Briathra

Briathra

Cúinne na Gramadaí 3
Briathar A. Chaite A. Láithreach A. Fháistineach Modh Coinníollach

Abair        dúirt mé        deirim            déarfaidh mé         déarfainn
Beir          rug mé          beirim             béarfaidh mé       bhéarfainn
Clois       chuala mé       cloisim           cloisfidh mé          chloisfinn
Ith          d’ith mé          ithim             íosfaidh mé         d’íosfainn
Tabhair    thug mé         tugaim           tabharfaidh mé     thabharfainn
Tar        tháinig mé       tagaim          tiocfaidh mé            thiocfainn
Téigh     chuaigh mé      téim              rachaidh mé              rachainn
             ní dheachaigh mé
            an ndeachaigh sé?
Feic       chonaic mé      feicim          feicfidh mé                 d’fheicfinn
            ní fhaca mé
            an bhfaca tú?
Déan     rinne mé         déanaim     déanfaidh mé       dhéanfainn
            ní dhearna mé
           an ndearna tú?
Faigh     fuair mé        faighim        gheobhaidh mé      gheobhainn
           ní bhfuair mé                    ní bhfaighidh mé    ní bhfaighinn
           an bhfuair sí?                   An bhfaighidh tú?    An bhfaighfeá?
Tá/Bí     bhí mé           táim/bím          beidh mé            bheinn
            ní raibh sí       níl sé/bíonn sé
            an raibh tú?     an bhfuil sé?/
                              an mbíonn siad?
Samplaí
 • Chonaic mé Síle aréir ach ní fhaca mé Peadar.
 • Déarfainn go mbeadh an bua ag Corcaigh sa chluiche sin.
 • An bhfuair sí na torthaí fós.? Ní dóigh liom go bhfuair sí.
 • Ní dheachaigh Tomás ar scoil inné.
 • Rachaimis go dtí an Astráil dá mbeadh go leor airgid againn.
 • An ndearna sibh an obair bhaile, a bhuachaillí? Ní dhearnamar fós, a mháistir.
 • An bhfaighidh tú an nuachtán dom? Gheobhaidh mé cinnte.
 • Bíonn sé ar scoil gach lá.
 • Rugadh Seán Ó Ríordáin sa bhliain 1916.
 • Ní dhéanfainn é sin ar ór nó ar airgead.
Cleachtaí
 • Níor (ith) mé mo lón inné.
 • An (déan: tú) an obair bhaile anocht?
 • (Tug: mé) cabhair dó gach lá.
 • Dá (tá) a lán airgid agam cheannóinn carr nua.
 • Ní (faigh: mé) an traein anocht ach (faigh: mé) an bus.
 • Ar (ith: sibh) bhur ndinnéar fós? Níor (ith: sinn)
 • An (téigh: tú) ar scoil inné? Ní (téigh: mé)
Freagraí ar ‘Cúinne na Gramadaí’ 6:
 • (i)agat (ii)de (iii)uatha (iv)aige . . . . orainn (v)inti (vi)fút (vii)chugainn.
Freagraí ar na Trialacha Teanga Comhthéacsúla:

A                                     B

Táim . . . feicim . . .Tosaíonn . . .         (i)cúig céad fiche haon (fiche is a haon)
Cuirim . . . deir sé . . . bainim.             (ii)inti
                                                                 (iii)leis an
                                                                 (iv)mhaidin
                                                                 (v)drochsheasamh (c)