Comhaltaí nua COGG

Fógraíonn an tAire Oideachais agus Scileanna ceapachán chomhaltaí nua na Comhairle um Oideachas Gaeltachta agus Gaelscolaíochta

D’Fhógair an tAire Oideachais agus Scileanna, Jan O’Sullivan, T.D., ceapachán comhaltaí nua na Comhairle um Oideachas Gaeltachta agus Gaelscolaíochta (COGG) i gcomhair téarma oifige nua dar chríoch Nollaig 2018.

Bunaíodh COGG faoin Acht Oideachais, 1998 chun comhairle a thabhairt faoi mhúineadh trí Ghaeilge i scoileanna Gaeltachta agus scoileanna lánGhaeilge, faoi theagasc trí Ghaeilge i scoileanna go ginearálta, aguschun soláthar téacsleabhar agus áiseanna foghlama a chomhordú, chun seirbhísí taca a sholáthar do scoileanna agus chun taighde a sheoladh.

Dúirt an tAire go bhfuil ról lárnach ag COGG maidir le forbairt an oideachais trí Ghaeilge agus le teagasc na Gaeilge, agus lena chinntiú go mbíonn áiseanna teagaisc ar ardchaighdeán ag na scoileanna chun freastal ar riachtanais na múinteoirí agus na mac léinn.  Imreoidh sí ról an-tábhachtach i bhfeidhmiú Straitéis 20 Bliain an Rialtais don Ghaeilge agus i bhfeidhmiú pholasaí na Roinne Oideachais agus Scileanna maidir le hoideachas Gaeltachta.

Ghabh an tAire a buíochas leis na comhaltaí den Chomhairle atá ag dul as oifig as a dtiomantas agus as a ngairmiúlacht, agus dúirt go raibh sí “ag súil le bheith ag obair go dlúth leis an gComhairle nua sna na blianta le teacht”.

Comhaltaí nua na Comhairle um Oideachas Gaeltachta agus Gaelscolaíochta

Comhlacht Ainmnitheach Ceaptha
Ainmní an Aire agus Cathaoirleach Dónal Ó hAiniféin
An Chigireacht Marina Ní Threasaigh
Gaelscoileanna Teoranta Cathnia Ó Muircheartaigh
Gaelscoileanna Teoranta Yvonne Ní Mhurchú
Údarás na Gaeltachta Aindrias Ó Muineacháin
Údarás na Gaeltachta Daríona Nic Con Iomaire
CNCM Elaine Ní Neachtain
Foras na Gaeilge Sinéad Nic Giolla Cionnaigh
INTO Deirbhile Nic Craith
ASTI Robbie Cronin
TUI Séamus Ó Fearraigh
Comhairle Churaclaim, Scrúduithe agus Measúnaithe Thuaisceart Éireann Seán Mac Nia