All posts by COGG

Digi Tech do Theangacha – Cabhrú le Múinteoirí Teanga

Tá Digi Tech do Theangacha, uirlis féinmheastóireachta, forbartha ag an tSraith Shóisearach do Mhúinteoirí (JCT), an tSeirbhís um Fhorbairt Ghairmiúil do Mhúinteoirí (PDST) agus Teangacha Iar-bhunscoile na hÉireann (PPLI) chun cabhrú le múinteoirí teanga féinmheasúnú agus forbairt a dhéanamh ar a gcleachtas digiteach i seomra ranga na dteangacha. Agus é spreagtha ag an doiciméad, Creat Foghlama Digití d’Iar-Bhunscoileanna agus fréamhaithe ann, cuidíonn Digi Tech do Theangacha le múinteoirí teanga agus le ranna NTI réimsí forbartha a aithint maidir le teicneolaíochtaí digiteacha agus uirlisí digiteacha a leabú ina modheolaíochtaí teagaisc.

Ar fáil anseo.

Lá Sábháilteacht Ar Líne

Tá roinnt acmhainní múinteoireachta maidir le sábháilteacht Idirlín curtha le chéile ag foireann Webwise.

Tá na hacmhainní ar fáil duitse, dod scoil nó do d’eagraíocht saor in aisce. Is féidir iad a úsáid chun cabhrú le daoine óga foghlaim faoin méid a theastaíonn chun na meáin nua a úsáid go sábháilte, go slán agus ar bhealach dearfach.

Cliceáil anseo chun níos mó a fhoghlaim.

Teastas Teagaisc don Earnáil Ghaeloideachais (TTEG)

An bhfuil tú ar chúrsa in oiliúint tosaigh múinteoirí? An bhfuil roinnt Gaeilge agat? An mbeadh suim agat post a fháil i scoil a bhíonn ag teagasc trí Ghaeilge? Ba cheart duit cuir isteach ar TTEG mar sin. Tabharfaidh an Teastas Teagaisc don Earnáil Ghaeloideachais (TTEG) léargas agus tuiscint do na rannpháirtithe ar chomhthéacs agus dea-chleachtais iomaire an Ghaeloideachais ag an iar-bhunleibhéal. Tá an TTEG saor in aisce do mhúinteoirí faoi oiliúint. Tá an TTEG á chur ar fáil ag foireann an Mháistir Ghairmiúil san Oideachas in Ollscoil na hÉireann, Gaillimh i gcomhar leis an Roinn Oideachais agus Scileanna agus COGG. Beidh an TTEG ag rith ag an am céanna le do chúrsa Pme (nó bunchéim) agus ní chuirfidh sé as don chúrsa sin ar aon slí. Beidh an cúrsa go hiomlán ar líne agus is 5 sheisiún a bheidh ann san iomlán. Beidh an chéad seisiún ar an 28 Feabhra. Breis sonraí le fáil anseo. Foirm iarratais ar fáil anseo.

Duaiseanna Chúnamh Éireann: An Domhan Seo Againne 2022

Is é ‘Folláine do Dhaoine agus don Phláinéad’ téama Dhuaiseanna Chúnamh Éireann: An Domhan Seo Againne, 2022 agus tugtar cuireadh do mhúinteoirí agus do dhaltaí bunscoile foghlaim faoi obair Chúnamh Éireann i mbreis is 130 tír chun cabhrú le dul chun cinn a dhéanamh ar na Spriocanna Domhanda um Fhorbairt Inbhuanaithe de chuid na Náisiún Aontaithe. Tugtar na tacaíochtaí seo a leanas do mhúinteoirí agus do dhaltaí:

  • Acmhainní do leanaí, mar shampla an iris do dhaltaí a bhfuil an-tóir uirthi
  • Ceithre cinn de cheachtanna atá réidh le húsáid sa seomra ranga, atá nasctha leis an gcuraclam, agus ar féidir iad a chur in oiriúint don rang
  • Láithreán gréasáin atá éasca le húsáid, ar a bhfuil faisnéis agus gníomhaíochtaí eile

Iarrtar ar dhaltaí saothar (nó saothair!) a chur isteach do Gníomhaithe Spriocanna Domhanda, ár n‑irisí ar líne a bhíonn á scríobh ag leanaí do leanaí.  Iris ar líne is ea Gníomhaithe Spriocanna Domhanda atá dírithe ar leanaí agus atá cruthaithe ag leanaí agus tugann sé deis do dhaltaí a gcuid foghlama, a léargas, a gcruthaitheacht agus – an rud is tábhachtaí – a nglór a roinnt.   Féach Gníomhaithe Spriocanna Domhanda ó 2021 (Eagrán 1-3 agus an Bhliainiris) chun inspioráid agus smaointe a fháil: https://www.ourworldirishaidawards.ie/global-goal-getters/ Spriocdháta le go mbeidh seans ann go roghnófaí an saothar le haghaidh an chéad eagráin de Gníomhaithe Spriocanna Domhanda: Dé Luain, 7 Feabhra 2022 Spriocdháta deiridh: Dé hAoine, 8 Aibreán 2022 Tá tuilleadh sonraí maidir le saothair a chur isteach le fáil ar www.ourworldirishaidawards.ie

Blaisín de Chúrsaí Ghaelchultúir ar Fáil Saor in Aisce an Déardaoin Seo

Rang Saor in Aisce ar Instagram

Cuirfear tús leis an gcéad sraith eile de na cúrsaí móréilimh seo an tseachtain seo chugainn agus tá cúpla spás fós ar fáil iontu. Mura bhfuil tú cinnte an bhfuil na cúrsaí seo feiliúnach duitse, is féidir páirt a ghlacadh i rang bunscileanna teanga beo ar Instagram Live Ghaelchultúir an Déardaoin beag seo, 20 Eanáir ar 7pm, le blaiseadh a fháil den chineál ábhair a mhúintear sna ranganna. Beidh an seisiún idirghníomhach spraíúil seo á theagasc ag Niamh Nic Leoid, múinteoir den chéad scoth a bhíonn ag múineadh ranganna Gaeilge ar líne linn. Bí linn ar Instagram Déardaoin nó cláraigh ar do rogha cúrsa ar ár suíomh gan mhoill. Mairfidh gach cúrsa deich seachtaine agus beidh rang dhá uair an chloig i gceist gach seachtain. Clárigh anseo.

Dhá leabhar nua foilsithe ag an nGúm

Tá dhá leabhar nua don aos óg díreach foilsithe ag an nGúm agus Foras na Gaeilge. Cliceáil anseo chun iad a ordú. I Lár na Coille Éamonn Ó Ruanaí Martin Fagan a mhaisigh Séideán Sí: Úrscéal nua – Rang 3-6 Níor thaitin an choill dhorcha le Siobhán ó bhí sí ina cailín an-óg. Bhí rud éigin aisteach ag baint leis an áit. Ach ní mór do Shiobhán aghaidh a thabhairt ar an gcoill chun cuidiú le cat atá gortaithe. Cá bhfios céard atá roimpi ag bun an chosáin chasta i lár na coille … Beagán draíochta b’fhéidir? Clíona agus an Cluiche Peile Úna Leavy Kieron Black a mhaisigh Is í an pheil is gaire do chroí Chlíona. Ba chuma léi ócáid ar bith a chailleadh ach a bheith in ann imirt sa chluiche craoibhe. Ach an bhfaighidh sí áit ar an bhfoireann?

Mol Mata – Suíomh nua do Ghaelscoileanna agus Scoileanna Gaeltachta


Is comhthionscadal é Mol Mata idir CCEA agus An Chomhairle Um Oideachas Gaeltachta agus Gaelscolaíochta (COGG) i gcomhar le PDST. Tá sé de chuspóir ag an tionscadal tacú leis an dá churaclam ó thuaidh agus ó dheas maidir le teagasc na matamaitice.

Leis an chuspóir seo a bhaint amach, tá réimse uirlisí agus láimhseoga ar líne, cluichí agus gníomhaíochtaí ceannoscailte. Dearadh iad seo go speisialta le deis a thabhairt do mhúinteoirí agus do dhaltaí i nGaelscoileanna agus i scoileanna Gaeltachta a gcuid smaointeoireachta agus teanga mhatamaiticiúil a fhorbairt ar bhealach spraíúil.

Tá an suíomh seo ina cheithre chuid:

1. Láimhseoga ar líne
2. Cluichí / Gníomhaíochtaí Ceannoscailte
3. Banc Gníomhaíochtaí Tairseach Íseal Buaicphointe Ard
4. Tacaíocht do mhúinteoirí

Ar fáil anseo.