Aighneacht ar Polasaithe Rollúcháin Scoileanna

Polasaithe Rollúcháin Scoileanna
Aighneacht na Comhairle um Oideachas Gaeltachta agus Gaelscolaíochta le cur faoi bhráid na Roinne Oideachais agus Eolaíochta,  Deireadh Fómhair 2011

Réamhrá

Is i gcomhthéacs Alt 31 (1) (ii) den Acht Oideachais atá an aighneacht seo á cur faoi bhráid an Aire Oideachais agus Eolaíochta agus faoi bhráid oifigí na Roinne sin.
De réir an ailt sin-

Bunóidh an tAire comhlacht daoine-

(ii) chun comhairle a thabhairt don Aire maidir le beartais a bhaineann le hoideachas trí mheán na Gaeilge a chur ar fáil agus a chur chun cinn i scoileanna i gcoitinne agus i scoileanna atá suite i limistéar Gaeltachta.

Tá aird á thabhairt freisin ar RÁITEAS AN RIALTAIS I LEITH NA GAEILGE 2006 ina ndearbhaítear:

  • Cuirfear oideachas lán-Ghaeilge ar ardchaighdeán ar fáil do dhaltaí arb é mian a dtuismitheoirí/gcaomhnóirí é. Leanfar leis an tacaíocht do Ghaelscoileanna ag leibhéal na bunscoile agus déanfar forbairt ar sholáthar lán-Ghaeilge ag leibhéal na h-iarbhunscoile chun freastal ar éileamh de réir mar is gá.

Plépháipéar na Roinne Oideachais agus Scileanna Meitheamh 2011

I gcás scoileanna lán-Ghaeilge agus Gaeltachta, cúis imní é go moltar sa phlépháipéar gur cheart neamhaird a dhéanamh ar chumas tuismitheora i dteanga faoi leith. Moltar, ina áit sin, gur cheart coinníoll rollúcháin a dhéanamh as meas an tuismitheora ar pholasaí teanga na scoile.

(i) Bíonn meas ag gach tuismitheoir a sheolann páiste go scoil lán-Ghaeilge ar pholasaí teanga na scoile ach is mionlach beag iad na tuismitheoirí a thógann a gclann le Gaeilge. Is ceart go mbeadh tús áite ag páistí atá á dtógáil le Gaeilge maidir le rollúchán i scoileanna Gaeltachta agus lán-Ghaeilge. Moltar go dtiocfadh na páistí seo chun tosaigh in ord ar bith tosaíochta ina mbeadh deartháireacha, deirfiúracha, páistí mhúinteoirí na scoile, páistí iarscolairí nó paistí a chónaíonn gar don scoil.

(ii) Maidir le cumas nó scileanna pháistí, aontaítear nár cheart measúnú a dhéanamh ar pháistí maidir lena gcumas acadúil ach ní ceart go mbainfeadh sé seo le cumas teanga an pháiste. Mar atá thuas, is ceart cumas Gaeilge an pháiste, sa chás gur páiste atá á thógáil le Gaeilge atá i gceist, a bheith mar chritéir inghlactha i bpolasaithe rollúcháin scoileanna lán-Ghaeilge agus Gaeltachta.

(iii) Maidir leis an iarbhunscolaíocht, moltar go mbeadh tús áite maidir le rollúchán ag páistí a d’fhreastail ar bhunscoil lán-Ghaeilge sna hiarbhunscoileanna lán-Ghaeilge. Ní ceart go mbeadh páistí nár fhreastail ar scoil lán-Ghaeilge chun tosaigh i bpolasaí rollúcháin iarbhunscoile ar pháistí a d’fhreastail ar scoileanna Béarla nó páistí iarscoláirí nó múinteoirí na scoile.

Muireann Ní Mhóráin
Príomhfheidhmeannach
28 Deireadh Fómhair 2011