An Gúm: Acmhainní OSIE


Ar an leathanach seo tá naisc go dtí ábhair thacaíochta don Oideachas Sóisialta, Imshaoil agus Eolaíochta sa Bhunscoil.

Líon an Dúlra ón nGúm


Nuachtlitir spreagúil spraíúil faoin dúlra agus faoi chúrsaí timpeallachta. Leagan Gaeilge atá ann den fhoilseachán Nature’s Web a fhoilsíonn Stáisiún Mara Inis Arcáin. Ábhar agus gníomhaíochtaí go leor is féidir le múinteoirí a shní isteach le múineadh an Churaclaim Bhunscoile. Tá míreanna spéisiúla ann faoin saol mórthimpeall orainn mar aon le cuardaigh focal, oidis etc. Foilsítear eagrán uair in aghaidh an tséasúir ar an suíomh an Gúm. Tá COGG fíorbhuíoch as cead Fhoras na Gaeilge agus an Ghúim na hacmhainní seo a roinnt.

Féach Thart ón nGúm

Naíonáin Bheaga – Rang 2

 

Rang 4 – 6

Scéim bliana le haghaidh Rang 4 agus 5 atá sna pacáistí Féach Thart: Eolaíocht, Féach Thart: Tíreolaíocht agus Féach Thart: Stair. I gcás gach ábhair, cuirtear 19 dtéama i láthair na ndaltaí, iad uile bunaithe ar cheann de shnáithaonaid an churaclaim OSIE. Is le sraitheanna sleamhnáin Powerpoint a chuirtear na téamaí i láthair agus tá leabhar oibre ag gabháil le gach ábhar freisin. Táim scéim bliana Staire agus Tíreolaíochta ar fáil do Rang 6. Is féidir na leabhair oibre a cheannach ón Siopa Leabhair anseo.