Mol Mata

Is comhthionscadal é Mol Mata idir CCEA agus An Chomhairle Um Oideachas Gaeltachta agus Gaelscolaíochta (COGG) i gcomhar le PDST. Tá sé de chuspóir ag an tionscadal tacú leis an dá churaclam ó thuaidh agus ó dheas maidir le teagasc na matamaitice.

Leis an chuspóir seo a bhaint amach, tá réimse uirlisí agus láimhseoga ar líne, cluichí agus gníomhaíochtaí ceannoscailte. Dearadh iad seo go speisialta le deis a thabhairt do mhúinteoirí agus do dhaltaí i nGaelscoileanna agus i scoileanna Gaeltachta a gcuid smaointeoireachta agus teanga mhatamaiticiúil a fhorbairt ar bhealach spraíúil.

Tá an suíomh seo ina cheithre chuid:

1. Láimhseoga ar líne
2. Cluichí / Gníomhaíochtaí Ceannoscailte
3. Banc Gníomhaíochtaí Tairseach Íseal Buaicphointe Ard
4. Tacaíocht do mhúinteoirí

Láimhseoga

Cluichí agus Gníomhaíochtaí Ceannoscailte

Gníomhaíochtaí TIBA

Gníomhaíochtaí Tairseach Íseal Buaicphointe Ard
Sa chuid seo den tsuíomh tá rochtain ar bhanc Gníomhaíochtaí Tairseach Íseal Buaicphointe Ard. Dearadh iad chun tacú le daltaí scileanna fadhbréitigh agus fiosrúcháin a fhorbairt chomh maith le forbairt teanga sa mhatamaitic.

Tá na gníomhaíochtaí roinnte ina gceithre chatagóir (féach thíos) agus déantar difreáil le torthaí difriúla ag an choirnéal íochtar ar chlé:

Anann – le húsáid sna luathbhlianta
Silíní – le húsáid sna blianta láir
Fíonchaora – le húsáid sna blianta láir / uachtair
Mealbhacán Uisce – le húsáid sna blianta uachtair

Is féidir scagadh a dhéanamh ar na gníomhaíochtaí de réir ghné den mhata, uirlis chuí ar líne, nasc traschuraclaim nó eochairfhocal.
Cliceáil anseo chun féachaint orthu.

Tacaíocht do Mhúinteoirí

Ag teacht go luath.