INIÚCHÓIREACHT SHEACHTRACH – CUIREADH CHUN LÉIRIÚ SPÉISE A CHUR FAOI BHRÁID COGG

Is mian leis an gComhairle um Oideachas Gaeltachta & Gaelscolaíochta (COGG) Iniúchóir Seachtrach a cheapadh chun seirbhísí iniúchta a sholáthar trí Ghaeilge Tosóidh an conradh ar an 1ú Márta 2022 agus beidh tuairisc i nGaeilge le cur ar fáil do Bhord COGG roimh an 10ú Meitheamh 2022. Tá sé de pholasaí ag COGG córais leordhóthaineacha bhainistíocht riosca agus rialacháin inmheánaigh a bheith i bhfeidhm chun taifid chuntasaíochta a choinneáil, sócmhainní a chosaint agus calaois nó mírialtachtaí eile a thabhairt faoi deara sa dóigh, chomh fada agus is féidir é, go mbainfear amach feidhmeanna reachtúla COGG laistigh den dlí iniúchta idirnáisiúnta ábhartha (Éire agus An Ríocht Aontaithe). Tá iallach ar COGG ráitis airgeadais a ullmhú do gach bliain airgeadais a thugann léargas fíor ar ghnóthaí COGG agus ar fharasbarr nó ar easnamh don tréimhse sin. Seol léirithe spéise chuig airgeadas@cogg.ie roimh 5pm an 19ú Samhain 2021.