála le cur san áireamh freisin, mar aon le daoine a ullmhú i gcás tuilte. Ba chóir pleananna a bheith i bhfeidhm freisin le haghaidh téarnaimh tar éis tuilte.

Faisnéis maidir le bainistíocht riosca tuilte

 


Ag Caomhnú Uisce

tapdrip_230_cjf

Tá costas mór a bhaineann le huisce glan óil a tháirgeadh. Ní mór é a bhailiú, a stóráil, a ghlanadh agus a sheachadadh d’úsáideoirí. I measc na gcostas seo, tá an costas a bhaineann leis an uisce a scagadh agus a steiriliú chun é a ullmhú d’úsáid teaghlaigh mar uisce óil, an costas a bhaineann le píopaí uisce a sholáthar agus a chothabháil agus an costas a bhaineann le taiscumair a reáchtáil. Is é ceann de na bealaí is éifeachtaí chun uisce glan luachmhar a chaomhnú ná é a úsáid ar bhealach níos éifeachtúla

Is an-simplí atá roinnt réiteach ar ghanntanas uisce. In áiteanna inar aimsíodh píopaí uisce a bhí ag sceitheadh, tá siad seo á ndeisiú mar go raibh cuid mhór uisce glan á chailleadh idir an taiscumar agus teaghlaigh. Is féidir le teaghlaigh uisce báistí a bhailiú chun é a úsáid i ngairdíní, nó is féidir leo leas a bhaint as uisce athchúrsáilte nó ‘uisce liath’ ó úsáid sa bhaile. Usáidtear uisce go minic sa tsláintíocht agus is é smaoineamh amháin atá á imscrúdú ná leithris a athdhearadh ionas nach mbeidh uisce ag teastáil uathu (an leithreas múirínithe, mar shampla).

Muirir Uisce

Bealach amháin chun diomailt a laghdú ná uisce a dhéanamh níos costasaí. Is é an smaoineamh taobh thiar de seo ná go spreagfaidh sé seo úsáid níos éifeachtúla. Tá daoine i bhfad níos cúramaí gan uisce a chur amú anois in áiteanna inar tugadh méadair agus muirir isteach.

Modh amháin chun é seo a dhéanamh ná méadrú agus muirir uisce a thabhairt isteach. Tugtar méadair isteach chun tomhas a dhéanamh ar an méid uisce atá á úsáid ag teaghlach nó ag siopa nó ag monarcha, mar shampla. Ina dhiaidh sin, íocfaidh úsáideoirí as an méid uisce a úsáideann siad. Is é an smaoineamh taobh thiar de seo ná más rud é go bhfuil úsáideoirí ag iarraidh costas a gcuid bille uisce a laghdú, úsáidfidh siad uisce ar bhealach níos cúramaí, seachnóidh siad diomailt agus úsáidfidh siad méid níos mó d’uisce athchúrsáilte. Ba chóir go spreagfadh sé seo caomhnú uisce níos fearr.

Is riail í anois go ngearrann tíortha an AE muirear ar uisce, ach ní mór na muirir a bheith inacmhainne, áfach. Tá na rialacha seo san áireamh sa Chreat-Treoir Uisce.

Féach anseo le haghaidh tuilleadh faisnéise faoi mhuirir uisce

I measc bealaí eile chun a bheith níos éifeachtúla, tá athrú ar iompar daoine. I measc na nithe a d’fhéadfadh a bheith i gceist leis seo ná a chinntiú nach sceitheann sconnaí nó a chinntiú nach bhfuil sconnaí ag sileadh, nó cithfholcadh, seachas folcadh, a ghlacadh. Ag roinnt cithfholcadáin nua-aimseartha, tá ceann cithfholctha a mheascann an t-uisce le hocsaigin, agus úsáideann siad méid níos lú d’uisce, nó is féidir bloc a chur sa sistéal leithris chun laghdú a dhéanamh ar an méid uisce a úsáidtear i ngach sruthlú.

An Talmhaíocht

Tá uisce riachtanach don talmhaíocht agus tógann sé tríú cuid den uisce ar fad a úsáidtear san Eoraip

In áiteanna ina bhfuil easpa uisce, tá uisciú cliste á thabhairt isteach chun laghdú a dhéanamh ar dhiomailt. Sna codanna teo i ndeisceart na hEorpa, úsáidtear 80% d’uisce a úsáidtear sa talmhaíocht chun uisciú a chur ar fáil. Cinntíonn teicnící nua uiscithe go dtéann uisce chuig na háiteanna ina bhfuil sé de dhíth agus laghdaíonn siad dramhaíl, mar shampla, aistriú ó úsáid claiseanna atá tochailte i ngort go córas sileáin ina seachadtar uisce go díreach chuig fréamhacha gach planda trí phíobán. Tugtar oiliúint sna smaointe nua seo d’fheirmeoirí freisin.

Tá ag éirí le húsáid uisce léith athchúrsáilte chun críocha na talmhaíochta freisin. Glantar fuíolluisce sula n-úsáidtear é. In Gran Canaria, tagann 20% den uisce a úsáidtear ó fhuíolluisce cóireáilte. Fágann sé seo go n-úsáidtear méid níos lú d’fhionnuisce agus, dá bhrí sin, go mbíonn sé ar fáil le haghaidh an dúlra nó le haghaidh uisce óil.

Uisce don talmhaíocht – uisciú cliste agus uisce liath a úsáid

Tá cineálacha nua barr atá frithsheasmhach in aghaidh triomaigh á bhforbairt nó tá cineál éagsúil síl á roghnú. Trí bharra a chur ag am éagsúil den bhliain, is féidir laghdú a dhéanamh ar an méid uisce atá ag teastáil freisin.


Truailliú Uiscetiderubbish

Tá tábhacht ag baint le huisce maidir le háineas agus le spóirt éagsúla freisin. Snámhann cuid mhór daoine san Eoraip i bhfarraigí agus i lochanna, nó úsáideann siad aibhneacha agus canálacha le haghaidh spóirt agus áineasa. Dá bhrí sin, coisceann truailliú uisce daoine ar na háiseanna seo a úsáid.

Go dtí le gairid, bhí fadhb ar leith le truailliú aibhneacha agus lochanna. Bhí rith ceimiceán ó úsáid talmhaíochta agus doirtí tionsclaíocha de chineálacha éagsúla ábhair thocsainigh ina gcúis leis seo. Mar gheall air seo, rinneadh damáiste tromchúiseach do na huiscebhealaí, agus maraíodh iasc de dheasca sin go minic. Uaireanta, thógfadh sé blianta sula dtéarnódh abhainn nó loch; bhí gá le stoic nua éisc a thabhairt isteach go saorga go minic.

Ba é ceann de na cúiseanna is mó leis an bhfadhb seo ná go raibh na níotráití a úsáideadh i leasachán á mbaint as an ithir agus á gcur isteach sna haibhneacha. Úsáideadh níotráití mar leasachán sa talmhaíocht, ach bhí sé seo ina chúis le héilliú screamhuisce agus aibhneacha, rud a rinne díobháil d’iasc.

Tá éilliú aibhneacha de bharr úsáid níotráití ina chúis le fadhb ar a dtugtar ‘eotrófú’. Tarlaíonn eatrófú nuair a bhíonn an iomarca cothaithigh phlandaí sa chóras uisce. Mar gheall air seo, bíonn ardú i bhfás fiailí agus algaí, agus nuair a fhaigheann siad seo bás agus nuair a dhianscaoileann siad, laghdaítear an méid ocsaigine san uisce agus déantar díobháil d’uisce.

Is féidir le gach ceann de na nithe seo damáiste a dhéanamh don fhiadhúlra, laghdú a dhéanamh ar an méid uisce ghlain atá ar fáil le húsáid an duine agus is féidir leo difear a dhéanamh freisin do thionscail áitiúla iascaireachta.

Rialuithe cáilíochtaamenity_sitting_230_cjf

Tugadh cuid mhór caighdeán isteach chun caighdeán an uisce a úsáidimid a ardú. Cinntíonn siad seo go bhfuil uisce sábháilte agus glan. Tá rialacha i bhfeidhm chun na caighdeáin a choinneáil ard i gcomhair uisce snámha agus uisce óil, i gcomhair cóireáil séarachais agus i gcomhair cosanta ó cheimiceáin, níotráití go háirithe.

Uisce Snámha

Tá uisce snámha á chosaint ag an AE le fada an lá. Tá snámh san fharraige agus sna haibhneacha agus sna lochanna mar chuid de stíleanna maireachtála na hEorpa leis na céadta bliain anuas. Cinntíonn na rialacha seo go mbeidh uisce glan cibé áit a dtéann daoine ag snámh de ghnáth chun a gcuid sláinte agus chun úsáid taitneamhachta na gceantar seo araon a chosaint. Is féidir leis na ceantair seo a bheith ina n-áiteanna a chuaigh daoine ag snámh go traidisiúnta riamh, seachas a bheith ina n-áiteanna oifigiúla amháin.

Tugadh an chéad Treoir um Uisce Snámha ón AE isteach i 1975, ach tugadh cothrom le dáta í le leagan nua i 2006.

Féach anseo le haghaidh tuilleadh faisnéise maidir leis an Treoir um Uisce Snámha ón AE

amenity swiminsea230 cjf

An Brat Gorm

Tá sé an-tábhachtach a chinntiú go gcomhlíontar caighdeáin. Má tá trá glan go leor, bronnfar Brat Gorm air. Tá éileamh ar an aitheantas seo in áiteanna atá ag iarraidh turasóirí a mhealladh, mar go dtaispeánann sé go bhfuil an t-uisce agus na tránna glan agus oiriúnach do shnámhóirí.

Gach bliain, tuairiscíonn an AE ar chaighdeán na dtránna san AE – Féach anseo le haghaidh na dtorthaí

Agus féach anseo le haghaidh léarscáil idirghníomhach ar staid na nUiscí Snámha ar fud an AE – (d’fhéadfadh sé roinnt ama a thógáil le lódáil).

Uisce óil

Is é ceann de na gníomhaíochtaí is tábhachtaí ná a chinntiú go bhfuil uisce sábháilte le hól. Dá bhrí sin, tá cuid mhór rialuithe sábháilteachta agus cáilíochta nach mór a leanúint. Cuirtear caighdeáin i bhfeidhm go cúramach chun daoine atá ag úsáid an uisce a chosaint. Tá sé tábhachtach freisin uisce óil a thástáil. Leagtar síos caighdeáin maidir leis an méid ábhair sholadaigh nó miocrób soladach atá ceadaithe. Ní mór an t-uisce a thástáil ar bhonn rialta agus ní mór caighdeáin arda a chothabháil. Má tá aon titim ó thaobh an chaighdeáin de, ní mór bearta a ghlacadh chun an fhadhb a dheisiú.

Féach anseo le haghaidh tuilleadh faisnéise faoi chaighdeáin uisce óil

Cóireáil séarachais

Is é ceann de na céimeanna is tábhachtaí maidir le huisce a chosaint ná a chinntiú nach ligtear aon fhuíolluisce neamhchóireáilte chun dul isteach sa soláthar uisce.

Úsáideann áiseanna nua-aimseartha fuíolluisce córais scagacháin aeir chun ábhar dramhaíola a chóireáil. Pumpáiltear séarachas isteach in umair oscailte aeraithe, áit ina mbaineann próisis nádúrtha an dochar as le himeacht ama.  Próiseáiltear aon sloda a bhailítear chun aoileach a mhonarú, agus is féidir é seo a dhíol ar mhaithe le húsáid talmhaíochta toisc gur steirilíodh é le linn próiseála. Níor chóir drochbholaithe a bheith i saoráid bhreá-reáchtáilte nua-aimseartha. Faoi dheireadh an phróisis, ní sceitear ach uisce glan isteach sa chomhshaol. Níl aon dramhaíl ceadaithe.

Leagtar síos na rialacha sa Treoir um Fhuíolluisce Uirbeach 91/271/EEC an 21 Bealtaine 1991.

Féach anseo le haghaidh léaráid úsáideach maidir le foinsí dramhaíola uirbí agus le próisis chóireála

Níotráití

Leis an Treoir um Níotráití de 1991, tugadh isteach caighdeáin nua chun níotráití a chosc ar dhul isteach sa chóras uisce. Mar chuid de seo, cuireadh deireadh de réir a chéile le húsáid níotráití san fheirmeoireacht agus tugadh isteach caighdeáin níos airde maidir le stóráil aoiligh ar fheirmeacha. Tá cosc ar thoirchiú ag amanna áirithe den bhliain, agus ní scaiptear iad in aice uisce ná ar fhánaí.


Gnáthógawetlands_230_cjf

Tá uisce ina ghnáthóg thábhachtach do raon leathan fiadhúlra freisin. Meastar go bhfuil 50% de bhogaigh i mbaol.

Tá na farraigí ag éirí níos aigéadaí mar gheall ar an méid níos mó de Dhé-Ocsaíd Charbóin atá iontu. Bíonn aigéadú farraigí ag cruthú fadhbanna d’orgánaigh a bhfuil cailciam de dhíth orthu mar chuid den tsaolré. Go háirithe, tá dochar á dhéanamh do chuid mhór coiréal farraige, agus tá roinnt coiréil ag fáil bháis. Ní hé amháin go bhfuil sé seo tábhachtach mar gheall ar chailliúint na sceireacha coiréil, ach tá sé tábhachtach freisin toisc go bhfuil siad mar chuid thábhachtach den slabhra bia agus gur gnáthóg iad d’orgánaigh mhuirí eile.

Déanann an t-athrú i dteocht na bhfarraigí difear do na farraigí mar ghnáthóg. Mar shampla, tá speicis áirithe éisc a bhaineann le farraige níos teo á bhfeiceáil níos faide ó thuaidh ná mar is gnáth.

Gnáthóga a Chosainthealthy_river_2_cjf_230

Soláthraíonn ceantair uisce mórchuid gnáthóg thábhachtach, ó bhogaigh agus riasca go haibhneacha agus lochanna. Tá mórán rialacha i bhfeidhm chun speicis éagsúla a chosaint agus chun bithéagsúlacht a choinneáil. De ghnáth, bíonn na speicis sin i mbaol ar dhóigh éigin agus teastaíonn cosaint bhreise uathu má bhíonn siad le maireachtáil.

Ní mór gnáthóga plandaí agus ainmhithe fiáine a chosaint agus ní mór Limistéir Chaomhantais Speisialta a bhunú. Ní mór éin fiáine a chosaint freisin agus ní mór Limistéir faoi Chosaint Speisialta a bhunú, go háirithe i mbogaigh, i riasca agus i gceantair atá á n-úsáid ag éin ar imirce.

Chun é seo a bhaint amach, tá an Treoir maidir le Gnáthóga agus an Treoir maidir le hÉin ag an AE. Féach anseo le haghaidh léarscáil idirghníomhach den AE a léiríonn Láithreáin na Treorach maidir le Gnáthóga agus le hÉin.

Ní hiad ainmhithe fiáine amháin a bhfuil cosaint uisce ag teastáil uathu, mar go bhfuil tionscal mór dobharshaothraithe san AE freisin a úsáideann fíoruisce nó ceantair chósta le haghaidh feirmeoireacht éisc.

Farraigí & Cóstaícleaning_an_oil_slick230

Chomh maith leis sin, tá ceantair chósta i mbaol doirtí ola go háirithe. Má tharlaíonn sé seo, is féidir an t-imeallbhord – agus gach ní a bhfuil ina gcónaí air – a chlúdach le scannán trom ola. Tá bogaigh, riasca agus inbhir i mbaol. Uaireanta, dumpálann longa ar farraige a gcuid dramhaíl neamhchóireáilte isteach sna haigéin agus bíonn sé seo ina chúis le truailliú uisce freisin.

Tá creimeadh cósta ina ábhar imní i gceantair áirithe. Is féidir leis seo teacht chun cinn mar gheall ar ghluaiseacht na dtonn ar thrá nó mar gheall go bhfuil gaineamh á bhogadh ag sruth taoide ó áit amháin go háit eile le himeacht ama. Sa chás seo, déantar uisce a bhainistiú chun an t-imeallbhord a chosaint ó ghluaiseacht an uisce.

Féach anseo le haghaidh tuilleadh faisnéise faoi Chóstaí agus Fharraigí

sweeping_arm_to_collect_oil_spillage  EMSA_HQ_maritime

Géag scuabtha chun doirteadh ola a bhailiú

Na farraigí, na haibhneacha, na lochanna agus an screamhuisce a chosaint

I measc na bpleananna chun uisce a chosaint san AE, tá rialacha agus caighdeáin nach mór a chomhlíonadh. Clúdaíonn siad seo na farraigí, na ceantair chósta, na haibhneacha agus an screamhuisce.

Is é an modh chun gach ceann de na caighdeáin níos airde seo um chosaint uisce san AE a bhaint amach ná an Chreat-Treoir Uisce de 2000. Leagtar amach ann rialacha agus caighdeáin atá soiléir chun uiscebhealaí atá glan agus neamhthruaillithe a bhaint amach agus clúdaítear ann cóstaí, aibhneacha, agus screamhuisce.  Ní mór na caighdeáin seo a bhaint amach faoi 2015.

Féach anseo le haghaidh Thimthriall an Uisce

Farraigí

catch_from_north_sea_230   coast_view_230cjf

Leagann an AE amach caighdeáin atá le baint amach faoi 2020; is é seo an Treoir Mhuirí. Tá ceithre réigiún mhuirí na hEorpa – Muir Bhailt, an tAigéan Atlantach Thuaidh Thoir, an Mheánmhuir agus an Mhuir Dhubh.

Féach anseo le haghaidh cur síos mionsonraithe ar na caighdeáin seo

Áirítear leis na caighdeáin seo bithéagsúlacht agus an t-éiceachóras a chothabháil, dochar do ghrinneall na farraige a sheachaint, a bheith cúramach gan torann faoi uisce a thabhairt isteach a d’fhéadfadh cur isteach ar fhána muirí (iad a scanrú amach ó mheánna síolraithe, mar shampla). Tá na rialacha uile seo sa Treoir Réime um Straitéis Mhuirí.

Féach anseo le haghaidh léarscáil ar líne ar fharraigí na hEorpa de réir téama

Aibhneacha agus lochanna

Sa Chreat-Treoir Uisce, leagtar amach caighdeáin atá le comhlíonadh i gcomhair aibhneacha, lochanna agus ceantair chósta – abhantracha agus bogaigh, mar shampla.

Is é an smaoineamh taobh thiar de seo ná uisce a chosaint ó thús a aistir ag foinse na habhann go dtí an fharraige ag an deireadh. Ní mór plean a bheith ag gach tír ina leith seo agus tugtar plean Bainistíochta na hAbhantraí air seo.

Screamhuisce

Tá screamhuisce cosanta freisin ag rialacha maidir le hábhair dhramhaíola a rialú agus le gan ábhair thocsaineacha a ligean do bheith ionsúite ag ithir, mar gurb í seo an phríomhfhoinse uisce sa chomhshaol.  Braitheann 75% de shaoránaigh an AE ar screamhuisce chun a gcuid soláthair uisce óil a chur ar fáil. Is é screamhuisce an fhoinse bunsreibhe d’aibhneacha freisin – an t-uisce a chothaíonn aibhneacha i gcaitheamh na bliana. Eascraíonn rioscaí do screamhuisce ó rith níotráití, ó scaoileadh tionsclaíoch eisilteach tocsaineach agus ó láisteadh miotal trom ó iar-líontaí talún. D’fhéadfadh sé deichbhlianta a ghlacadh chun damáiste do screamhuisce a ghlanadh suas. Dá bhrí sin, tá an bhéim á cur sa lá atá inniu ann ar thruailliú a chosc.

Féach anseo le haghaidh tuilleadh faisnéise maidir le pleananna an AE um uisce a bhainistiú

Acmhainní

Féach anseo le haghaidh acmhainní úsáideacha

 

Maidir le Beartas Uisce an AE

http://www.eea.europa.eu/themes/water

 

Faisnéis taighde maidir le huisce arna déanamh ag WISE

http://water.europa.eu/

 

Bileoga an-mhionsonraithe fíricí maidir le gach gné de WFD – (cosaint uisce)

http://ec.europa.eu/environment/water/participation/notes_en.htm

 

Forbhreathnú ginearálta mionsonraithe ar WFD

http://ec.europa.eu/environment/water/water-framework/info/intro_en.htm

 

Suíomh Gréasáin Eye on Earth le haghaidh léarscáileanna idirghníomhacha ar théamaí comhshaoil

 

Féach anseo le haghaidh suíomh Gréasáin a dhéanann faireachán ar riocht na n-aigéan

http://www.myocean.eu/

Rialacha & Rialachán

Féach anseo le haghaidh Rialacha & Rialachán

 

Na Treoracha um Uisce Snámha – Treoir 76/160/CEE agus Treoir 2006/7/CE

 

An Chreat-Treoir Uisce 2000/60/CE an 23 Deireadh Fómhair 2000

 

An Treoir Réime um Straitéis Mhuirí 2008/56/CE an 17 Meitheamh 2008

 

An Treoir Tuilte 2007/60/CE maidir le measúnú agus le bainistíocht a dhéanamh ar rioscaí tuilte

 

An Treoir um Chóireáil Fuíolluisce Uirbigh 91/271/CEE an 21 Bealtaine 1991

 

An Treoir um Níotráití 91/676/CEE an 12 Nollaig 1991

 

An Treoir um Uisce Óil 98/83/CE an 3 Samhain 1998