Clárú ar oscailt do Chlár na Réalta Goirme 2021 – 2022

Clárú ar oscailt do Chlár na Réalta Goirme 2021 – 2022 – in am bheith ‘cruthaitheach faoin Eoraip’!

 Tá Clár na Réalta Goirme, atá comhordaithe ag Gluaiseacht na hEorpa in Éirinn, ag tabhairt deise agus dúshláin do dhaltaí bunscoile timpeall na tíre a bheith cruthaitheach faoin tslí a smaoiníonn siad faoin Eoraip agus is féidir le scoileanna síniú suas chun páirt a ghlacadh ann anois go dtí an 5ú Deireadh Fómhair.

 

Múineann Clár na Réalta Goirme daltaí bunscoile faoin Eoraip trí ghníomhaíochtaí agus tionscnaimh chruthaitheacha a chuireann leis an gcuraclam náisiúnta bunscoile. Déanann gach rang tionscnaimh ar ghnéithe Eorpacha den stair, tíreolas, Institiúidí an AE, cultúr agus cruthaitheacht. Is é cuspóir Chlár na Réalta Goirme ná tuiscint agus eolas níos fearr a chothú i measc daltaí bunscoile faoin Eoraip agus an tionchar a bhíonn aige ar shaolta saoránaigh na hÉireann ar bhealach a oireann dóibh féin.

 

Toisc na ndúshlán leanúnach a bhaineann le Covid-19 d’athoscailt na scoileanna, tá Foireann Clár na Réalta Goirme ar fáil chun tacaíocht sa bhreis a thabhairt do scoileanna a ghlacann páirt sa Chlár i mbliana agus tá solúbthacht leis an gclár ionas gur féidir le múinteoirí agus a gcuid ranganna a bheith cruthaitheach agus a gcuid tionscnamh a dhéanamh ar bhealach a oireann dóibh féin agus dá gcuid ábhar spéise féin. Cuirtear an-chuid achmhainní ar fáil ar líne do scoileanna rannpháirteacha agus moltar don phobal araon idir dhaltaí, mhúinteoirí, thuismitheoirí, chaomhnóirí agus foireann na scoile trí chéile a bheith páirteach sa Chlár. Ardaíonn Clár na Réalta Goirme feasacht i dtaobh an AE laistigh agus lasmuigh den scoil i measc an phobail.

 

Ag labhairt faoin gClár, dúirt an t-Aire Stáit um Ghnóthaí Eorpacha, Thomas Byrne TD,

 

”Is clár iontach é seo a thugann deis dár ndaltaí bunscoile foghlaim, agus bheith cruthaitheach, faoinár bhféiniúlacht agus ár gcultúr Eorpach. Mar Aire Stáit um Ghnóthaí Eorpacha, is mór an onóir é dom tacú le Clár na Réalta Goirme agus tá díograis na ndaltaí rannpháirteacha feicthe agam féin go pearsanta. Tá súil agam cuairt a thabhairt ar scoileanna a ghlacann páirt sa Chlár nuair atá sé sábháilte é sin a dhéanmah agus molaim don oiread scoileanna agus is féidir clárú don Chlár seo agus bheith páirteach ann i mbliana.”

 

Dúirt Noelle O Connell, Príomhoifigeach Feidhmiúcháin Gluaiseacht na hEorpa in Éirinn,

 

“In ainneoin gur bhliain dúshlánach, éagsúil eile a bhí ann do dhaltaí agus do mhúinteoirí timpeall na tíre sa scoilbhliain atá imithe thart, b’ábhar dóchais dúinn an chruthaitheacht agus an díograis a léirigh na daltaí agus na múinteoirí a bhí páirteach sa chlár i mbliana – fiú agus iad ag staidéar leo ón mbaile cuid den am fad is a bhí na scoileanna dúnta. Bhí muid fíorshásta gur tháinig na rannpháirtithe ar bhealaí nua agus cruthaitheacha an Clár a chur i gcrích.

 

“Táimid ag súil go mór le bliain eile de Chlár na Réalta Goirme mar cuireann na scoileanna agus na múinteoirí siar muid i gcónaí leis an tsamhlaíocht agus an nuálaíocht a léiríonn siad ina gcuid tionscnamh. Ó 2011 i leith, chláraigh breis is 1,100 scoileanna ar an gclár Chlár ó gach contae agus ba bhreá linn níos mó scoileanna fós a bheith ag clárú anois i rith 2021/2022.

 

“Tugann an Clár deis iontach do dhaltaí an dlúthphairtíocht atá ann idir saoránaigh na hEorpa a aithint agus an éagsúlacht sa seomra ranga in Éirinn inniu a cheiliúradh. Bhí an dlúthpháirtíocht Eorpach sin i gcónaí tábhachtach i rith na paindéime agus tá sé iontach go bhfoghlaimíonn daltaí faoi thábhacht na dlúthpháirtíochta agus na comhoibrithe trí Chlár na Réalta Goirme.

 

“Téann an Clár leis an gcuracalam gan obair sa bhreis a chur ar mhúinteoirí – a mhalairt, déanann an Clár iarracht tacaíocht do mhúinteoirí. Molaimid go mór do scoileanna páirt a ghlacadh i gClár na Réalta Goirme i mbliana”

 

Chun Clár na Réalta Goirme a chur i gcrích, iarrtar ar scoileanna páirt a ghlacadh i dtráth na gceist ar líne agus/nó tuarascáil a chur isteach ag deireadh na bliana faoi obair an Chláir ina scoil féin. Moltar do scoileanna imeacht a reachtáil do Lá na hEorpa ar an 9 Bealtaine freisin.

 

Is féidir le scoileanna clárú anois do Chlár an Réalta Goirme 2021/2022 anseo roimh an 5 Deireadh Fómhair 2021 agus is féidir gach eolais a fháil faoin gClár ag https://www.bluestarprogramme.ie/clar-na-realta-goirme/