Monthly Archives: Márta 2021

Gradaim Chúnamh Éireann, ár nDomhan, 2021

Is é ‘Comhpháirtíocht ar son na Spriocanna’ téama Ghradaim Chúnamh Éireann, ár nDomhan, 2021 agus tugtar cuireadh do mhúinteoirí agus do dhaltaí bunscoile foghlaim faoi obair Chúnamh Éireann i gcomhpháirtíocht le breis is 130 tír chun cabhrú le dul chun cinn a dhéanamh ar na Spriocanna Domhanda um Fhorbairt Inbhuanaithe de chuid na Náisiún Aontaithe.

Cuirtear na rudaí seo a leanas ar fáil chun cabhrú le scoileanna agus teaghlaigh:

  • Acmhainní do leanaí, mar shampla an iris 12 leathanach do dhaltaí a bhfuil an-tóir uirthi
  • Ceithre cinn de cheachtanna atá réidh le húsáid sa seomra ranga, atá nasctha leis an gcuraclam, agus ar féidir iad a chur in oiriúint don rang
  • Ábhair chianfhoghlama agus ábhar don fhoghlaim sa bhaile do mhúinteoirí agus do thuismitheoirí/chaomhnóirí
  • Láithreán gréasáin atá éasca le húsáid, ar a bhfuil faisnéis agus gníomhaíochtaí eile

I mbliana, iarrtar ar dhaltaí saothar (nó saothair!) a chur isteach do Gníomhaithe Spriocanna Domhanda, ár n‑irisí ar líne a bhíonn á scríobh ag leanaí do leanaí.  Foilsíodh eagrán a haon de Gníomhaithe Spriocanna Domhanda i mí Feabhra 2021 agus tá sé lán le saothair den chéad scoth, lena n‑áirítear físeáin ghearra, dánta, pictiúir, crosfhocail agus cuardaigh focal (féach https://www.ourworldirishaidawards.ie/global-goal-getters/ ).

 

Is féidir saothair a chur isteach le haghaidh eagrán a dó agus a trí de Gníomhaithe Spriocanna Domhanda go dtí deireadh mhí Aibreáin 2021.

Tá tuilleadh sonraí maidir le saothair a chur isteach le fáil ar www.ourworldirishaidawards.ie

 

Scéim Chónaithe Ghaeilge do Mhic Léinn

Taithí saoil faoi leith is ea mion-Ghaeltacht UCD, a bunaíodh sa bhliain 2000. Bíonn deis ag mic léinn de chuid réimsí éagsúla léinn maireachtáil agus obair le chéile as Gaeilge. Cuireann siad faobhar ar a gcuid buanna faoi leith trí mheascán mór imeachtaí cultúrtha agus sóisialta. Tairiscíonn Gaeltacht UCD 24 scoláireacht do mhic léinn atá líofa sa Ghaeilge agus a dteastaíonn uathu í a chur ar aghaidh le tograí nua. Níos mó eolais anseo.

Seachtain na Gaeilge le MS DreamSpace

Tá MS DreamSpace ag reáchtáil dhá sheisiún le haghaidh bunscoileanna Gaeltachta agus lán-Ghaeilge agus dhá sheisiún le haghaidh iar-bhunscoileanna Gaeltachta agus lán-Ghaeilge timpeall na tíre chun ceiliúradh a dhéanamh ar Sheachtain na Gaeilge 2021.

Ní gá duit clárú. Is féidir leat páirt a ghlacadh trí chliceáil ar na naisc thíos ar an dáta agus ar am cuí.

Tá fáilte romhat an nasc chuig an ócáid a roinnt le páistí agus daltaí atá sa bhaile más mian leat nó is féidir do scáileán a roinnt leo i do rang fíorúil féin.

11 Márta 2021 – Iar-bhunscoileanna Gaeltachta agus lán-Ghaeilge

9:30 – 10:30 r.n.: Todhchaí na Teicneolaíochta agus Microsoft (Peann agus páipéar de dhíth).

Fearas de dhíth: Beidh scáileán de dhíth chun féachaint ar an ócáid bheo. Beidh peann agus páipéar de dhíth ar gach dalta

Cláraigh leis an ócáid bheo anseo.

1:00 – 2:00 i.n.: Dearadh Cluichí le Make Code Arcade (Peann agus páipéar de dhíth. Uirlis roghnach). Cliceáil anseo le haghaidh Make Code Arcade.

Fearas de dhíth: Beidh scáileán de dhíth chun féachaint ar an ócáid bheo. Beidh peann agus páipéar de dhíth ar gach dalta. Roghnach: Gléas teicneolaíochta do gach páiste nó idir beirt.

Cláraigh leis an ócáid bheo anseo.

12 Márta 2021 – Bunscoileanna Gaeltachta agus lán-Ghaeilge

9:30 – 10:30 r.n.: Gníomhaíochtaí Díphlugáilte (peann agus páipéar), Cuspóirí Domhanda agus Smaointeoireacht Dearaidh (Peann agus páipéar de dhíth).

Fearas de dhíth: Beidh scáileán de dhíth chun féachaint ar an ócáid bheo. Beidh peann luaidhe agus páipéar de dhíth ar gach dalta

Cláraigh leis an ócáid bheo anseo.

1:00 – 2:00 i.n.: Ríomhchlárú leis an micro:bit (Peann agus páipéar de dhíth. Uirlis roghnach). Cliceáil anseo le haghaidh micro:bit.

Fearas de dhíth: Beidh scáileán de dhíth chun féachaint ar an ócáid bheo. Beidh peann luaidhe agus páipéar de dhíth ar gach dalta. Roghnach: Gléas teicneolaíochta do gach páiste nó idir beirt.

Cláraigh leis an ócáid bheo anseo.

Scéalta den Scoth – Ag Cothú Fonn Léitheoireachta

Leabhar nua chun cabhrú le fonn léitheoireachta a chothú sa seomra ranga bunscoile scríofa ag Claire M. Dunne.
Cliceáil anseo chun an leabhar a fháil.

Beidh seimeanár gréasáin dátheangach á thabhairt  don LAI ar 23 Márta maidir leis an léitheoireacht agus Scéalta den Scoth.

Is féidir leat clárú anseo:

Cur síos:
Tá traidisiún láidir scéalaíochta agus seanchais in Éirinn agus ní haon ionadh mar sin go bhfuil go leor scéalta breátha Gaeilge ar fáil dár léitheoirí óga. Tugann na scéalta seo deis iontach do pháistí léamh lena múinteoirí, lena gcairde, lena dtuismitheoirí, nó go
neamhspleách fiú. Tá moltaí sa leabhar seo maidir le spéis a spreagadh sa léitheoireacht mar chaitheamh aimsire, treoir maidir le teacht ar leabhair chomhaimseartha spreagúla, agus moltaí chun gníomhaíochtaí a dhéanamh tar éis scéal breá a léamh.

I gCuid 1 den leabhrán seo, tá moltaí ginearálta maidir le Fonn Léitheoireachta a Chothú. Tá roinnt den ábhar seo ar fáil freisin sa
leabhar Sceitimíní: Gníomhaíochtaí Spraíúla Gaeilge agus Drámaíochta.

I gCuid 2, tugtar moltaí maidir le Nathanna Cabhracha don Léitheoireacht chun páistí a spreagadh agus iad i mbun
léitheoireachta.

I gCuid 3, tá smaointe maidir le Leabhair Oiriúnacha a roghnú. Tugtar roghanna éagsúla maidir le leabhair chomhaimseartha a
bhaineann le téamaí áirithe.

I gCuid 4, tá moltaí maidir le Leabhair Spreagúla do Pháistí Bunscoile i ranganna éagsúla. Tá éagsúlacht i roinnt de na gníomhaíochtaí le freastal ar mhúinteoirí i scoileanna lán-Ghaeilge agus scoileanna Gaeltachta, agus i scoileanna lán-Bhéarla. Moltar aoisghrúpa le haghaidh gach leabhair ach ag brath ar an gcineál scoile atá ann, agus ar bhuanna an pháiste, d’fhéadfaí roinnt acu a léamh ag aois níos óige nó níos sine.

I gCuid 5, tá moltaí maidir le Pictiúrleabhair do na Ranganna Sóisearacha agus Sinsearacha. Is féidir pictiúrleabhair, leabhair le léaráidí, agus pictiúrleabhair gan fhocail a úsáid le páistí i ngach rang sa bhunscoil. Tá smaointe sa chuid seo chun pictiúrleabhair
gan fhocail a úsáid maidir le teanga ó bhéal a chothú sna ranganna sóisearacha, agus chun leas a bhaint as pictiúrleabhar leis na ranganna sinsearacha le cúrsaí maisithe a phlé, mar aon le bunstruchtúr scéil a iniúchadh.

I gCuid 6 dírítear ar an Léitheoir Drogallach agus an Leabhar ‘Ceart’. Féachtar ar bhealaí chun leabhair spreagúla a roghnú, ar na tacaíochtaí is féidir a chur leis an leabhar, agus freisin ar bhealaí le páistí a chuireann an-spéis sa léitheoireacht a spreagadh chun
tuilleadh a léamh.

I gCuid 7, tá moltaí maidir le leabhair (go háirithe seanleabhair timpeall na scoile!) a úsáid mar Théacsanna Meantóireachta. Ciallaíonn sé sin gur féidir úsaid a bhaint astu chun díriú ar ghné amháin den taithí léitheoireachta, cur síos éifeachtach ar charachtar, cuir i gcás, nó fuaimeanna agus atmaisféar a chruthú sa scéal.

An Triail: Taifead ar líne ó Fíbín

Léiríonn Fíbín ‘An Triail’ le Máiréad Ní Ghráda, an dráma clasaiceach Nua-Ghaeilge. Seo leagan ar leith de ‘An Triail’ i stíl Fíbín! Téann Fíbín i ngleic le ceisteanna a ardaíonn múinteoirí agusscoláirí araon, trí phlota a bhreathnaíonn as dáta a thabhairt isteach i gcomhthéacs sochaí nua-aimseartha ag baint úsáid as puipéid, maisc, radhairc tharraingteacha agus léirithe daonna chunlucht féachana óg, ach go háirithe a mhealladh ar bhealach a thagann le saol na linne seo agusgur féidir teacht ar seó go héasca. Téann an léiriú seo i bhfad lasmuigh den nádúr dubh agus bán atá sa chaint agus cuidíonn an seó na constaicí san fhoghlaim a shárú le seó fuinniúil, mealltach agus greannmhar.

Taifead de ‘An Triail’ le Máiréad Ní Ghráda ar fáil ar líne anois!

Taifeadadh ar ardchaighdeán i stiúideo teilifíse chun beocht na hamharclannaíochta bheo a thabhairt chuig an seomra ranga. Feicfidh sibh an dráma ar bhealach nach bhfaca sibh riamh cheana, agus é go léir ar fáil go sábháilte in bhur scoil féin.

Ar fáil i rith na bliana. Déan teagmháil le eolas@fibin.com chun níos mó eolais a fháil.