Scéim Mhaoinithe & Sparánachtaí Taighde

Scéim mhaoinithe áiseanna teagaisc agus foghlama 2021

Fáilteofar roimh iarratais do mhaoiniú d’fhorbairt áiseanna teagaisc agus foghlama don oideachas trí Ghaeilge nó do theagasc na Gaeilge sna réimsí seo thíos:

• Acmhainní ar líne le tacú le teagasc agus foghlaim trí Ghaeilge nó le teagasc agus foghlaim na Gaeilge i mbunscoileanna agus in iar-bhunscoileanna
• Ábhar físe le tacú le teagasc an Churaclaim Bhunscoile agus sonraíochtaí na Sraithe Sóisearaí agus na hArdteiste
• Áiseanna foghlama agus teagaisc don Oideachas Riachtanais Speisialta trí Ghaeilge i mbunscoileanna agus in iar-bhunscoileanna
• Ábhar léitheoireachta ficsin agus neamhfhicsin nuachumtha do gach aoisghrúpa ach meánranganna agus ardranganna na bunscoile, ach go háirithe
• Áiseanna réamhléitheoireachta d’fhoghlaimeoirí na Gaeilge
• Glacfar le hiarratais d’áiseanna nach bhfuil luaite thuas

Glacfar le hiarratais ag maoiniu@cogg.ie (i ndoiciméid WORD)

Dáta deiridh d’iarratais: Ní ghlacfar le haon iarratas i ndiaidh 4pm Dé Luain an 22 Márta 2021.

IS FÉIDIR FOIRM IARRATAIS A ÍOSLÓDÁIL ANSEO.

 

Sparánachtaí taighde 2021

Fáilteoidh an Chomhairle um Oideachas Gaeltachta agus Gaelscolaíochta roimh iarratais ó thaighdeoirí aonair nó ó institiúidí le tabhairt faoi thaighde (mar thionscadal taighde fadtréimhseach nó gearrthréimhseach).

Tosaíochtaí maidir le hábhar taighde:

• Feidhmiú córas tumoideachais i scoileanna lasmuigh den Ghaeltacht
• Oideachas Riachtanais Speisialta sa chóras oideachais Ghaeltachta agus lán-Ghaeilge
• Scoileanna le stádas faoi mhíbhuntáiste sa chóras oideachais Ghaeltachta agus lán-Ghaeilge
• Soláthar oideachais do pháistí na n-inimirceach sa chóras oideachais Ghaeltachta agus lán-Ghaeilge
• Measúnú i scoileanna Gaeltachta agus lán-Ghaeilge
• Dea-chleachtais maidir le húsáid na Gaeilge lasmuigh den seomra ranga i scoileanna T2
• Dea-chleachtais maidir le teagasc na Gaeilge i scoileanna a fheidhmíonn trí mheán an Bhéarla
• Glacfar le hiarratais ar ábhair eile atá ábhartha d’obair COGG

Seol iarratais chuig sparanacht@cogg.ie (i ndoiciméid WORD)

Dáta deiridh d’iarratais: Ní ghlacfar le haon iarratas i ndiaidh 4pm Dé Luain an 15 Márta 2021.

IS FÉIDIR FOIRM IARRATAIS A ÍOSLÓDÁIL ANSEO.