Category Archives: News from COGG

Folláine san Oideachas

An próiseas FMS a úsáid chun timthriall athbhreithnithe agus forbartha um chur chun cinn folláine a thionscnamh.

Níos mó eolais anseo.

Eipic! Special Offer

Eipic!

Irish magazine for students.

Suitable for senior classes in primary schools and junior classes of post-primary schools (first and second year).

Place your order now and get the first month free of charge.

To order your copies of Eipic!  send an email to Pádraig at [email protected]

or phone 087 657 9415.

IRISEOIRÍ AN LAE AMÁRACH


Sábháiligí na dátaí!

IRISEOIRÍ AN LAE AMÁRACH

Ar ais don tríú bliain as a chéile!

Ar an ardán Zoom idir 7 – 9 Márta 2023

Cúrsa in iriseoireacht do scoláirí idirbhliana.

Dírithe ar scoláirí in Iar-bhunscoileanna Gaeltachta agus Lán-Ghaeilge ar fud na tíre.

Chláraigh os cionn 1,600 scoláire don chúrsa anuraidh.

Tuilleadh eolais ag teacht.

Mar a Déarfá! Ceardlann Lae – An Muileann gCearr

 With support from COGG, Breacadh are organising this workshop: 

Mar a Déarfá! An Focal Scríofa don Chainteoir Dúchais Gaeilge

Literacy programme for the whole school

More information available here. 

Please register at this link  https://bit.ly/CeardlannMAD  

Subs will be covered for teaching Principals and teachers 

As this is professional training subs will be covered for this workshop. Schools can put in for subbing for one teacher to attend this workshop by registering the teacher’s name beforehand with COGG ([email protected]) and put a claim through the OLCS system after the workshop. In relation to teaching principals you need to contact COGG ([email protected]) to get information and the appropriate forms.   

Phrase Book – Available online

Phrase book for first year students attending Gaelcholáistí, Secondary schools in Gaeltacht areas and Irish units.

Available here.

This resource is aimed at students and teachers alike to help and support them with the below challanges as the begin to work together in first year.

For the students:

– Sealbhú na n-eocharfhocal / na téarmaíochta nua trasna an churaclaim sna hábhair iar-bhunoideachais ar fad / léaráidí simplí chun focail dheacra a léiriú

– Cabhair maidir le cuid den téarmaíócht a bhaineann le suíomh na scoile nua a thuiscint agus a shealbhú

– Tuiscint a fháil ar úsáid téarmaí gramadaí agus tuiscint agus feasacht a fháil ar cén fáth a n-athraíonn focail sa Ghaeilge ag brath ar an gcomhthéacs

– Simpliú ar mhúineadh agus ar shealbhú na gramadaí ón gcéad bhliain ar aghaidh

– Téarmaí teicneolaíochta agus acmhainní ar líne a bheith ar fáil in aon áit amháin

– Tuiscint a fháil ar úsáid na mbriathra gnímh

For the teachers:

– Cabhair agus tacaíocht maidir le múineadh na téarmaíochta sna hábhair go léir

– Treoir phraiticiúil don mhúinteoir ábharbhunaithe i suíomh tumoideachais

– Acmhainn soléite agus inúsáidte don mhúinteoir céad bhliana

– Simpliú ar ghramadach na Gaeilge dóibh siúd nach bhfuil aon staidéar déanta acu uirthi

– Cabhair agus tacaíocht maidir le múineadh na gramadaí i gcomhthéacs

– Cabhair agus tacaíocht maidir le haidhmeanna na scoile i leith litearthacht na Gaeilge a chur i bhfeidhm sa scoil agus spléachadh ar litearthacht sna teangacha go léir

– Tacaíocht do phróiseas feabhsúcháin na scoile mar chuid den fhéinmheastóireacht scoile ar bhonn scoile uile

An Tairseach and Mol Mata – Workshop

COGG is delighted that  An Tairseach, a site with teaching resources for primary school teachers, and Mol Mata, a site with a range of online tools and tutorials, games and open-ended activities, are now available to primary school teachers.
A number of face to face workshops for primary schools will take place in September and October.
In these workshops teachers will have the chance to learn how to effectively use the interactive tools and tutorials that Mol Mata offer. Teachers will have the opportunity to learn about the latest resources through the medium of Irish that are also available from an Tairseach.
Click on the links below for more information

· Clare- 15/9/2022 – 4:00  – 6:00

· West Dublin  – 20/9/2022 – 4:00 – 6:00

· Tralee – 21/9/2022 – 4:00 – 6:00

· Donegal  – 29/9/2022  – 5:00 – 7:00

· Athlone  – 17/10/2022  – 4:00 – 6:00

Cúrsaí Gaeilge 10 Seachtaine

Ag tógáil ar dhianchúrsa Gaeilge COGG i mí Lúnasa na bliana seo agus ar mhaithe le cabhrú le hiar-bhunscoileanna T1 tacú le múinteoirí ábhar nua agus reatha,  tá COGG ag tairiscint áiteanna ar chúrsaí Gaeilge 10 seachtaine, a bheidh á reáchtáil ag Gaelchultúr ar ár son.  Díreoidh na cúrsaí ar mhúinteoirí nach bhfuil go huile is go hiomlán ar a gcompord leis an nGaeilge nó leis an teagasc trí mheán na Gaeilge, agus ar mhúinteoirí ar mian leo barr feabhais a chur ar a leibhéal reatha.  

 

Eolas faoi na ranganna:  

Tá siollabais, nótaí, bileoga agus acmhainní ar líne d’fhoghlaimeoirí fásta na Gaeilge forbartha ag Gaelchultúr le hocht mbliana déag ar ardchaighdeán.   

Bíonn na cúrsaí ar fad a mhúineann Gaelchultúr foghlaimeoirlárnach agus úsáidtear an cur chuige cumarsáideach i gcónaí. Múintear teanga atá úsáideach agus praiticiúil agus cuirtear béim ar rannpháirtíocht agus ar an ngné shóisialta den teanga. Tá Gaelchultúr den tuairim gur cheart go mbeadh spraoi ag baint le foghlaim na Gaeilge agus go mbeadh an-sásamh le baint as an bpróiseas. Múintear gramadach na Gaeilge ar bhealach atá an-idirghníomhach agus tugtar tús áite do chleachtaí múscailte comhfheasa. Bíonn béim láidir ar obair bheirte agus ghrúpa, ar ghníomhaíochtaí rólghlactha agus ar chluichí teanga i ranganna Ghaelchultúir. Tugtar deis do na foghlaimeoirí páirt ghníomhach a ghlacadh i ngach rang, seachas an múinteoir an chaint go léir a dhéanamh. Tabharfar teastas tinrimh do na rannpháirtithe  

Costas na ranganna:

Beidh costas €100 ar an gcúrsa in ionad an €240 a ghearrann Gaelchultúr go hiondúil ar a gcuid rangannaGheobhaidh na rannpháirtithe a fhreastalaíonn ar íosmhéid de 8 rang as an 10 rang €50 ar ais ag deireadh an chúrsa.  

Sceideal na ranganna:

1. Cuirfear tús leis na cúrsaí an tseachtain dar tús an 19 Meán Fómhair 2022.

2. Cúrsa deich seachtaine agus rang dhá uair an chloig gach seachtain a bheidh i gceist.

3. Beidh sos lár-téarma ann (31/10/22 go 4/11/22).

4. Beidh ranganna deireanacha na gcúrsaí ar siúl an tseachtain dar tús an 5 Nollaig 2022.

5. Beidh uasmhéid de 18 rannpháirtí per leibhéal agus íosmhéid de 6 rannpháirtithe.  

Beidh na cúrsaí ar fáil ar líne ag na leibhéal seo a leanas:  

Bunrang 2 (A2) Dé Máirt 7-9pm Ar líne (zoom)  Meánrang 1 (B1) Dé Máirt 7-9pm Ar líne (zoom)  

Meánrang 2 (B2) Dé Céadaoin 7-9pm Ar líne (zoom)  

Ardrang 1 (C1) Dé Céadaoin 7-9pm Ar líne (zoom)  

Is féidir clárú do na cúrsaí go díreach le Gaelchultúr ag an nasc seo :

https://www.gaelchultur.com/ga/cursai/cursa-cogg  

Tá ceithre leibhéal luaite ann – A2 go C1 (bunrang 2 go ardrang 1)  

Tuigtear do COGG go bhfuil géarchéim ann maidir le hearcú múinteoirí iar-bhunscoile agus go bhfuil an fhadhb níos géire fós san earnáil T1. Tá súil againn go mbeidh na cúrsaí seo ina dtacaíocht áirithe do phríomhoidí, múinteoirí agus pobal na scoileanna.

Róise agus Frank – in cinemas from 16th September

RÓISE & FRANK

In cinemas around the country from Friday 16th September.

Tá an-áthas ar Break Out Pictures eisiúint fadscannáin Gaeilge, Róise & Frank (deimhniú 12A), a fhógairt. Bhí an-tóir ar Róise & Frank ag na féilte le roinnt míonna anuas. Taispeánadh é ag Fleadh Scannán na Gaillimhe agus tá go leor gradam buaite aige in Éirinn agus go hidirnáisiúnta. Tá an scannán suite in Rinn Ó gCuanach i gCo. Phort Láirge, áit a ndearnadh é a scannánú freisin, agus baineann sé le Róise (Bríd Ní Neachtain), baintreach mná atá ag streacailt go mór ó bhásaigh a fear céile, Frank.

Nuair a thagann madra fáin ar an láthair gan choinne, a leanann gach cor a dhéanann sí, tagann beocht i Róise arís agus í den tuairim gurb é a fear céile féin atá ar ais i bhfoirm an mhadra seo agus cuireann sí muinín i gcumhacht shíoraí na beatha chun leanúint ar aghaidh go dtí an chéad chéim dhóchasach eile. Is scéal deas croíúil é Róise & Frank a mhúsclóidh spéis daoine de gach aois agus a mbainfidh siad ar fad taitneamh as. Is iontach an scannán é seo do dhaltaí Bunscoile agus Meánscoile araon, mar gheall ar úsáid na Gaeilge, mar gheall ar úsáid chluiche ársa náisiúnta na tíre, an iomáint, agus mar gheall ar an madra geanúil atá ann a spreagann dóchas an phobail ar fad.

Is iad Rachael Moriarty agus Peter Murphy a scríobh agus a stiúir Róise & Frank, agus Cúán Mac Conghail Mhacalla Teoranta (Arracht) a léirigh. Fís Éireann, TG4 agus Údarás Craolacháin na hÉireann a mhaoinigh an scannán seo mar chuid de scéim Cine4.  Eiseofar Róise & Frank ar an Aoine, an 16 Meán Fómhair agus tá ríméad orainn taispeáintí a chur ar siúl i bpictiúrlann i do cheantar. Más spéis leat féin nó le duine ar bith de do chomhghleacaithe áirithint a dhéanamh le haghaidh 40+ dalta, is féidir linn é sin a shocrú duit le foireann do phictiúrlainne áitiúla. D’fhéadfadh sé a bheith indéanta réamhthaispeáint a chur in áirithe roimh eisiúint oifigiúil an scannáin, ag brath ar do cheantar. D’fhonn léargas a thabhairt ar ghlacadh an lucht féachana le Róise & Frank, tá roinnt léirmheasanna ó nuachtáin curtha isteach againn, ina léirítear na freagairtí dearfacha a mhúscail an scannán. I

rish Independent ★★★★                 Sunday Business Post ★★★★                         

“Scannán álainn ar fad” The Irish Times                    

The Sunday World  ★★★★      RTÉ Guide ★★★★

 

 

1 2 3 4 12