Comórtas stair na hÉireann do bhunscoileanna agus d’iarbhunscoileanna 2021

Comórtas stair na hÉireann ‘Deich mBliana na gCuimhneachán’ do bhunscoileanna agus d’iarbhunscoileanna 2021

Déantar deich mbliana 2012–2022 a chatagóiriú mar ‘Deich mBliana na gCuimhneachán’ mar chomóradh céad bliain ar roinnt imeachtaí agus forbairtí stairiúla tábhachtacha a tharla sa tréimhse 1912–1922, agus a raibh ról ríthábhachtach acu i gcruthú stát nua-aimseartha na hÉireann. Mar chuid de chomóradh ‘Deich mBliana na gCuimhneachán’, tugtar cuireadh do scoileanna agus do mhic léinn ag gach leibhéal bunscoile agus iar-bhunscoile ar fud na hÉireann, sa scoilbhliain 2020-2021, dul isteach sa chomórtas staire bliantúil do scoileanna. Tá nasc faoi leith ag na téamaí roghnaithe le himeachtaí céad bliain ó shin ar fud oileán na hÉireann.

Ceannteidil ghinearálta don chomórtas

Tacaíonn an Roinn Oideachais le comórtas staire na hÉireann ‘Deich mBliana na gCuimhneachán’ do bhunscoileanna agus iar-bhunscoileanna 2021, Scoil Staire Choláiste na hOllscoile, Corcaigh, An Roinn Turasóireachta, Cultúir, Ealaíon, Gaeltachta, Spóirt agus na Meán. Faigheann sé tacaíocht freisin ó ‘History Ireland’.

I mbliana, ag leibhéil bhunscoile agus iar-bhunscoile araon, cuirfear fáilte roimh thionscadail faoi na ceannteidil ghinearálta seo a leanas, tabhair faoi deara gur féidir téama staidéir áitiúil/réigiúnach a chur san áireamh i gcatagóir ar bith:

  • Réabhlóid in Éirinn – staidéar ar eachtra pholaitiúil/réabhlóideach ón tréimhse 1912–1922, gné ar leith den ócáid, nó duine/grúpa/eagraíocht a bhaineann leis.
  • Éire agus an Chéad Chogadh Domhanda – staidéar ar thaithí mhuintir na hÉireann ar an gcogadh ó thaobh duine nó grúpa de. D’fhéadfadh fócas ar chath áirithe, scéal rannpháirtí aonair nó breithniú ar an tréimhse iomlán 1914-1918 a bheith i gceist leis seo.
  • Mná le linn na tréimhse réabhlóidí in Éirinn – staidéar ar dhuine/ghrúpa/eagraíocht/ghluaiseacht áirithe atá ag iarraidh cáilíocht shaol na mban a fheabhsú nó a raibh baint acu le gníomhaíocht réabhlóideach in Éirinn sa tréimhse 1912–1922
  • Cogadh na Saoirse – staidéar ar eachtra pholaitiúil/réabhlóideach ón tréimhse 1919–1921, gné áirithe den ócáid, nó duine/grúpa/eagraíocht a bhaineann leis.
  • An Cogadh Cathartha – staidéar ar dhuine/eagraíocht/grúpa/gluaiseacht/imeacht áirithe le linn an chogaidh chathartha in Éirinn agus a thionchar

Ba chóir go ndíreodh gach iontráil go príomha ar an tréimhse 1912–1922, nó ar chuid di. Tá an comórtas ar oscailt do gach bunscoil agus iar-bhunscoil. Is féidir le rang, grúpa mac léinn, nó mac léinn aonair an tionscadal a chur isteach. Gheofar gach sonra agus teimpléad den leathanach clúdaigh do thionscadail, le híoslódáil ag www.education.ie/historycompetition.

i. Comórtas Aistí – Bunscoil agus Iar-Bhunscoil

Is é an líon focal is mó do thionscadail ná 2,000 focal ag leibhéal na bunscoile (.i. do thionscadail a chuireann rang, grúpa scoláirí nó scoláire aonair isteach), agus 4,000 focal ag leibhéal iar-bhunscoile (.i. do thionscadail a chuireann rang, grúpa mac léinn isteach nó mac léinn aonair isteach). Is féidir tionscadail a chur isteach i mBéarla nó i nGaeilge.

Caithfear gach tionscadal a chur isteach mar dhoiciméad Word. Ní féidir glacadh le cur i láthair PowerPoint. .

ii.  Comórtas Físeán na hIdirbhliana

I mbliana, tá comórtas físeán speisialta againn do scoláirí Idirbhliana. Glacfar le físeáin ar aon cheann de na hábhair atá liostaithe thuas. Cúig nóiméad ar a mhéad a bheidh san fhíseán agus caithfear gach foinse a lua. Is féidir é a chur isteach ar bhealaí éagsúla – is féidir é a uaslódáil chuig leathanach príobháideach ar YouTube nó Vimeo agus an nasc agus gach faisnéis fhorlíontach, tagairtí srl., a chur i ríomhphost chuig historyvideocompetition@education.gov.ie

Is féidir nasc a sheoladh freisin trí WeTransfer nó is féidir an físeán a thaifeadadh ar DVD agus a chur sa phost chuig An Comórtas Físeáin Staire, Aonad Beartais um Churaclaim agus Measúnú, An Roinn Oideachais, Sráid Mhaoilbhríde, Baile Átha Cliath 1.

Tá go leor suíomhanna Gréasáin ar fáil chun cúnamh a thabhairt do mhúinteoirí agus do scoláirí araon chun fístionscadal a chruthú, ina measc seo tá:

•             digitalstory.ie

•             físfilmpostprimary.ie

•             scoilnet.ie

Caithfear tagairtí a chur san áireamh. Ní mór d’iarrthóirí a bheith ar an eolas faoi na teorainneacha cóipchirt ar amhráin agus ar íomhánna, chomh maith le téacs. Is féidir tuilleadh faisnéise ina leith seo a fháil ar icla.ie agus trí oifig na bpaitinní, iopi.gov.ie .

Níl aon oibleagáid ar scoláirí Idirbhliana atá san iomaíocht sa chomórtas físeán a n-íomhá féin a chur san áireamh san fhíseán. Mar sin féin, má tá íomhánna de scoláirí san fhíseán, caithfear cead a fháil ó gach scoláire a thaispeántar (cibé an bhfuil siad mar chuid den ghrúpa atá san iomaíocht nó nach bhfuil) agus óna dtuismitheoirí/gcaomhnóirí sula gcuirtear an físeán isteach sa chomórtas. Ní bhreithneofar físeáin ina bhfuil scoláirí le feiceáil gan na ceadanna ábhartha.

Tionscadail a chur isteach agus buaiteoirí a fhógairt

Is é an 30 Aibreán 2021 an spriocdháta chun tionscadail chríochnaithe a fháil agus déanfar na buaiteoirí á bhfógairt, agus na duaiseanna a bhronnadh, roimh dheireadh Mheán Fómhair 2021.

Ní mór tionscadail a chur isteach ar líne chuig an seoladh ríomhphoist seo a leanas:historycompetition@ucc.ie. Caithfidh bileog chlúdaigh agus duillín ceada a bheith i ngach tionscadal (i gcás grúpa tionscadail beidh cead ag teastáil ó gach mac léinn agus a dtuismitheoir/chaomhnóir) ag an tosach (tá teimpléad de bhileog chlúdaigh ceangailte leis an litir seo agus tá sé ar fáil le híoslódáil freisin ag education.gov.ie/historycompetition) agus leabharliosta ag liostáil na bhfoinsí a ndeachthas a léadh.

Ba chóir na hiontrálacha físe ón scoláirí Idirbhliana a chur chuig: historyvideocompetition@education.gov.ie. Caithfidh leathanach clúdaigh agus leabharliosta de na leabhair de na foinsí a léadh a bheith in éineacht le gach tionscadal.