Aighneacht chuig an Údarás Ard-Oideachais

An Chomhairle um Oideachas Gaeltachta & Gaelscolaíochta

Aighneacht chuig an Údarás Ard-Oideachais

Cúlra

Bunaíodh an Chomhairle um Oideachas Gaeltachta agus Gaelscolaíochta (COGG) i 2002 faoi théarmaí Alt 31 den Acht Oideachais (1998) le go mbeadh sainstruchtúr ann le freastal a dhéanamh ar riachtanais oideachais na scoileanna

Gaeltachta agus lán-Ghaeilge.
Feidhmeanna reachtúla:

o Soláthar téacsleabhar agus acmhainní do mhúineadh trí Ghaeilge a phleanáil agus a chomheagrú

o Comhairle a chur ar an Aire Oideachais agus Eolaíochta maidir le cur ar fail agus cur chun cinn oideachas trí mheán na Gaeilge

o Seirbhísí taca a chur ar fail trí mheán na Gaeilge

o Taighde a dhéanamh ar ábhar a bhaineann leis na cúraim sin

o Soláthar téacsleabhar agus acmhainní  do mhúineadh na Gaeilge a phleanáil agus a chomheagrú

o Comhairle a thabhairt don Chomhairle Náisiúnta Curaclaim agus Measúnachta maidir le nithe a bhaineann le múineadh na Gaeilge, le hoideachas a chur ar fail trí mheán na Gaeilge agus riachtanais oideachais na ndaoine a chónaíonn i limistéar Gaeltachta

Is sa chomhthéacs seo is mian le COGG na moltaí a leanas maidir leis an ardoideachas a chur faoi bhráid An Údaráis um Ard-Oideachas agus na constaicí a bhainfeadh lena bhfeidhmiú:

• Is ceart institiúid oideachais 3ú leibhéal, lán-Ghaeilge a bhunú

• Is ceart Coláiste Oideachais lán-Ghaeilge a bhunú

• Is ceart ardú i gcaighdeán Gaeilge céimithe na Gaeilge agus bunmhúinteoirí a chinntiú

Constaicí:

• Easpa físe agus dearcadh lucht riartha an oideachais

• Easpa polasaí stáit don Ghaeilge sa chóras oideachais

• Easpa daoine gairmiúla (lucht leighis, lucht dlí, lucht eolaíochta etc) le Gaeilge a d’fhéadfadh oideachas tríú leibhéal a chur ar fáil trí mheán na Gaeilge

• Easpa foclóra Gaeilge-Gaeilge