Category Archives: News from COGG

RÉAMH-FHÓGAIRT AR CHOMÓRTAIS LITEARTHA AN OIREACHTAIS 2021

RÉAMH-FHÓGAIRT AR CHOMÓRTAIS LITEARTHA AN OIREACHTAIS 2021

Preaseisiúint

D’fhógair An tOireachtas, i gcomhpháirt le Gaeloideachas inniu (30 Deireadh Fómhair 2020), le linn Oireachtas na Samhna 2020 ar líne, go mbeidh comhpháirtíocht nua eatarthu do Chomórtais Liteartha an Oireachtais 2021. Trí (3) chomórtas nua, urraithe ag Gaeloideachas, a chuirfear ar an siollabas comórtais do 2021. Bronnfar duaischiste de €1,100 thar na comórtais nua uile.

Is comórtais iad seo chun suim sa scríbhneoireacht a spreagadh i measc daltaí bunscoile agus daltaí iar-bhunscoile lán-Ghaeilge agus Gaeltachta. Greannán Gaeilge a bheidh le scríobh ag daltaí bunscoile ó na ranganna 3,4,5,6 agus Script Ghearrscannáin nó Greannán a bheidh le scríobh ag daltaí iar-bhunscoile. Beidh dhá rannóg i gceist do na hiarbhunscoileanna – sóisir (blianta 1,2,3) agus sinsear (blianta 5,6). Eiseofar an clár comórtais iomlán agus an fhoirm iontrála don bhliain 2021 i mí na Nollag 2020.

“Is cúis áthais dúinn san Oireachtas go bhfuil muid ag fógairt na gcomórtas nua seo inniu i gcomhpháirt le ceanneagraíocht eile ar an bhFóram Comhpháirtíochta, Gaeloideachas,” a dúirt Liam Ó Maolaodha, Stiúrthóir an Oireachtais. “Is é bunaidhm na gcomórtas liteartha ná freastal ar an ngréasán scríbhneoirí ar fud an domhain agus litríocht agus nua-scríbhneoireacht na Gaeilge a chur chun cinn chomh maith le scríbhneoirí óga nua a mhealladh le dul i mbun pinn. Tá ríméad orm go mbeidh forbairt agus leathnú amach á dhéanamh ar aoisghrúpaí agus ar sheánraí don tsraith comórtais i 2021.”

“Gabhann Gaeloideachas buíochas mór leis an Oireachtas as an deis atá curtha ar fáil tríd an gComórtas Liteartha 2021, ní amháin ceiliúradh a dhéanamh ar shaibhreas na Gaeilge atá i measc dhaltaí na scoileanna lán-Ghaeilge agus Gaeltachta, ach chomh maith leis sin deis a bheith ar fáil do na daltaí seo bheith páirteach i ngréasán a nascann le chéile iad go cruthaitheach, go samhlaíoch agus go healaíonta tríd an teanga fud fad na tíre”, a deir Bláthnaid Ní Ghréacháin, Ardfheidhmeannach Gaeloideachas.

Tá ceiliúradh á dhéanamh ar scríbhneoirí na Gaeilge le linn fhéile fhíorúil an Oireachtais le seachtain anuas agus leanfar leis an gceiliúradh sin sa chlár imeachtaí atá beartaithe don chuid eile den fhéile, ina measc, Scéalaíocht, Filíocht agus Ceol le hAontas na Scríbhneoirí Gaeilge, An Chúirt Filíochta, Léamha Próis – SLIOCHT agus ceiliúradh 35 bliain de Chló Iar-Chonnacht. Tá gach eolas maidir le himeachtaí uile na féile ar fáil ar an suíomh gréasáin, www.antoireachtas.ie.

Rí na Sióg

Aistriúchán ar an dan uafáis 'Der Erlkönig' le Johann Wolfgang von Goethe (1749-1832).
Rí na Sióg – Dán.

Aistriúchán ar an dan uafáis ‘Der Erlkönig’ le Johann Wolfgang von Goethe (1749-1832). Dá mba mhian leis an múinteoir é a leabú isteach níos mó i léann na Gaeilge, d’fhéadfaí comparáid a dhéanamh idir an dán agus an gearrscéal ‘Eoghainín na nÉan’ ag Pádraig Mac Piarais mar déantar léamh an tinnis ar chás an pháiste sa dá rud go minic. D’fhéadfaí ceangal a dhéanamh leis an mBéarla freisin trí chomparáid a dhéanamh idir an dán seo (agus an leagan Béarla de) agus ‘Stolen Child’ ag Yeats ó thréimhse na hathbheochana. D’fhéadfaí staidéar comparáideach a dhéanamh idir an leagan Gaeilge agus an leagan Gearmáinise do na daltaí siúd a bheadh ag plé leis an dá theanga. D’fhéadfaí staidéar a dhéanamh ar theicnící an aistritheora agus ar na mothúcháin a chothaítear sa dá leagan. Bealach a bheadh ann an Ghaeilge, an Béarla, an Ghearmáinis, an ceol, an fhilíocht, an scríbhneoireacht chruthaitheach agus an t-aistriúchán a phlé in éineacht. Seans freisin go spreagfadh sé tionscadail chruthaitheacha i measc na ndaltaí freisin. Ar fáil anseo.

Fí na Folláine – Sraith Sleamhnán

Tá sraith sleamhnán cruthaithe ag Outside the Box, le tacú ó COGG, chun cabhrú le múineadh Fí na Folláine. Cliceáil anseo chun Fí na Folláine a ordú agus chun na sleamhnáin a íoslódáil.

Cúla 4 – Coicís 3


Cúla 4 Ar Scoil
Coicís a 3 28/9/20-8/10/20
Téama – MÉ FÉIN

Beidh an téama ‘Mé Féin’ á iniúchadh againn an choicís seo ar CÚLA4 AR SCOIL ón Luan 28ú Meán Fómhair go dtí an Déardaoin 8ú Deireadh Fómhair. Cabhróidh na ceachtanna Gaeilge linn cur síos a dhéanamh orainn féin agus ar ár muintir. Beidh an Múinteoir Orla ag díriú ar chuireadh cóisire agus dán pearsanta a scríobh agus beidh an Múinteoir Joe ag dearadh póstaeir agus é ar thóir robálaí a ghoid a rothar! Sa stair, breathnófar ar chraobh ghinealaigh agus amlíne pearsanta a chruthú agus sa mhatamaitic féachfar ar áiríonna na gcruthanna déthoiseacha agus tréthoiseacha, idir chruthanna a thógáil agus phátrún teisiliú a dhéanamh!

Luan go Déardaoin ag a 10am ar TG4 agus athchraoladh gach lá ag 5pm. Féach aon am ar Cúla4.com nó ar TG4.ie

AN LITRÍOCHT BHÉIL: Acmhainní nua don seomra ranga ar fáil ar Tuairisc.ie

Tá acmhainní teagaisc nua á seoladh ar Tuairisc.ie inniu atá bunaithe ar ábhar ó Bhailiúchán na Scol ón suíomh dúchas.ie.
Tá sé mhír déag sa ‘Litríocht Bhéil’ agus na míreanna nua ar fad ar fáil saor in aisce do chách ó inniu ar aghaidh.
Is comhghuaillíocht atá anseo idir Scoil an Oideachais in OÉ Gaillimh agus Tuairisc.ie le tacaíocht ón gComhairle um Oideachas Gaeltachta agus Gaelscolaíochta (COGG).
Is iad Breandán Mac Gearailt agus Emer Davitt, léachtóirí ar an Máistir Gairmiúil san Oideachas (MGO) in OÉ Gaillimh, stiúrthóirí an tionscnaimh agus earcaíodh scoláirí ón MGO le dul i mbun oibre ar ábhar ó Bhailiúchán na Scol.
Tá an t-ábhar, atá deartha ag Tuairisc.ie, dírithe go príomha ar scoláirí na sraithe sóisearaí i scoileanna T1, ach is féidir le scoláirí i scoileanna T2 tairbhe a bhaint astu chomh maith. Is féidir teacht orthu anseo

Maths for Junior Cycle

Dearadh an leabhrán seo le haghaidh shiollabas athbhreithnithe an Teastais Shóisearaigh – Tionscadal Mata. Topaicí a chlúdaítear sa treoir seo: An Dealú, an tIolrú agus an Roinnt Fhada Uimhreacha Aiceanta agus Slánuimhreacha Codáin agus Deachúlacha Céatadáin An tAilgéabar Imlíne agus Achar An Chéimseata Comhordanáidí Cóimheas agus Comhréir Tacair agus Léaráidí Venn An Dóchúlacht Ar dtús, pléitear na céimeanna riachtanacha chun an dealú, an t-iolrú agus an roinnt fhada a dhéanamh, mar is dócha nach bhfuil na modhanna ag teacht leis na céimeanna a d’úsáid tuismitheoirí nuair a bhí siadsan ar scoil. Tá moltaí sa treoir seo freisin maidir le conas is féidir le tuismitheoirí cabhair a thabhairt leis an obair bhaile a dhéanamh. Tugtar achoimre sa chaibidil dheireanach ar theicnící staidéir agus scrúdaithe do dhaltaí. Is féidir an leabhar a íoslódáil anseo.

Beocht na Beatha

Tá Beocht na Beatha ar fáil anois mar leagan clóite agus mar r-Leabhar. Déan teagmháil le foireann na Seirbhísí Custaiméirí ag info@folens.ie nó glaoigh ar 01 4137200 chun ordú a chur isteach. Níos mó eolais anseo.

Cur síos: Faoi choimirce COGG, tá an leabhar Beocht na Beatha ar fáil – aistriúchán ardchaighdeáin ar an leabhar, Active for Life. Tá Beocht na Beatha an-oiriúnach do scoláirí na Sraithe Sóisearaí.

Is áis teagaisc den scoth é Beocht na Beatha do mhúinteoirí corpoideachais an lae inniu. Ceathrar saineolaithe ar an gcorpoideachas, Fergal Lyons, Sarahjane Belton, Nicola Crean agus Ivan O’Mahony, a chruthaigh é. Tá tuiscint dhomhain acu uile ar churaclam Chorpoideachas na Sraithe Sóisearaí agus tá an cúrsa seo cruthaithe acu le freastal ar riachtanais mhúinteoirí.

Ag teacht le sonraíocht na Sraithe Sóisearaí nua, mapáiltear na measúnuithe uile in Beocht na Beatha trí Ráitis Foghlama na Folláine agus Príomhscileanna Chreatlach na Sraithe Sóisearaí.

Beidh scoláirí, a úsáideann Beocht na Beatha, ábalta a gcuid gnóthachtálacha thar thréimhse na Sraithe Sóisearaí a thaifeadadh agus a choimeád le chéile. Comhlánaíonn an scoláire féin an leabhar saothair cuimsitheach seo. Moltar bealaí, i ngach caibidil, chun féinmheasúnú, piarmheasúnú agus measúnú mar ghrúpa a dhéanamh.

1 2 3 4 5