Category Archives: News from COGG

Scríobh Leabhar 2021 – 22

Tá Foras na Gaeilge ag fáiltiú roimh iarratais ó ionaid oideachais timpeall na tíre don tionscadal Scríobh Leabhar 2021-22. Is tionscadal é Scríobh Leabhar atá urraithe ag Clár na Leabhar Gaeilge agus beidh sé á reáchtáil i gcomhpháirt le hionaid oideachais éagsúla ar fud na hÉireann. Tugann Scríobh Leabhar deis do pháistí bunscoile a gcuid leabhar féin a phleanáil, a scríobh, a dhearadh agus a fhoilsiú i nGaeilge. Cuireann sé léitheoireacht agus scríbhneoireacht na Gaeilge chun cinn i measc páistí óga. Beidh dhá rogha ag na páistí maidir leis an gcineál leabhair a scríobhfaidh siad. Is féidir leo leabhar a scríobh de láimh nó is féidir le múinteoirí úsáid a bhaint as aipeanna oideachais ábhartha le cabhrú leis na páistí leabhar digiteach a scríobh más mian leo. Is é príomhfhócas an tionscadal an próiseas scríbhneoireachta féin. Dúirt Laura Rawdon, Clár na Leabhar Gaeilge, “Tá lúchair orainn Scríobh Leabhar a fhógairt i mbliana. Tabharfaidh Scríobh Leabhar deiseanna do pháistí bunscoile timpeall na tíre a gcuid samhlaíochta a léiriú trí leabhair Ghaeilge a scríobh agus a mhaisiú súil againn go mbainfidh na páistí an-taitneamh as carachtair agus scéalta spraíúla a fhorbairt mar chuid den tionscadal le linn na scoilbhliana. Tá áthas orainn a fhógairt chomh maith go bhfuil gach eolas maidir leis an tionscadal Scríobh Leabhar ar fáil ar shuíomh gréasáin Fhoras na Gaeilge.Tuilleadh eolais: Suíomh gréasáin: www.forasnagaeilge.ie/scríobhleabhar Teagmháil: leabhar@forasnagaeilge.ie Spriocdháta le haghaidh iarratais: Dé Luain, an 11 Deireadh Fómhair 2021 ag 5 p.m.

Scéim bronnta leabhar uile-oileáin á seoladh ag Laureate na nÓg, Foras na Gaeilge, an Chomhairle Ealaíon

Scéim bronnta leabhar uile-oileáin á seoladh ag Laureate na nÓg, Foras na Gaeilge, an Chomhairle Ealaíon

Gheobhaidh bunscoileanna beagnach 30,000 bunsaothar Gaeilge

*Ní gá do scoileanna Gaeltachta, Galescoileanna nó bunscoileanna atá lonnaithe i mBailtí Seirbhíse Gaeltachta and Líonraí Gaeilge clárú.

 

Inniu (an 1 Meán Fómhair), rinne Laureate na nÓg, Áine Ní Ghlinn, i gcomhpháirtíocht le Foras na Gaeilge agus leis an gComhairle Ealaíon, An Bosca Leabharlainne a sheoladh, ar tionscnamh bronnta leabhar é faoina seolfar bosca de leabhair Ghaeilge chuig 1,125 bhunscoil ar fud na hÉireann. Is bunsaothair fhicsin Ghaeilge iad na leabhair, atá roghnaithe ag Áine í féin. Ina measc tá pictiúrleabhair, filíocht agus úrscéalta. Is leabhair iad atá cumtha agus deartha ag údair agus maisitheoirí na linne seo agus a foilsíodh in Éirinn. Tá gradaim buaite ag go leor acu agus roghnaíodh gach ceann díobh as a bharrfeabhais.   Is é An Bosca Leabharlainne príomhthionscadal Áine Ní Ghlinn ina cáil mar Laureate na nÓg (2020-2023). Nuair a fógraíodh gurb í 6ú Laureate na hÉireann don Litríocht do Pháistí, dúirt Áine go ndíreodh sí mar Laureate ar infheictheacht litríocht na Gaeilge do pháistí a mhéadú agus ar léitheoireacht na Gaeilge mar chaitheamh aimsire, ní mar ‘obair bhaile’ amháin, a chur chun cinn. Tá sí anois ag iarraidh ar bhunscoileanna ar fud na hÉireann iarratas a dhéanamh ar an mBosca Leabharlainne. Seo an méid a bhí le rá ag Laureate na nÓg, Áine Ní Ghlinn: Gheobhaidh na scoileanna 25 leabhar mar aon le pacáiste tacaíochta. Gheobhaidh suas le fiche scoil Scéim Chónaithe le healaíontóir nó scríbhneoir agus beidh físcheardlanna le feiceáil ar líne freisin. Mo mhíle buíochas le Foras na Gaeilge agus leis an gComhairle Ealaíon as a gcuid tacaíochta. Táimid go léir ar aon intinn faoi thábhacht na léitheoireachta do dhaoine óga agus faoin tábhacht a bhaineann le pléisiúr a bhaint as a bheith ag léamh as Gaeilge seachas a bheith ag smaoineamh air mar obair bhaile.   Is tionscnamh uile-oileáin é An Bosca Leabharlainne atá á chur i gcrích i gcomhpháirtíocht le Foras na Gaeilge agus leis an gComhairle Ealaíon. Tá sé ar oscailt do bhunscoileanna lán-Bhéarla agus lán-Ghaeilge araon; tabharfar tús áite, áfach, do scoileanna lán-Ghaeilge agus Gaeltachta, chomh maith le bunscoileanna i mBailte Seirbhíse Gaeltachta agus i mbailte atá ainmnithe mar Líonraí Gaeilge. Agus é ag fógairt na comhpháirtíochta le Laureate na nÓg, agus ag deimhniú tacaíocht dar luach €300,000 don Bhosca Leabharlainne, seo mar a labhair Príomhfheidhmeannach Fhoras na Gaeilge, Seán Ó Coinn: Tá sé an-tábhachtach gur féidir pobal gníomhach léitheoireachta a chinntiú don Ghaeilge don am atá le teacht. Mar sin, tá lúcháir ar Fhoras na Gaeilge tacú leis an tionscadal iontach seo a cheap Áine Ní Ghlinn mar phríomhthionscadal agus í ina Laureate na nÓg. Tá baint mhór ag Foras na Gaeilge le cur chun cinn na léitheoireachta tríd An Gúm, Clár na Leabhar Gaeilge agus ÁIS agus tá muid thar a bheith sásta a bheith ag comhoibriú le Laureate na nÓg agus An Chomhairle Ealaíon leis an léitheoireacht a chur chun cinn i measc daoine óga. Spreagfaidh An Bosca Leabharlainne páistí le sult a bhaint as na leabhair iontacha atá ar fáil agus cothóidh sé an chéad ghlúin eile de léitheoirí na Gaeilge.   Bhí an méid seo le rá ag Stiúrthóir na Comhairle Ealaíon, Maureen Kennelly: Is cúis ollmhór bróid don Chomhairle Ealaíon é Laureate na nÓg, idir an onóir a thugann sé do scríbhneoir nó maisitheoir do pháistí, agus an uaillmhian agus scleondar a spreagann sé. Le tionscnamh an Bhosca Leabharlainne, tá slí á réiteach ag an Laureate, Áine Ní Ghlinn, chun gur féidir le páistí grá fad saoil a fhorbairt do leabhair den scoth agus a samhlaíocht agus a gcruthaitheacht a mhúscailt. Tá an léitheoireacht mar chaitheamh aimsire ar cheann de rudaí is aoibhne sa saol, agus is mór an chúis lúcháire dúinn é leabhair Ghaeilge den scoth a fheiceáil i lámha páistí ar fud na tíre.   Bunscoileanna ar spéis leo An Bosca Leabharlainne a fháil, is ceart dóibh foirm iarratais a líonadh amach ar shuíomh gréasáin Laureate na nÓg, childrenslaureate.ie. Is é Déardaoin an 14 Deireadh Fómhair 2021 an spriocdháta le hiarratas a dhéanamh. Is tionscnamh de chuid na Comhairle Ealaíon é Laureate na nÓg. Tá sé á bhainistiú agus á chur i gcrích thar ceann na Comhairle ag Leabhair Pháistí Éireann, agus faigheann sé tacaíocht ó Chomhairle Ealaíon Thuaisceart Éireann, agus ón Roinn Leanaí, Comhionannais, Míchumais, Lánpháirtíochta agus Óige. Trí onóir a thabhairt d’ealaíontóir fíorchumasach díograiseach, tá Laureate na nÓg ag tacú leis an litríocht do pháistí agus do dhaoine óga agus á ceiliúradh, rud a spreagfaidh na glúnta de scríbhneoirí, maisitheoirí agus léitheoirí atá le teacht.

Sraith Léachtaí Staire

Sraith Léachtaí Staire  

 

  • freastal ar líne trí Zoom  
  • ag súil go mbeidh pobal Chorca Dhuibhne ábalta freastal ar na léachtaí i nDún Chíomháin níos déanaí sa tsraith (ag teacht le srianta sláinte) 

 

Meán Fómhair go Nollaig 2021 

 

Cora cinniúnacha i stair na hÉireann agus a rian ar Chorca Dhuibhne 

  Arna reáchtáil ag Dún Chíomháin, Ionad na Gaeilge Labhartha, Coláiste na hOllscoile Corcaigh, Baile an Fheirtéaraigh.    Cuirfear tús le sraith nua léachtaí staire ar an Déardaoin 16ú Meán Fómhair 2021 ar a 7 a chlog,sraith sheachtainiúil atá á reáchtáil ag Dún Chíomháin, Ionad Gaeltachta Choláiste na hOllscoile Corcaigh.Clár cuimsitheach léachtaí é seo a thógfaidh ar na sraitheanna eile sa stair áitiúil a ritheadh idir Dún Chíomháin agus Oidhreacht Chorca Dhuibhne le blianta beaga anuas.  Bainfear leas as an deis foghlama ar-líne a tháinig chun cinn de bharr na paindéime chun léachtóirí agus lucht féachana ó chian agus ó chóngar a thabhairt le chéile trí mheán na teicneolaíochta.  Táthar ag súil go mbeidh an deis ann fáilte a chur roimh rannpháirtithe áitiúla teacht isteach go Dún Chíomháin roimh dheireadh na sraithe. Tabharfaidh na cainteanna éachtaint fíorshuimiúil ar conas mar a d’fhág cora cinniúnacha éagsúla i stair na hÉireann a lorg ar an dtír go náisiúnta agus ar leithinis Chorca Dhuibhne.  Cuirfidh saineolaithe agus údair staire clúiteacha a gcuid léargas ar fáil ar réimse leathan de mhóreachtraí i stair na hÉireann agus a dtionchar siúd ar iarthar Chiarraí. Díreofar ar  theacht na Críostaíochta sa chúigiú haois agus scaoilfear fé suas tríd na haoiseanna chomh fada leis na blianta réabhlóideacha ar gabhadh tríothu sa chéad cheathrú den bhfichiú haois. Cuirfear clabhsúr leis an tsraith ar an 9ú Nollaig 2021, céad bliain is cúpla lá ó síníodh an Conradh i 1921. Tá foireann Dhún Chíomháin fé chomhaoin mhór ag an Ollamh Ó Macháin agus ag an Ollamh Gearóid Ó Tuathaigh a chuir gach comhairle ar fáil dóibh i leagan amach an chláir. Ag caint ar an tsraith seo, dúirt an tOllamh Ó Macháin go bhfuil Ionad na Gaeilge Labhartha, Coláiste na hOllscoile, Corcaigh, ana shásta an tsraith léachtaí seo a chur ar fáil i mbliana. “Cúis áthais faoi leith is ea é gur ó Dhún Chíomháin, i nGaeltacht Chorca Dhuibhne, a bheidh na léachtaí á gcraoladh. Táim an-bhuíoch go deo do na cainteoirí go léir a thoiligh go fonnmhar páirt a ghlacadh sa tsraith seo agus a gcuid saineolais a roinnt linn” a dúirt sé.   Tá buíochas mór dlite ag Bord Oideachais agus Oiliúna ChiarraíTobar Dhuibhne agus Oidhreacht Chorca Dhuibhne leis as a dtacaíocht go léir chun an clár a chur le chéile. Breis eolais ó Chaitríona Budhlaeir /Aoife Ní Shéaghdha ar 066 9156136.  Is féidir clárú do na léachtaí ag: www.tinyurl.com/StairChorcaDhuibhne Ní ghearrfar aon chostas as freastal ar na léachtaí seo.

New project and competition advertised!

New project and competition advertised!

The Minister for Education Norma Foley TD today invited primary and post-primary schools to apply for a new arts in education initiative, BLAST 2021. BLAST – Bringing Live Arts to Students and Teachers – is a new initiative which will enable up to 400 new arts in education residencies in schools each year.

The aim of this scheme is to give pupils in schools all over the country the opportunity to work with a professional artist on unique projects.

These bespoke classes will be originated and planned between the artist, teacher and the school under the coordination of the ESCI network of 21 full-time education centres.

The closing date for applications by email or post is Thursday, 30th September 2021. More information available at gov.ie/blast

https://www.gov.ie/en/press-release/7f74c-minister-foley-invites-applications-from-schools-for-new-arts-in-education-initiative-blast-2021/

Seo Linn! New resources from Outside the Box

Each book tells the story of a different daily activity/event in twelve steps. These books were written to help children learn to cope better with these activities/events. Click here for more information.

1 2 3 4 10