Scéimeanna Maoinithe

 

Scéimeanna Maoinithe COGG 2023


Scéim Acmhainní Teagaisc agus Foghlama 2023

Fáilteoidh an Chomhairle um Oideachas Gaeltachta agus Gaelscolaíochta (COGG) roimh iarratais ar mhaoiniú d’fhorbairt acmhainní teagaisc agus foghlama don oideachas trí Ghaeilge nó do theagasc na Gaeilge sna réimsí seo thíos, agus i réimsí eile a bhaineann le feidhmeanna reachtúla COGG:

 • Acmhainní foghlama agus teagaisc, ina measc, réitigh dhigiteacha agus cluichí, a thacóidh le hoideachas do dhaltaí agus scoláirí a bhfuil Riachtanais Speisialta Oideachais (RSO) acu, i mbunscoileanna agus in iar-bhunscoileanna Gaeltachta agus lán-Ghaeilge

 

 • Ábhar léitheoireachta nuachumtha i seánraí éagsúla, do leibhéil éagsúla aoise, ag an mbunleibhéal agus ag an iar-bhunleibhéal

 

 • Leabhair mhóra don léitheoireacht i gcomhpháirt (bunscoileanna)

 

 • Acmhainní ar líne/digiteacha chun tacú le teagasc agus foghlaim trí Ghaeilge, le teagasc agus foghlaim na Gaeilge, agus leis an litearthacht dhigiteach i mbunscoileanna agus in iar-bhunscoileanna

 

 • Tacaí agus acmhainní do chláir idirbhliana in iar-bhunscoileanna Gaeltachta agus lán-Ghaeilge

 

 • Acmhainní chun tacú leis an aistriú ón mbunleibhéal go dtí an iar-bhunleibhéal

 

 

 

Maidir leis an Scéim Acmhainní Teagaisc agus Foghlama, glacfar le hiarratais ag maoiniu@cogg.ie (i ndoiciméid WORD)

Dáta deiridh d’iarratais: Ní ghlacfar le haon iarratas i ndiaidh 4 i.n. Dé Máirt, an 18 Aibreán 2023.

IS FÉIDIR FOIRM IARRATAIS A ÍOSLÓDÁIL ANSEO.

Scéim Sparánachtaí Taighde 2023

Fáilteoidh an Chomhairle um Oideachas Gaeltachta agus Gaelscolaíochta (COGG) roimh iarratais ó thaighdeoirí aonair nó ó institiúidí le tabhairt faoi thaighde (mar thionscadal taighde fadtréimhseach nó gearrthréimhseach) ar na réimsí seo:

 • Múineadh nuatheangacha agus teangacha oidhreachta i mbunscoileanna Gaeltachta agus lán-Ghaeilge – comhairle, modheolaíochtaí agus riachtanais

 

 • Saibhriú agus forbairt na Gaeilge (idir labhairt, léamh, scríobh, éisteacht agus idirghníomhú cainte) do chainteoirí dúchais, i scoileanna Gaeltachta agus lán-Ghaeilge (bunscoileanna agus iar-bhunscoileanna)

 

 • Féidearthachtaí agus tionchar na físfhoghlama sna scoileanna Gaeltachta agus lán-Ghaeilge, agus na féidearthachtaí d’fhoghlaim na Gaeilge i ngach scoil (bunscoileanna agus iar-bhunscoileanna)

 

 • Iniúchadh ar thaighde maoinithe COGG i gcartlann na heagraíochta: achoimre feidhmiúcháin ar phríomhtheachtaireachtaí ag an mbunleibhéal – tátail agus moltaí

 

 • Iniúchadh ar thaighde maoinithe COGG i gcartlann na heagraíochta: achoimre feidhmiúcháin ar phríomhtheachtaireachtaí ag an iar-bhunleibhéal – tátail agus moltaí

 

 • Measúnú éifeachtach i scoileanna Gaeltachta agus lán-Ghaeilge (bunscoileanna agus iar-bhunscoileanna)

 

 • Múineadh na Gaeilge i scoileanna a mhúineann tri mhéan an Bhéarla (bunscoileanna agus iar-bhunscoileanna)

 

 

Maidir leis an Scéim Sparánachtaí Taighde, glacfar le hiarratais ag sparanacht@cogg.ie (i ndoiciméid WORD)

Dáta deiridh d’iarratais: Ní ghlacfar le haon iarratas i ndiaidh 4 i.n. Dé Máirt, an 18 Aibreán 2023.

IS FÉIDIR FOIRM IARRATAIS A ÍOSLÓDÁIL ANSEO.