An tUrú

An tUrú
Urú ar Ainmfhocail
 • Ar lorg na n-uimhreacha seacht, ocht, naoi, deich
 • ms. ocht mbliana déag d’aois; naoi gcéad; deich n-asal srl
 • Ar lorg na n-aidiachta sealbhacha ár, bhur, a
 • ms. ár n-athair; bhur dtuismitheoirí; a gcótaí srl
 • Ar lorg an réamhfhocail ‘i’
 • ms. i gcruachás; i mBaile Átha Cliath; i dTrá Lí; i gcead duit srl
 • Sa Tuiseal Tabharthach Uatha ar lorg na réamhfhocal agus an ailt
 • ms. leis an mbuachaill; ar an mballa; faoin mbord; as an ngnáth; ón gcailín srl
 • Sa Tuiseal Ginideach, Iolra
 • ms. Sliabh na mBan; Carraig na bhFear; trasna na dtonnta; ceol na n-éan srl
 • I ndiaidh réamhfhocal áirithe
 • ms. ar ndóigh; ar gcúl; ar dtús; go bhfios (dom) srl
Urú ar Bhriathra
 • I ndiaidh na míreanna an, nach, go, cá
 • ms. an bhfaca tú? nach dtuigeann tú? deir sí go mbeidh sí déanach; cá bhfuair tú é sin? Srl
 • I ndiaidh na gcónasc dá, mura, sula
 • ms. dá mbeadh seans agam; mura dtagann sí; sula n-éiríonn siad
 • I ndiaidh an fhorainm choibhneasta ‘a’
 • ms. an cailín a bhfuair a hathair bás; an sráidbhaile as a dtáinig Bob Dylan srl
 • I ndiaidh faorainm coibhneasta an méid ‘a’
 • ms. is leat a bhfuil agam; ólann sé gach a dtuilleann sé srl
Samplaí
 • Cheannaigh sí naoi bpéire bróg agus seacht ngúna.
 • Ba cheart go mbeadh gach éinne suite um an dtaca seo.
 • Muna dtagann Seosamh rachaidh mise go dtí an phictiúrlann.
 • Níl tuairim dá laghad agam cén treo as a dtáinig an ghaoth.
 • Tá ceo ar bharra na gcnoc ar maidin.
 • Cleachtaí (foilseofar na freagraí an tseachtain seo chugainn)
Cleachtaí
 • Léim siad as (a: craicne) nuair a chuala siad guth an phríomhoide.
 • Chuaigh sé céim amháin chun tosaigh agus dhá chéim (ar: cúl).
 • D’fhág Síle (a: cóta) ar an (cathaoir) ach d’fhág Seán agus Pól (a: cótaí) ar an (bord).
 • Caithfimid (ár: dícheall) a dhéanamh sula (tagann) Diarmaid.

Tá cónaí ar Dhónall i (Gaillimh) agus tá cónaí ar Shíle i (Tír Chonaill).